Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Webinar o zarządzaniu finansami w NGO [16.10.23] Poznaj kluczowe obszary. Sprawdź program >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Centrum Aktywności Społecznej "Pryzmat"
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
87 565 02 58
Adres rejestrowy
Ulica
Noniewicza 91
Kod pocztowy
16-400
Miejscowość
Suwałki
Województwo
podlaskie
Powiat
Suwałki
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000145638
REGON
79104887600000
NIP
5542557877
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2006
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Centrum Aktywności Społecznej "Pryzmat" jest organizacją pozarządową, o charakterze niedochodowym, którego misją jest animowanie inicjatyw obywatelskich, służących urzeczywistnieniu idei społeczeństwa obywatelskiego. Otwierając ludzi na siebie nawzajem chcemy podnosić świadomość społeczną, a co za tym idzie współtworzyć świat bez podziałów na lepszych i gorszych.

Prowadzone działania:
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem z terenu woj. podlaskiego.
Ośrodek działa w ramach projektu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Nasz ośrodek tworzy wraz z innymi podmiotami, ogólnokrajową Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw i zapewnia wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej i innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W ośrodku jest udzielana bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i socjalna osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Ośrodek zapewnia pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz zapewnia dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy.

Razem dla Suwałk
Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na terenie miasta Suwałki.

Suwalskie Biuro Wolontariatu
Głównym celem Biura jest zachęcenie młodzieży i osób dorosłych do podejmowania bezinteresownej służby na rzecz innych, pomoc ludziom w trudnych sytuacjach oraz wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych i rozwijanie ich zainteresowań. Prowadzimy pośrednictwo pracy dla wolontariuszy, szkolenia, zajęcia w szkołach oraz organizujemy obchody Dnia Wolontariusza.

Działania strażnicze
Popularyzacja prawa do informacji publicznej, badania aspektów dostępu do informacji publicznej w praktyce, przejrzystość działań administracji, partycypacja społeczna. Publikacje, badania, strona www.jawnosc.pl, www.oswiadczeniamajatkowe.pl.

Biuro Poradnictwa Obywatelskiego
W ramach Biura zapewniamy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej bezpłatne doradztwo prawne i informacje o przysługujących uprawnieniach, procedurach załatwienia sprawy i specjalistycznych instytucjach pomocnych w rozwiązaniu problemu, a także pomagamy w rozwiązaniu problemów prawnych i administracyjnych poprzez prowadzone bezpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkt Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy
W ramach Punktu udzielamy bezstronnej i bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej oraz wspieramy w rozwiązywaniu problemów. Poza tą działalnością upowszechniamy też wiedzę o przysługujących prawach poprzez udzielanie informacji, prowadzenie szkoleń, organizację prelekcji i wydawnictwo materiałów informacyjnych.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Stworzenie warunków dla zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, a także rozwój i zwiększenie aktywności podmiotów wspierających rozwój ekonomii społecznej na terenie woj. podlaskiego. Aby rozpropagować idee ekonomii społecznej prowadzimy specjalne warsztaty szkoleniowe, doradztwo oraz opracowujemy i wydajemy materiały.

Młodzieżowa Grupa Ratownicza
Prowadzimy działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wyrobienie wśród dzieci nawyku kulturalnego oraz bezpiecznego zachowania się na drodze oraz zmniejszenie ilości wypadków drogowych z udziałem dzieci i młodzieży. W tym celu specjalnie przeszkoleni wolontariusze organizują pokazy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz służą pomocą przy obsłudze i organizacji różnego typu imprez.

Z Temidą na Ty
Celem programu jest upowszechnianiem świadomości prawnej i obywatelskiej oraz prewencyjne zapobieganiem przestępczości wśród młodzieży i osób dorosłych. W ramach tego organizujemy szkolenia dla nauczycieli i liderów organizacji pozarządowych; prowadzimy zajęcia w szkołach i placówkach oświatowych; opracowujemy materiały informacyjne i edukacyjne. Zajmujemy się też upowszechnianiem praw człowieka i świadomości obywatelskiej na Białorusi.

Promocja zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom
Podejmowane przez nas działania z zakresu profilaktyki służą promowaniu wśród młodzieży zdrowego stylu życia. Prowadzimy zajęcia warsztatowe, happeningi, festyny prozdrowotne.

Inni - to także my
W ramach tego programu działamy na rzecz upowszechniania wśród społeczeństwa wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z prawami człowieka, mniejszościami narodowymi i przeciwdziałaniem dyskryminacji. Nasze działania to m.in..: organizacja Objazdowego Festiwalu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka "Prawa człowieka w filmie", wystaw fotograficznych, warsztatów, zajęć w szkołach, koncertów, konkursów oraz wydawnictwo publikacji.

Ochrona zadrzewień - promocja rodzimych gatunków drzew północno - wschodniej Polski
Realizacja projektu ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie roli zadrzewień w kształtowaniu różnorodności biologicznej. Działania prowadzone będą na terenach gmin, w których granicach wyznaczono obszar sieci Natura 2000 "Ostoja Wigierska" oraz miasta Suwałki. Treść programu skierowana jest głównie do mieszkańców tego terenu, ale pośrednio również do ogółu społeczeństwa regionu północno-wschodniej Polski. Projekt ten ma za zadanie kształtować świadomość społeczeństwa od najmłodszych lat w kierunku poznania znaczenia i roli zadrzewień w kształtowaniu bioróżnorodności, zapoznać z gatunkami drzew naturalnie występującymi na terenie północno -wschodniej Polski, zaznajomić społeczeństwo z przepisami dotyczącymi ochrony zadrzewień. Atrakcyjność prowadzonych działań zapewni zastosowanie elementów technologii 3D w trakcie szkoleń, zajęć edukacyjnych i imprez promocyjnych.

Węzeł wsparcia - tworzenie sieci organizacji wspierających NGO’s na Podlasiu
Tworzymy sieć organizacji w skład której wchodziłyby podmioty także z mniejszych miejscowości, które w przyszłości taka rolę „pomagaczy” dla innych organizacji byłyby w stanie pełnić. W ramach projektu organizacje, które zadeklarowały chęć udziału w sieci otrzymają profesjonalne przygotowanie merytoryczne do świadczenia takich usług oraz środki na odpowiednią promocję takich działań. Wszyscy członkowie tworzonej struktury zostaną przeszkoleni z zakresu finansów w organizacji, zarządzania projektami, współpracy z mediami oraz podstaw prawa. Utworzony zostanie także portal internetowy wsparciengo.pl na łamach którego organizacje zrzeszone w sieci będą promować swoje działania, usługi oraz zachęcać do oddolnego samoorganizowania się.

Wymiana międzynarodowa
Celem lepszego poznania obywateli i organizacji z innych krajów, realizacji zadań społecznych oraz wymiany doświadczeń organizujemy warsztaty, obozy i seminaria z udziałem młodzieży i osób dorosłych z naszego regionu oraz innych krajów. Każde spotkanie poświęcone jest określonemu tematowi przewodniemu.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
26.09.2014
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. podlaskiego do udziału w budowie trwałej i efektywnej sieci skupiającej organizacje pozarządowe pracujące z wolontariuszami lub zainteresowane taką aktywnością, by aktywnie kreować i realizować strategię w zakresie wolontariatu w woj. podlaskim. Podlaska Sieć Wolontariatu formalnie będzie członkiem Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.
Publicystyka
20.05.2014
14 maja 2014 r. w Suwałkach odbyło się zebranie założycielskie związku organizacji pozarządowych z miasta Suwałki o nazwie Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM. Zebrani przedstawiciele 21 stowarzyszeń i fundacji podjęli decyzje dotyczące utworzenia tego swoistego stowarzyszenia zrzeszającego pojedyncze organizacje pozarządowe. Przyjęto nazwę, logo, statut oraz wybrano władze na dwuletnią kadencję.
Publicystyka
07.05.2014
5 maja 2014 r. Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk utworzył w strukturach Urzędu Miejskiego stanowisko pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, na które powołał panią Agnieszkę Szyszko.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Jarosław Ruszewski, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej