Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Stowarzyszenie "DZIECKO"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
725 167 236
Adres rejestrowy
Ulica
Bojanowskiego 14a
Kod pocztowy
63-800
Miejscowość
Gostyń
Województwo
wielkopolskie
Powiat
gostyński
Gmina
Gostyń
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000044599
REGON
41142321900000
NIP
6961695756
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
25
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Stowarzyszenia:

1) udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom, ich rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) działalność charytatywna;
3) ochrona i promocja zdrowia;
4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności integracyjna i poszerzająca kontakty osób niepełnosprawnych i zdrowych;
5) rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
6) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
7) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
8) promocja i organizacja wolontariatu;
9) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe;
10) umożliwianie dzieciom rozwijania swoich zdolności poprzez aktywny wypoczynek;
11) organizowanie i prowadzenie różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i ich rodzin, w szczególności sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych;
12) aktywne spędzanie czasu wolnego;
13) przeciwstawianie się wszelkim formom brutalizacji i wulgaryzacji życia społecznego;
14) reprezentowanie interesów dzieci i młodzieży w sprawach ich funkcjonowania w środowisku;
15) wyrównywanie startu życiowego dzieci i młodzieży z różnych środowisk;
16) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
17) prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej wśród rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży;
18) poszerzanie oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
19) integracja i praca z młodzieżą aktywną społecznie;
20) umożliwienie intelektualnego i fizycznego rozwoju dzieci;
21) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie opieki społecznej i socjalnej dla dzieci i ich rodzin;
22) działalność na rzecz społeczności lokalnej;
23) podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier utrudniających funkcjonowanie w normalnym świecie.

Prowadzone działania:

Stowarzyszenie współdziała z samorządami terytorialnymi, instytucjami i innymi organizacjami pozarządowymi. 13 listopada 2003 z inicjatywy Stowarzyszenia "Dziecko" zawiązano na terenie powiatu gostyńskiego Koalicję Stowarzyszeń pod nazwa "NGOstyń", która stawia sobie za cel: rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umocnienia poczucia tożsamości ze środowiskiem lokalnym; współpracę w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej na rozwój i umocnienie Trzeciego Sektora; współpracę w celu pozyskania funduszy strukturalnych na działalność statutową członków Koalicji; rzecznictwo interesów społeczności lokalnej w sprawach wspólnych dla wszystkich członków Koalicji; kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji NGO i samorządu lokalnego; działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji NGO z administracją publiczną wszystkich szczebli; reprezentowanie organizacji pozarządowych i administracji samorządowej należących do Koalicji wobec sektora publicznego (rządowego) i innych środowisk.

Stowarzyszenie „DZIECKO” m.in.:

1. prowadzi szkolenia wg własnego autorskiego programu dla kandydatów dla rodziców zastępczych (przeprowadziło 8 szkoleń dla 76 kandydatów);

2. prowadzi od 2007 Ośrodek Mediacyjny w Gostyniu: mediacja sądowe i pozasądowe, również mediacje problemów rodzinnych, w tym konfliktów pokoleniowych, wynikających m.in. z niewłaściwych procesów wychowawczych stosowanych w rodzinach;

3. prowadzi szkolenia specjalizując się w działaniach warsztatowych (warsztaty kompetencyjne dla rodziców, szkolenia przeciw przemocy, szkolenia rodzin zastępczych, szkolenia mediatorów, zajęcia socjoterapeutyczne dla wolontariuszy itp.), w tym od 2008 r. Stowarzyszenie „DZIECKO” przeprowadziło 44 warsztaty dla ponad 450 rodzin mających problemy wychowawcze;

4. prowadziło stronę www.ngo.gostyn.pl – dla organizacji pozarządowych z Powiatu Gostyńskiego w latach 2006 – 2017;

5. prowadzi Centrum Informacyjno - Doradczego dla NGO – Powiat Gostyński – w latach 2006 – 2020;

6. przeprowadziło 69 szkoleń dla NGO w latach 2003-2019;

7. prowadziło Klub Integracji Społecznej w Gostyniu w latach 2005 – 2006;

8. zrealizowało własny program w ramach wsparcia unijnego „Młodzież” –na terenie całej Wielkopolski od września 2006 – czerwca 2007;

9. prowadzi od 2006 r. Ośrodek “DZIAŁAJ LOKALNIE” Stowarzyszenia “DZIECKO” (program grantowy dla NGOs i grup nieformalnych)  realizujący projekt grantowy „Działaj lokalnie” – z Polsko – Amerykańskiego Funduszu Wolności aktywizujący społeczności lokalne wsparciem grantowym;

10. realizuje od 2015 program regrantingowy „PGS – Program Grantów Społecznych”;

11. prowadziło Punkt Porad Obywatelskich w powiecie gostyńskim w latach 2007 -2015;

12. prowadzi Punkt Wsparcia dla Ofiar Przemocy – 2008 – 2020;

13. prowadzi Szkoły dla wolontariuszy – od 2008 r. –ok 1350 uczestników;

14. prowadziło naukę pływania dla 160 dzieci z terenów wiejskich w 2008 r. i dla 760 dzieci w 2009 r.;

15. prowadzi półkolonie socjoterapeutyczne od 2002 r. do dziś – corocznie bierze w nich udział do 120 dzieci z terenów wiejskich;

16. prowadziło szkoły mediacji rówieśniczych – w latach 2006, 2007, 2008;

17. prowadziło warsztaty komunikacyjne dla młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją – w latach 2007 – 2009;

18. prowadziło warsztaty fotograficzne dla młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją – w latach 2007 – 2009;

19. prowadziło szkółkę kręglarską dla młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją – w latach 2008 – 2009;

20. organizuje corocznie Ogólnopolskie Konkursy Artystyczne Bez Barier – Święta Góra – od 2002 r.;

21. współorganizowało Ponadpowiatowe Paraspartakiady – od 2002 – do 2013 r.;

22. organizuje od 2015 r. Wojewódzkie Turnieje Petanque dla osób z niepełnosprawnością;

23. współorganizuje od 2014 r. ponadpowiatowe Festiwale Kultur dla osób z niepełnosprawnością;

24. współorganizowało coroczne powiatowe festyny rodzinne Powitanie Lata i Pożegnanie Lata. – od 2004 r. do 2019 r.;

25. współorganizuje od 2014 r. Rodzinny Samochodowy Rajd Smurfa;

26. prowadziło poradnictwo specjalistyczne dla osób starszych i ich rodzin w ramach projektu „Pokolenia razem bez przemocy”- 2010 r. i 2011 r.;

27. prowadziło Punktu Poradnictwa Prawnego w l. 2016 i 2017 r.;

28. prowadzi Punkt Poradnictwa Specjalistycznego dla rodzin z problemami od 2014 r.;

29. prowadzi od 2008 r. Punkt Spotkań Dzieci z Rodzicami Stowarzyszenia “DZIECKO”;

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
21.09.2022
Projekt „Zmysłowy senior” aktywizuje osoby w wieku senioralnym.
Publicystyka
12.11.2014
Polska jest jednym z nielicznych krajów na świecie, w którym obowiązuje - od niedawna - restrykcyjne prawo dotyczące całkowitego zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Rodzicowi nie wolno dać dziecku klapsa. W drastycznych przypadkach pobicia dziecko może być w trybie natychmiastowym odebrane rodzicom.
Publicystyka
20.09.2021
Zespół „Ślepy los” (Osiek), Zygmunt Idaszewski (Kotlin) oraz Grzegorz Kuźdowicz (Kościan) zostali zwycięzcami XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego „Bez Barier" – Święta Góra 2021 w Piaskach k. Gostynia, odbywającego się pod patronatem Starosty Gostyńskiego. Publiczność przyznała swoją nagrodę w konkursie piosenki Sylwii Ziółkowskiej z Krobi.