Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Ogólnopolski Związek Bezrobotnych w likwidacji

Ogólnopolski Związek Bezrobotnych w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Telefon
660 733 598
Adres rejestrowy
Ulica
Elizy Orzeszkowej 3 lok. użytk. 1
Kod pocztowy
19-300
Miejscowość
Ełk
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
ełcki
Gmina
Ełk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000200234
REGON
51960395200000
NIP
848-17-12-007
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem OZB jest:
1) tworzenie systemu obrony spraw i dobra bezrobotnych;
2) reprezentowanie i obrona praw w zakresie praw konstytucyjnych, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o
zaopatrzeniu emerytalno - rentowym;
3) przyczynianie się do tworzenia warunków umożliwiających powstawanie nowych miejsc pracy oraz czynienia wszelkich starań, aby uchronić istniejące firmy przed upadkiem;
4) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
5) organizowanie możliwości przekwalifikowania zawodowego, szkoleń aktywizacyjnych oraz robót publicznych;
6) organizowanie społecznego ruchu walki z bezrobociem;
7) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, kształtowanie aktywności społecznej i ochrona godności człowieka;
8) działanie na rzecz sprawiedliwych relacji społeczno-ekonomicznych, wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
9) promowanie idei Unii Europejskiej, inicjowanie i wspieranie procesów integracyjnych Polski z UE;
10) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, kształtowanie postaw obywatelskich i zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze kraju;
11) pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji przydatnych człowiekowi w aktywności zawodowej oraz działalności społeczno-politycznej;
12) przeciwdziałanie patologiom społecznym, poradnictwo obywatelskie;
13)pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, organizowanie grup samopomocowych;
14) działalność charytatywna;
15) działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;
16) ochrona i promocja zdrowia;
17) czynny udział w referendach, wyborach do władz: samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich i europejskich.

OZB realizuje swoje cele przez:
1) konstruktywne współdziałanie z organami władzy samorządowej i państwowej w zakresie realizacji przyjętych celów statutowych;
2) prowadzenie poradnictwa prawnego i działalności informacyjnej w zakresie obrony praw osób uprawnionych do otrzymywania zasiłków i świadczeń przedemerytalnych;
3) wypowiadanie się w sprawach ustawodawstwa dotyczącego osób uprawnionych do zasiłków i świadczeń przedemerytalnych;
4) reprezentowanie członków OZB wobec organów władzy państwowej i samorządowej;
5) współpracę ze związkami zawodowymi, partiami politycznymi;
6) realizowanie potrzeb i postulatów członków OZB;
7) prowadzenie szkoleń w celu umożliwienia osobom bezrobotnym zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy;
8) prowadzenie biur pośrednictwa pracy;
9) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji;
1o) podejmowanie działań służących rozwojowi współpracy regionalnej i lokalnej między Polską a krajami Unii Europejskiej;
11) podejmowanie zadań zleconych przez organy administracji publicznej na zasadach zawartych w ustawie o współpracy organów administracji
publicznej z organizacjami pozarządowymi;
12)organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji programu OZB;
13) podejmowanie inicjatyw mających na celu ochronę praw człowieka i obywatela;
14) aktywne uczestnictwo w życiu publicznym;
15) organizację wymiany międzynarodowej ludzi bezrobotnych;
16) prowadzenie działalności wydawniczej;
17) współpracę z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach;
18) uczestnictwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych;
19) działania na rzecz edukacji, wychowania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz organizowania grup samopomocowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej