Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
82 564 09 10
Telefon
690 508 534
Telefon
82 564 09 10
Adres rejestrowy
Ulica
Obłońska 20
Kod pocztowy
22-100
Miejscowość
Chełm
Województwo
lubelskie
Powiat
Chełm
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
schody
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000005861
REGON
11060104200000
NIP
5632061866
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
147
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja Stowarzyszenie brzmi: "Każdy ma prawo do pomocy i wsparcia, niezależnie od sytuacji życiowej, w której się znalazł"

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny jest:

 1. Prowadzenie działalności społecznie użytecznej;
 2. Ochrona zdrowia społeczeństwa oraz wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. Pomoc osobom wykluczonym społecznie, zwłaszcza:
 • osobom uzależnionym, współuzależnionym od alkoholu i innych używek
 • osobom dotkniętym przemocą domową;
 • rodzinom dysfunkcyjnym;
 • osobom długotrwale bezrobotnym;
 • osobom i rodzinom z obszaru ubóstwa, bezdomności oraz niepełnosprawności.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej, motywacyjnej oraz rehabilitacji społecznej dla rodzin i osób dotkniętych problemami alkoholowymi i przemocą domową;
 2. Inicjowanie i organizowanie grup terapeutycznych i samopomocowych;
 3. Pomoc osobom w kryzysie, ofiarom przemocy w rodzinie;
 4. Opieka i wsparcie osobom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej z obszaru wykluczeń społecznych oraz zapobieganie w/w problemom, w tym również przeciwdziałanie bezrobociu;
 5. Poradnictwo prawne;
 6. Poradnictwo psychologiczne i zawodowe;
 7. Reintegrację i aktywizację społeczno - zawodową osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonym społecznie;
 8. Pomoc wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych w usamodzielnieniu się;
 9. Organizowanie miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży;
 10. Upowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa, pracowników opieki społecznej, służby zdrowia, szkolnictwa, samorządów lokalnych i różnych organizacji społecznych zajmujących się problematyką uzależnień oraz ich patologiach i następstwach;
 11. Prowadzenie działalności wydawniczej;
 12. Organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, imprez sportowych i edukacyjnych;
 13. Ochronę i promocję zdrowia;
 14. Prowadzenie działalności charytatywnej;
 15. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem;
 16. Powoływanie i prowadzenie placówek m.in. takich jak: ośrodki i kluby aktywizacji zawodowej i społecznej; kluby integracji społecznej; punkty informacyjne
  i konsultacyjne, noclegownie dla osób uzależnionych i bezdomnych; hostele;
 17. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 18. Promocję i organizację wolontariatu.

Pomóż odzyskać zdrowie i spokój w rodzinie!

Działania z 2014 roku:

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I INNYCH UŻYWEK ORAZ CAŁYCH RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM

 1. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin”
  W ramach punktu przeprowadzono:
  Poradnictwo psychologiczne
  Poradnictwo prawne
  Poradnictwo specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
  Indywidualne konsultacje psychoterapeuty uzależnień
  Indywidualne konsultacje psychiatryczne
 2. Prowadzenie grupy edukacyjno - informacyjnej dla osób współuzależnionych
 3. Prowadzenie grupy edukacyjno - motywacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 4. Samopomocowa Grupa AA
  5.Dyżury I kontaktu

DZIAŁANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINACH

 1. Punkt interwencji kryzysowej
 2. Poradnictwo specjalistyczne dla ofiar przemocy w rodzinie
  Poradnictwo psychologiczne
  Poradnictwo specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  Poradnictwo prawno - administracyjne

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH

 1. Klub Integracji Społecznej

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH

 1. „ Akademia Seniora”
  Zadanie realizowane w okresie od 01.04.2014 r. do 31.12.2014 r. Działania skierowane do osób w wieku powyżej 60 roku życia. Celem projektu jest rozwój i podtrzymanie dotychczasowej sprawności psychofizycznej osób starszych i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób starszych . Uczestnikami zadania były 43 osoby w wieku 60+ z Miasta Chełm. W ramach zadania przeprowadzono 19 różnych bloków edukacyjnych.

POMOC OSOBOM NAJUBOŻSZYM, DOTKNIĘTYM BEZDOMNOŚCIĄ, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 1. Wielkanocna zbiórka żywności
 2. Zbiórka „PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM”
 3. Świąteczna Zbiórka Żywności
 4. Darowizna Spółdzielni Mleczarskiej „BIOMLEK”
 5. Bank Żywności
 6. Podsumowując punkt 1,2,3:
  a. Łącznie zebrano 8 419,7 kg żywności.
  b. 513 osób otrzymało paczki .
 7. Wsparcie dzieci chorych i osób niepełnosprawnych
  a. W ramach 1% zebrano 59 206,60 zł.

PROMOCJA ZDROWEGO I TRZEŹWEGO STYLU ŻYCIA I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 1. Organizowanie lokalnych kampanii edukacyjnych i informacyjnych związanych z profilaktyką problemów uzależnień:
 • audycje w radiu BON TON na temat uzależnień, szkodliwości alkoholu i innych środków psychoaktywnych, profilaktyki uzależnień
 • publikacje prasowe dot. problemów alkoholowych, z uwzględnieniem informacji o placówkach realizujących zadania dla osób uzależnionych od alkoholu.
 • przygotowano, wydrukowano i dystrybuowano 5 000ulotek zawierających informacje na temat instytucji i organizacji zajmujących się pomocą osobom uzależnionych.
 • prowadzenie działań profilaktycznych w 6 szkołach gimnazjalnych na terenie Miasta Chełma.
 • Forum Integracji Rodzinnej
  2.Raciborski Rajd Trzeźwościowy dookoła Polski im. Jana Pawła II Etap Chełmski
 1. Spotkanie przedświąteczne tzw. JAJECZKO
 2. Spotkanie opłatkowe
 3. Zorganizowano zabawy taneczne
 4. Zorganizowano spotkania okolicznościowe z okazji rocznicy trzeźwości członków Stowarzyszenia.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Robert Tarasiuk, Skarbnik
Leszek Siwiec, Prezes Zarządu
Wiesław Prokopowicz, Zastępca Prezesa
Tomasz Jędrzejewski, Sekretarz
Henryk Kułaga, Zastępca Prezesa
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej