Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
94 342 56 27
Telefon
94 342 36 16
Adres rejestrowy
Ulica
Piłsudskiego 11-15
Kod pocztowy
75-501
Miejscowość
Koszalin
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Koszalin
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
II piętro bez windy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000304626
REGON
32051270300000
NIP
669-10-61-911
Rok powstania
1945
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Ludzie
Liczba członków
4500
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie działa przede wszystkim na rzecz dziecka i rodziny. TPD ma stałe formy działalności i pracy takie jak:

1) Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie
Są to niepubliczne placówki wsparcia dziennego, o charakterze profilaktycznym, których celem jest zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społeczne- mu dzieci i młodzieży oraz zapewnienie pomocy rodzicom mającym poważne trudności w wychowaniu dzieci. Oddział Okręgowy TPD w Koszalinie prowadzi 43 Środowiskowe Ogniska Wychowawcze, które każdego dnia swoją opieką obejmują ok. 1.500 dzieci.
Ognisko w szczególności:

 • Wykorzystuje będące w jego dyspozycji środki, aby dzieci wychowywały się w rodzinach własnych,
 • Prowadzi działalność środowiskową na rzecz dziecka i rodziny,
 • Przestrzega zasad respektowania praw dziecka,
 • W wyborze metod pracy z wychowankami, preferuje samorządność i przygotowywanie wychowanków do podejmowania samodzielnych wyborów i decyzji.
  W Środowiskowym Ognisku Wychowawczym, dzieci otrzymują:
 • pomoc w nauce,
 • posiłek,
 • wsparcie materialne (odzież, wyprawki szkolne, produkty żywnościowe),
 • możliwość rozwijania swoich talentów dzięki udziałowi w zajęciach kół zainteresowań - plastycznych, muzycznych, tanecznych, dziennikarskich, ekologicznych, turystycznych, teatralnych.
  Ognisko jest najlepszą alternatywą dla placówek opieki całkowitej. Podejmuje działania, aby dziecko wychowywało się w rodzinie naturalnej, a nie było z niej zabierane.
  Ogniska Przedszkolne TPD funkcjonujące ja ko alternatywne formy wychowania przedszkolnego przede wszystkim na wsiach i w małych miejscowościach. Są to placówki edukacyjne realizujące ministerialną podstawę programową rozszerzoną o programy autorskie. Na terenie okręgu koszalińskiego opieką obejmujemy ok. 240 dzieci w wieku przedszkolnym. Placówki prowadzone są wspólnie z samorządami lokalnymi.

2) Ośrodek Metodyczny Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego Im. K. Lisieckiego wpisany jest do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim pod numerem DKO-DN-14123/-rej/-2, oraz do rejestru instytucji rynku pracy WUP w Szczecinie pod nr 2.32/00027/2005.
Ośrodek Metodyczny funkcjonuje od 1995. W tym czasie przeszkoliliśmy ponad 3000 osób, które brały udział w takich formy jak: kursy, treningi, szkolenia, konferencje, seminaria, rady pedagogiczne, zajęcia psychoedukacyjne. Zajęcia prowadzimy na terenie całego kraju. Kadra Ośrodka to specjaliści najwyższej klasy posiadający wszystkie wymagane uprawnienie i bogate, wieloletnie wykształcenie w prowadzaniu zajęć warsztatowych, bezpośredniej pracy z klientem (rodziną, ofiarą i sprawcą przemocy, dziećmi i młodzieżą).
Ośrodek utrzymuje stałą współpracę z Instytutem Ericksonowskim w Łodzi, Polskim Towarzystwem Zdrowia Seksualnego, PARPA, Ośrodkami Szkolenia Nauczycieli i Uczelniami Wyższymi na terenie całego kraju i za granicą.
Prowadzane przez nas kursy kończą się wydaniem zaświadczenia MEN (podstawa prawna: Rozporządzenie MEN oraz MPiPS z dnia 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia dorosłych.
OM KKWR posiada bogatą ofertę różnego rodzaju form szkoleniowych dostosowanych do potrzeb klienta, m.in.:

 • Kurs socjoterapii,
 • Kurs Pedagoga Rodzinnego,
 • Kurs przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i w szkole,
 • Trening interpersonalny,
 • Praca z ofiarą i sprawcą przemocy seksualnej,
 • Praca z klientem - szkolenie dla pracowników urzędów pracy, urzędów administracji publicznej i innych.

3) Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie, jest niepubliczną placówką specjalistyczną o charakterze diagnostycznym konsultacyjnym i terapeutycznym, której celem jest zapewnienie sierotom naturalnym i społecznym opieki w środowisku rodzinnym - tj. rodzinach adopcyjnych i zastępczych.
Cel realizuje poprzez:

 • Pozyskiwanie i kwalifikowanie kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych,
 • Wnioskowanie o umieszczenie dzieci w rodzinach adopcyjnych i zastępczych,
 • Prowadzenie badań psychologicznych, pedagogicznych, środowiskowych, organizowanie niezbędnych badań medycznych oraz wydawanie na ich podstawie opinii dla sądów o dzieciach i kandydatach na rodziców adopcyjnych i zastępczych,
 • Poradnictwo i udzielanie pomocy specjalistycznej rodzinom adopcyjnym i zastępczym w przezwyciężaniu trudności wychowawczych oraz inicjowanie badań stanu rozwoju zdrowia dzieci umieszczonych w tych rodzinach,
 • Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie odrzuceniu dzieci przez własne rodziny, w tym pomoc dla rodzin wielodzietnych, w których może wystąpić zagrożenie sieroctwem społecznym,
 • Prowadzenie działalności profilaktycznej przez informowanie społeczeństwa o przyczynach, skutkach oraz możliwości zapobieganiu sieroctwu społecznemu,
 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych,
 • Udzielanie pomocy prawnej i wsparcia samotnym kobietom ciężarnym.

4) Rodzinny Ośrodek Mediacyjno-Terapeutyczny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie
ROM-T - jest niepubliczną placówką specjalistyczną o charakterze interwencyjnym, konsultacyjnym i terapeutycznym, której celem jest wspomaganie rodziny oparte na pracy socjalno-pedagogicznej prowadzonej w miejscu zamieszkania.
Cel realizuje poprzez:

 • Zwiększenie dostępności i skuteczności usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób ze szczególnymi kłopotami socjalnymi oraz osób uzależnionych i członków ich rodzin,
 • Doraźna długofalowa pomoc rodzinie dysfunkcyjnej pod względem psychologicznym, pedagogicznym, prawnym i socjalnym w miejscu zamieszkania,
 • Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom w rozwiązywaniu problemów życiowych,
 • Odbudowywanie funkcji opiekuńczych i wychowawczych w rodzinie,
 • Pomoc w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy: dzieckiem a rodzicami; małżonkami; dzieckiem a szkołą; dzieckiem a członkami grupy rówieśniczej.

5) Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie
Rozpoczął swoją działalność 5 czerwca 2000 roku na mocy Uchwały ZO TPD w Koszalinie.

 • Stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka i innych przepisach prawa dotyczących dzieci, z poszanowaniem odpowiedzialności praw i obowiązków,
 • Kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina,
 • Podejmuje działania mające na celu zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości,
  Działa na rzecz ochrony praw dziecka w szczególności:
 • prawa do życia i ochrony zdrowia,
 • prawa do wychowania w rodzinie,
 • prawa do nauki,
 • prawa do godziwych warunków socjalnych,
 • Podejmuje działania zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem,
 • Szczególną troską i opieką otacza dzieci niepełnosprawne.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prawa dziecka
Odbiorcy działań

Zarząd

Anna Lange, sekretarz
Henryk Zabrocki, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej