Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
12 633 72 23
Telefon
12 423 32 77
Adres rejestrowy
Ulica
Krowoderska 11 lok. 7
Kod pocztowy
31-141
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000113676
REGON
35656405000000
NIP
6762234455
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
16
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć jest pozarządową organizacją pożytku publicznego założoną w 2002 r. w Krakowie. CPPHN działa na rzecz ochrony praw człowieka, przede wszystkim świadcząc bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym osobom ubogim, ofiarom przemocy domowej, cudzoziemcom i uchodźcom, prowadzi monitoringi przestrzegania standardów praw człowieka, podejmuje interwencje prawne i działalność rzeczniczą oraz realizuje projekty badawcze i edukacyjne. Centrum podejmuje także działania mające na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi i dziećmi poprzez organizowanie kampanii społecznych oraz udzielanie wsparcia prawnego ofiarom.

Statutowymi celami Centrum są:

-udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej, obejmującej reprezentację przed instytucjami władzy wykonawczej i wymiaru sprawiedliwości;
-inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia standardu ochrony praw człowieka i obywatela oraz podejmowanie interwencji w przypadkach ich naruszeń;
-prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej służącej rozwojowi demokracji, upowszechnianiu i propagowaniu idei poszanowania praw człowieka oraz państwa prawa, a także kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego i krzewieniu kultury prawnej,
-współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony praw człowieka.

Misja Centrum: Bezpłatna pomoc prawna dla osób społecznie marginalizowanych, których prawa i wolności są naruszane, rozwój demokracji, upowszechnianie i propagowanie idei poszanowania praw człowieka oraz państwa prawa, a także kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i krzewienie kultury prawnej w Polsce.

Patronka Centrum: To nieżyjąca już dr Halina Nieć, wykładowca Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, działaczka praw człowieka, założycielka Ośrodka Praw Człowieka UJ oraz pierwszej w Polsce uniwersyteckiej poradni prawnej. Z inicjatywy jej i jej studentów w 2002 r. powstała organizacja pozarządowa, przemianowana po śmierci dr Nieć, dla uczczenia jej pamięci, obecnie - Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.

Główne płaszczyzny działania:

Ochrona praw człowieka - Centrum Pomocy Prawnej polega na przekonaniu, że prawdziwa realizacja praw człowieka jest możliwa jedynie przez zapewnienie bezpłatnej informacji i pomocy prawnej najbardziej potrzebującym, w szczególności osobom wykluczonym i społecznie marginalizowanym. W Polsce brak jest systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego dla osób ubogich, dlatego też CPPHN stara się zapełnić tą lukę przez własne programy wsparcia prawnego.

Bezpłatna pomoc prawna - Prawnicy CPPHN świadczą bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym osobom ubogim, ofiarom przemocy domowej, cudzoziemcom i uchodźcom. Od początku istnienia Centrum z bezpłatnej pomocy prawnej w formie indywidualnych konsultacji skorzystało łącznie ponad 10 tysięcy osób. Działania Centrum odpowiadają na ogromne zapotrzebowanie społeczne w zakresie rzetelnej i bezpłatnej informacji i pomocy prawnej. Osoby korzystające z porad Centrum to osoby, których nie stać na skorzystanie z pomocy komercyjnej kancelarii prawnej i wymagające szczególnego rodzaju wsparcia ze względu na swoją sytuację. CPPHN polega na przekonaniu, że podstawowym warunkiem realizacji praw człowieka jest łatwy dostęp obywateli do informacji o swoich prawach i obowiązkach oraz możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa przez osoby szczególnie tego potrzebujące.

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi i dziećmi - Handel ludźmi i handel dziećmi to jedne z najpoważniejszych wyzwań XXI wieku. Każdego roku ofiarami handlu ludźmi pada aż około 2,44 mln osób, jeszcze bardziej szokujący jest przy tym fakt, że około połowę tej liczby stanowią dzieci. Centrum Pomocy Prawnej podejmuje działania w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi przez kampanie informacyjne i prewencyjne oraz świadczy bezpłatną pomoc prawną ofiarom. W sposób szczególny CPPHN angażuje się w przeciwdziałanie zjawiska handlowi dziećmi oraz pomoc małoletnim ofiarom tego procederu. Dzieci będące ofiarami handlu są sprzedawane do seks-biznesu, wykorzystywane do pracy niewolniczej, zmuszane do żebractwa a nawet wykorzystywane jako dawcy do handlu organami. Zjawisko handlu ludźmi obok zmuszania kobiet do prostytucji coraz częściej obejmuje wykorzystywanie zarówno kobiet jak i mężczyzn do pracy przymusowej i pracy w warunkach zbliżonych do niewolniczych. Wszystkie te zjawiska w coraz większym stopniu dotyczą Polski.

Monitoringi przestrzegania standardów praw człowieka - Prowadzenie regularnych monitoringów przestrzegania standardów praw człowieka oraz realizowania krajowych i międzynarodowych zobowiązań prawnych przez Państwo należy do jednego z priorytetów działania Centrum. Monitoringi oparte na wizytacjach, badaniach ankietowych, zbieraniu danych i analizie spraw indywidualnych pozwalają na regularną ewaluację przestrzegania praw człowieka w określonych zakresach i stanowią wyraz kontroli społecznej nad działaniami państwa. Co roku CPPHN publikuje szereg raportów na temat wybranych kwestii, które pozwalają też na formułowanie postulatów potrzebnych zmian i wypracowywanie lepszych rozwiązań w przyszłości.

Interwencje prawne i działalność rzecznicza - Centrum nie ogranicza się do udzielania wsparcia w sprawach indywidualnych stawiając sobie za cel wprowadzanie zmian systemowych. Z tego względu CPPHN reaguje na zidentyfikowane luki prawne, przykłady złego prawa lub złej praktyki i formułuje swoje postulaty w oficjalnych wystąpieniach kierowanych do władz. CPPHN bierze też aktywny udział w procesie konsultacji społecznych, opiniuje akty prawne, przygotowuje własne propozycje zmian prawa oraz analizy i opinie prawne, współpracując przy tym z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami międzynarodowymi. Centrum bierze też udział w pracach szeregu organów doradczych i tematycznych zespołów roboczych podejmując bezpośredni dialog z władzami.

Projekty badawcze i edukacyjne - Dla pełniejszej realizacji celów statutowych CPPHN prowadzi regularnie projekty badawcze, których celem jest uzyskanie wiarygodnych danych i informacji na temat wybranych zagadnień z zakresu praw człowieka. Efektem tych projektów jest opracowywanie raportów i opinii prawnych oraz lepsze dostosowywanie projektów Centrum do istniejących potrzeb. CPPHN realizuje również regularnie projekty edukacyjne organizując specjalistyczne szkolenia z zakresu praw człowieka i przeciwdziałania handlowi ludźmi między innymi dla Straży Granicznej, Policji i prawników.

Kampanie społeczne - CPPHN stawia sobie za cel budowanie społeczeństwa obywatelskiego również poprzez akcje podnoszące świadomość i uwrażliwiające różne grupy społeczne na najważniejsze zagadnienia z dziedziny praw człowieka. Realizowane kampanie mówią o ważnych problemach społecznych oraz mają walor edukacyjny, promują również społeczne zaangażowanie i poszanowanie dla praw innych. Poprzez akcje społeczne Centrum stara się też konsekwentnie budować w Polsce poczucie wspólnoty.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
14.11.2013
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć realizuje kolejny etap kampanii informacyjnej na temat dobrowolnych i przymusowych powrotów cudzoziemców do krajów pochodzenia.
Publicystyka
29.05.2013
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie, w związku z projektem "Bezpieczny powrót - pomoc prawna i monitoring przestrzegania praw człowieka w ramach powrotów obywateli państw trzecich do krajów pochodzenia" dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów oraz budżetu Państwa, przeprowadza właśnie kampanię informacyjną dotyczącą dobrowolnych i przymusowych powrotów cudzoziemców do krajów pochodzenia.
Publicystyka
02.08.2011
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć realizuje kampanię społeczną "Uchodźcy mieszkają też w Polsce. Daj im szansę!" w ramach projektu "Daj im szansę! - Zwiększenie szans integracji dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy przez pomoc prawną, przeciwdziałanie przemocy i kampanię społeczną". Informacje na temat kampanii oraz projektu można znaleźć na stronie Centrum: www.pomocprawna.org.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
poradnictwo specjalistyczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa konsumentów

Zarząd

Katarzyna Przybysławska, prezes zarządu
Magda Pajura, członek zarządu
Marek Przybysławski, członek zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej