Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Stowarzyszenie "Dziecko"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
65 572 53 25
Telefon
725 167 236
Adres rejestrowy
Ulica
Bojanowskiego 14a
Kod pocztowy
63-800
Miejscowość
Gostyń
Województwo
wielkopolskie
Powiat
gostyński
Gmina
Gostyń
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000044599
REGON
41142321900000
NIP
696-16-95-756
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
25
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Stowarzyszenia:
1) udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom, ich rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) działalność charytatywna;
3) ochrona i promocja zdrowia;
4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności integracyjna i poszerzająca kontakty osób niepełnosprawnych i zdrowych;
5) rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
6) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
7) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
8) promocja i organizacja wolontariatu;
9) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe;
10) umożliwianie dzieciom rozwijania swoich zdolności poprzez aktywny wypoczynek;
11) organizowanie i prowadzenie różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i ich rodzin, w szczególności sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych;
12) aktywne spędzanie czasu wolnego;
13) przeciwstawianie się wszelkim formom brutalizacji i wulgaryzacji życia społecznego;
14) reprezentowanie interesów dzieci i młodzieży w sprawach ich funkcjonowania w środowisku;
15) wyrównywanie startu życiowego dzieci i młodzieży z różnych środowisk;
16) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
17) prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej wśród rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży;
18) poszerzanie oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
19) integracja i praca z młodzieżą aktywną społecznie;
20) umożliwienie intelektualnego i fizycznego rozwoju dzieci;
21) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie opieki społecznej i socjalnej dla dzieci i ich rodzin;
22) działalność na rzecz społeczności lokalnej;
23) podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier utrudniających funkcjonowanie w normalnym świecie.

Prowadzone działania:

 1. Stowarzyszenie współdziała z samorządami terytorialnymi, instytucjami i innymi organizacjami pozarządowymi. 13 listopada 2003 z inicjatywy Stowarzyszenia "Dziecko" zawiązano na terenie powiatu gostyńskiego Koalicję Stowarzyszeń pod nazwa "NGOstyń", która stawia sobie za cel: rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umocnienia poczucia tożsamości ze środowiskiem lokalnym; współpracę w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej na rozwój i umocnienie Trzeciego Sektora; współpracę w celu pozyskania funduszy strukturalnych na działalność statutową członków Koalicji; rzecznictwo interesów społeczności lokalnej w sprawach wspólnych dla wszystkich członków Koalicji; kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji NGO i samorządu lokalnego; działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji NGO z administracją publiczną wszystkich szczebli; reprezentowanie organizacji pozarządowych i administracji samorządowej należących do Koalicji wobec sektora publicznego (rządowego) i innych środowisk.
 2. Współorganizowanie corocznych Powiatowych Konkursów Plastycznych "Jesteśmy wśród Was" - promujących środowiska osób niepełnosprawnych i ich twórczość artystyczną - w latach: 2001, 2002.
 3. Zorganizowanie w latach 2002 i 2003 na terenie powiatu gostyńskiego kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom", zachęcającej do codziennego czytania dzieciom i młodzieży. Zorganizowano 5 spotkań propagujących, opublikowano 7 artykułów prasowych, wydano 1500 zakładek do książek propagujących zalety czytania dzieciom.
 4. Powiatowy Konkurs "Ilustracja do ulubionej lektury" - 2002 r.
 5. Ufundowanie nagród do Konkursu Powiatowe Dyktando, organizowanego przez redakcję "Życia Gostynia" - 2002 i 2003 r.
 6. Ufundowanie nagród do Powiatowego Konkursu Języka Polskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych - 2002 i 2003 r.
 7. Współorganizowanie Gostyńskich Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w latach 2001, 2002, 2003.
 8. Organizowanie letnich półkolonii socjoterapeutycznych dla dzieci ze świetlic środowiskowych (dzieci z rodzin dysfunkcyjnych): w 2001 r. 2 turnusy dla 80 dzieci; w 2002 r. 2 turnusy dla 80 dzieci; w 2003 r. 3 turnusy dla 124 dzieci.
 9. Organizowanie zimowych półkolonii socjoterapeutycznych dla dzieci ze świetlic środowiskowych (dzieci z rodzin dysfunkcyjnych): w 2002 r. 2 turnusy dla 80 dzieci; w 2003 r. 2 turnusy dla 82 dzieci; w 2004 r. 2 turnusy dla 84 dzieci.
 10. Współorganizowanie corocznych Ogólnopolskich Konkursów Piosenki "Muzyka bez barier" (dla osób niepełnosprawnych) w latach 2001, 2002, 2003.
 11. Współorganizowanie corocznych Ogólnopolskich Konkursów Plastycznych "Sztuka bez barier" (dla osób niepełnosprawnych) w latach 2001, 2002, 2003.
 12. Współorganizowanie corocznych Ponadpowiatowych Spartakiad Osób Niepełnosprawnych w latach 2001, 2002, 2003.
 13. Współorganizowanie corocznych Powiatowych Konkursów Recytatorskich im. Kaspra Miaskowskiego (impreza ma charakter integracyjny, jest w niej kategoria recytatorów niepełnosprawnych) w latach 2001, 2002.
 14. Prowadzenie szkoleń dla rodziców zastępczych i adopcyjnych; przeprowadzono dwie edycje szkoleń - w roku 2002 i 2003.
 15. Współorganizowanie koncertu "Starego Dobrego Małżeństwa" w 2003 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Osób Niepełnosprawnych; cały dochód z koncertu przeznaczono na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla działającej przy PCPR w Gostyniu wypożyczalni dla osób niepełnosprawnych.
 16. Organizowanie corocznych rowerowych Rajdów Rodzinnych - w latach 2001, 2002 i 2003.
 17. Współorganizowanie Pikników integracyjnych dla dzieci z domów dziecka, z rodzin zastępczych "Powitanie lata" - w 2001 i w 2002 r.
 18. Współorganizowanie Pikników integracyjnych dla dzieci z domów dziecka, z rodzin zastępczych "Pożegnanie lata" - w 2003 r.
 19. Współorganizowanie zabaw andrzejkowych dla środowiska osób niepełnoprawnych powiatu gostyńskiego - w latach 2001 i 2002.
 20. Współorganizowanie zabawy karnawałowej dla środowiska osób niepełnoprawnych powiatu gostyńskiego w roku 2002 i 2003.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
05.08.2013
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie "Dziecko" przeprowadziły I Konkurs dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych pn. „Moje małe i duże sukcesy szkolne”. Celem konkursu było dostrzeżenie, docenienie osiągnięć, wysiłku, postępów w rozwoju dzieci i młodzieży.
Publicystyka
29.10.2013
Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Koło w Gostyniu i wolontariusze (wolontariat pracowniczy) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu realizują projekt „Żyjmy zdrowo na sportowo – słyszę, więc się bronię”. Uczestniczą w nim podopieczni Koła PZN oraz ich przewodnicy.
Publicystyka
13.10.2013
Kilkadziesiąt osób zgromadziła październikowa konferencja poświęcona radzeniu sobie z byciem w chorobie przewlekłej. Zorganizowały ją Zarząd Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu, wspierany przez PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie "Dziecko".