Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie im. Lecha Wałęsy
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Ząbkowska 23/25 lok. 5
Kod pocztowy
03-736
Miejscowość
Warszawa-Praga-Północ
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Praga-Północ
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000192984
REGON
01567817600000
NIP
113-25-05-105
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
32
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. praca badawczo - naukowa, dokumentacja, gromadzenie, ochrona i popularyzacja dorobku Lecha Wałęsy
 2. praca formacyjna rozumiana jako kreowanie postaw Polaków poprzez:
  a. kształtowanie poczucia patriotyzmu,
  b. uświadamianie swych obowiązków wobec Kościoła i Ojczyzny.
 3. upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy dotyczącej procesów integracji w Europie, przygotowanie do świadomego i aktywnego udziału w procesie integracji Polski ze strukturami organizacyjnymi Europy Zachodniej,
 4. popularyzacja zasad demokracji i udział w życiu społeczno - politycznym,
 5. udział w życiu publicznym w oparciu o chrześcijański system wartości.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie placówek naukowowo - badawczych, muzeów, izb pamięci, galerii oraz innych placówek o charakterze wystawienniczym,
 • organizowanie i prowadzenie międzynarodowych i krajowych szkoleń, spotkań, konferencji, seminariów, kursów, wystaw, pokazów, konkursów i innych działań edukacyjnych oraz wychowawczych;
 • organizowanie i prowadzenie międzynarodowych i krajowych spotkań oraz przedsięwzięć i imprez sportowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych i turystycznych,
 • fundowanie i przyznawanie krajowych i zagranicznych staży, stypendiów i seminariów,
 • prowadzenie działalności wychowawczo - oświatowej, a także kulturalnej i rekreacyjnej, poprzez organizowanie i kierowanie m.in. ośrodkami rehabilitacyjno - opiekuńczymi, wypoczynkowymi, sportowymi, rekreacyjno - zdrowotnymi oraz gastronomicznymi,
 • prowadzenie działalności naukowej, publicystycznej, wydawniczej i fonograficznej, a także działalności w zakresie produkcji i upowszechniania filmów, programów telewizyjnych oraz programów radiowych,
 • rozwijanie kontaktów i współpracy z organizacjami: rządowymi i pozarządowymi, polskimi, jak i zagranicznymi, realizującymi zbliżone cele i działające podobnymi,
 • uczestniczenie w życiu politycznym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi i samorządowymi.
 • organizowanie uroczystości o charakterze patriotycznym;
 • prowadzenie wszelkich działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania sportu niepełnosprawnych, prowadzenia turnusów rehabilitacyjnych oraz umożliwiania osobom niepełnosprawnym aktywnego uczestnictwa w procesach integracji europejskiej, aktywności społecznej, kulturalnej i sportowej,
 • prowadzenie, na zasadach określonych przez Zarząd, ogólnodostępnych przedsięwzięć edukacyjnych, wychowawczych i kulturalnych, służących realizacji celów statutowych,
 • prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem troski o wychowanie obywatelskie i patriotyczne,
 • działalność charytatywną,
 • organizowanie aktywnego wypoczynku w tym kolonii letnich, obozów sportowych, szkolnych, młodzieżowych i akademickich, w tym także dla dzieci i młodzieży polonijnej oraz Polaków mieszkających poza granicami kraju,
 • podejmowanie innych działań pozwalających na realizację i popularyzację celów Stowarzyszenia wyznaczonych jego Statutem.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
film
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
księgowość, zarządzanie finansami
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Zenon Opryszczko, Dyrektor Oddziału Podlaskiego
Adam Zalewski, Dyrektor Oddziału Pomorskiego
Piotr Dwornicki, Członek Komitetu Organizacyjnego
Andrzej Mirski, Wiceprezes
Sławomir Ambroziak, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej