Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
95 720 14 75
Telefon
95 720 14 75
Adres rejestrowy
Ulica
Słoneczna 63
Kod pocztowy
66-400
Miejscowość
Gorzów Wielkopolski
Województwo
lubuskie
Powiat
Gorzów Wielkopolski
Adres kontaktowy
Ulica
Garbary 9
Kod pocztowy
66-400
Miejscowość
Gorzów Wielkopolski
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000029085
REGON
21003341600000
NIP
599-24-20-801
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
27
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy materialnej i duchowej wszystkim, którzy pomocy potrzebują.
a)działalność statutowa nieodpłatna:
1)prowadzenie działalności charytatywnej i pomocowej w zakresie:
a)prowadzenia jadłodajni dla ubogich,
b)udzielania pomocy rzeczowej i finansowej dla ludzi ubogich, dotkniętych wypadkami losowymi, bezdomnych, bezrobotnych oraz dla rodzin wielodzietnych,
c)udzielania pomocy dzieciom i młodzieży poprzez m. in. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, organizowanie wypoczynku, w tym wycieczek, obozów, półkolonii i kolonii,
2)prowadzenie profilaktyki i opieki zdrowotnej dla bezdomnych, bezrobotnych i ubogich,
3)podejmowanie działań w obszarze walki z przemocą oraz udzielanie pomocy ofiarom przemocy, a także działania na rzecz ochrony praw kobiet,
4)prowadzenie ośrodka poradnictwa, szkoleń zawodowych i społecznych, aktywizacji bezrobotnych i osób zagrożonych zwolnieniem z pracy,
5)inicjowanie i organizowanie działalności młodzieżowej, w tym:
a)w zakresie współpracy międzynarodowej,
b)w zakresie organizacji imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych,
c)zajęć szkoleniowych oraz imprez edukacyjnych i formacyjnych,
d)organizowania imprez i akcji proekologicznych,
6)prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie:
a)rehabilitacji,
b)sportu, rekreacji i wypoczynku,
c)realizowania programów edukacyjnych,
7)prowadzenie działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze uzależnień i zagrożeń patologią społeczną, w szczególności alkoholizmem i narkomanią,
8)inicjowanie działań w zakresie integracji europejskiej oraz organizowanie imprez międzynarodowych w zakresie szeroko rozumianej działalności charytatywnej, pomocowej i społecznej,
9)prowadzenie ośrodka prognoz i analiz zjawisk i procesów społecznych, w tym:
a)działalności obywatelskiej, w tym działalności publicznej w zakresie informacji edukacyjnej i ostrzegawczej, a także upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
b)współpracy ze środkami masowego przekazu,
c)działalności wydawniczej,
10)prowadzenie zbiórek rzeczowych i środków pieniężnych, przyjmowanie darowizn pieniężnych, rzeczowych i majątkowych,
11)tworzenie agend gospodarczych umożliwiających prowadzenie działalności podstawowej,
12)prowadzenie działań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu,
13)prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych,
14)organizowanie i udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen, tak w kraju jak i za granicą,
15)prowadzenie działań na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
16)podejmowanie działań na rzecz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
oraz na rzecz rozwoje przedsiębiorczości (…).

b)działalność statutowa odpłatna”

1)(…) c) udzielania pomocy dzieciom i młodzieży poprzez m. in. (…) organizowanie wypoczynku, w tym (…) obozów (…) i kolonii

Prowadzone działania

  • Dwie jadłodajnie dla ubogich.
  • Dwa schroniska dla bezdomnych.
  • Sekcja Transportu.
  • Dział Pomocy Rzeczowej.
  • Regionalny Bank Żywności.
  • 16 świetlic środowiskowych dla ok. 500 dzieci, głównie z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo.
  • Ośrodek Kolonijny Sportowo-Wypoczynkowy (300 miejsc na jednym turnusie).
  • Ośrodek Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym.
  • Centrum Edukacji i Pomocy Bezrobotnym.
  • Regionalny Ośrodek Społeczno-Zawodowy i Obywatelski.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej