Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trzebiński Ruch Społeczny "Niezależność"

Trzebiński Ruch Społeczny "Niezależność"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
Telefon
783 296 304
Adres rejestrowy
Ulica
22 Lipca 58
Kod pocztowy
32-540
Miejscowość
Trzebinia
Województwo
małopolskie
Powiat
chrzanowski
Gmina
Trzebinia
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000012790
REGON
35769642700000
NIP
628-19-95-264
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
22
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych, obejmującej w szczególności zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
10) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
13) wypoczynku dzieci i młodzieży;
14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
15) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
17) turystyki i krajoznawstwa;
18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
19) ratownictwa i ochrony ludności;
20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
22) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
23) promocji i organizacji wolontariatu;
24) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
25) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
26) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, obejmującą następujące zadania:

  1. Działalność charytatywna na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
  2. Działalność charytatywna na rzecz pomocy osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym.
  3. Działalność z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
  4. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
  5. Ratowanie zabytkowej budowli Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej.
  6. Wspieranie i promowanie miejscowych artystów.
  7. Organizowanie imprez propagujących dziedzictwo kulturowe oraz walory przyrodnicze regionu.
  8. Przyznawanie wyróżnień „Adiunge Optimis”.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
film
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
prawa konsumentów
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej