Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jakie są źródła finansowania działań NGO? Dowiedz się 28.02 o 15.00 na #ngoplLIVE. Dołącz >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Stowarzyszenie Forum Kultur
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Wawrzyńca Engeströma 24 lok. 2
Kod pocztowy
60-571
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Adres kontaktowy
Ulica
Warszawska 37 lok. 3
Kod pocztowy
61-028
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000051494
REGON
63418541900000
NIP
7811693503
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2006
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja i Cele

a) wspieranie i upowszechnianie nauczania oraz komunikacji międzykulturowej,

b) wspieranie współpracy kulturalnej i naukowej pomiędzy kulturami,

c) wspieranie idei demokracji,

d) przeciwdziałanie przejawom nietolerancji, ksenofobii, rasizmu,

e) popularyzacja idei wolontariatu,

f) wspieranie i upowszechnianie kultury oraz edukacji artystycznej,

g) ochrona dziedzictwa kulturowego,

h) wspieranie rozwoju talentów artystycznych,

i) rozwój infrastruktury edukacyjnej, sportowej i kulturalnej,

j) promocja kultury polskiej zagranicą

k) wspieranie prowadzenia badań naukowych w zakresie kultury i sztuki,

l) edukacja dzieci i młodzieży,

m) edukacja dorosłych.

Prowadzone działania:

a) organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych, kursów języka itp.,

b) organizację konferencji i seminariów naukowych oraz wspieranie indywidualnych i zespołowych projektów badawczych,

c) działalność doradczą i informacyjną w zakresie współpracy międzynarodowej,

d) współpracę z innymi instytucjami zagranicznymi i polskimi o podobnym charakterze,

e) prowadzenie działalności wydawniczej,

f) szkolenie liderów kultur i tworzenie klubów kultur,

g) prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe,

h) organizacja kursów edukacyjnych dla dorosłych,

i) prowadzenie kursów i szkoleń dla animatorów międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej,

j) tworzenie i zarządzanie infrastrukturą edukacyjną, sportową i kulturalną,

k) tworzenie i prowadzenie studia nagrań audio-wizualnych,

l) zakładanie kolekcji sztuki współczesnej,

m) archiwizowanie i udostępnianie utworów muzycznych,

n) powoływanie i prowadzenie placówek i instytucji kulturalnych i edukacyjnych.

Stowarzyszenie Forum Kultur zostało powołane do życia w grudniu 2000 roku. Stowarzyszenie ma swą siedzibę w Poznaniu, a terenem jego działania jest Rzeczpospolita Polska i Zagranica.

Forum Kultur dąży, poprzez kulturę i edukację do podniesienia kompetencji i umiejętności prospołecznych współczesnej cywilizacji oraz poszerza intelektualne horyzonty ludzi na otaczającą ich rzeczywistość.

Stowarzyszenie zabiera głos w bieżących sprawach społecznych i kulturalnych.
W kwietniu 2006 roku Stowarzyszenie Forum Kultur uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Ponadto Stowarzyszanie Forum Kultur:

  • kształci i edukuje młodzież w duchu szlachetności i skuteczności oraz w duchu rozumienia i otwartości na drugiego człowieka,
  • wzbudza w młodych ludziach „wątpliwości”, które pobudzają ich do kreatywnego myślenia zadawania pytań.

Stowarzyszenie Forum Kultur zajmuje się przede wszystkim organizacją międzynarodowych spotkań ludzi z różnych środowisk społecznych, religijnych i kulturowych. Przeprowadziliśmy około 80 międzynarodowych projektów wg własnych autorskich programów. Są to projekty w większości kierowane do młodzieży.

Dodatkowo Forum Kultur prowadzi działalność doradczą dla samorządów, ośrodków kultury, szkół, klubów sportowych i organizacji pozarządowych oraz dla osób indywidualnych. Opracowuje strategie współpracy z miastami partnerskimi, jak również wspieramy polskie podmioty w poszukiwaniu zagranicznych partnerów do realizacji wspólnych projektów.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Działalność odpłatna pożytku publicznego: organizacja imprez kulturalnych prowadzenie odpłatnych kursów językowych organizacja konferencji i seminariów naukowych wspieranie naukowych badan z dziedziny dziedzictwa narodowego i tożsamości kulturowej prowadzenie działalności wydawniczej prowadzanie szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich prowadzenie szkoleń dla animatorów kultury na wsi tworzenie baz danych dokumentacja i archiwizacja ważnych wydarzeń społeczno-kulturowych działalność obiektów kulturalnych działalność galerii i salonów wystawienniczych działalność domów i ośrodków kultury kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane działalność wspomagającą edukacje pozaszkolne formy edukacji artystycznej pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane działalność związaną z produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych artystyczna i literacka działalność twórcza działalność agencji reklamowych działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
muzyka
teatr
film
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
profilaktyka uzależnień
pomoc psychologiczna
porządek, bezpieczeństwo publiczne
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
edukacja ekologiczna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
pomoc humanitarna, rozwojowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
badania naukowe

Zarząd

Bernard Żołyniak, przewodniczący
Agnieszka Sowa, członek komisji rewizyjnej
Andrzej Trzeciak, przewodniczący komisji rewizyjnej
Elżbieta Macierewicz, skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
77124017471111000018498088
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej