Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że artykuły z ngo.pl są dostępne również w wersji audio? Wybrane teksty o tematyce społecznej w formie nagrań. Posłuchaj

Ogólnopolski Związek Bezrobotnych w likwidacji

Ogólnopolski Związek Bezrobotnych w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Telefon
660 733 598
Adres rejestrowy
Ulica
Elizy Orzeszkowej 3 lok. użytk. 1
Kod pocztowy
19-300
Miejscowość
Ełk
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
ełcki
Gmina
Ełk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000200234
REGON
51960395200000
NIP
8481712007
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem OZB jest:
1) tworzenie systemu obrony spraw i dobra bezrobotnych;
2) reprezentowanie i obrona praw w zakresie praw konstytucyjnych, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o
zaopatrzeniu emerytalno - rentowym;
3) przyczynianie się do tworzenia warunków umożliwiających powstawanie nowych miejsc pracy oraz czynienia wszelkich starań, aby uchronić istniejące firmy przed upadkiem;
4) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
5) organizowanie możliwości przekwalifikowania zawodowego, szkoleń aktywizacyjnych oraz robót publicznych;
6) organizowanie społecznego ruchu walki z bezrobociem;
7) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, kształtowanie aktywności społecznej i ochrona godności człowieka;
8) działanie na rzecz sprawiedliwych relacji społeczno-ekonomicznych, wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
9) promowanie idei Unii Europejskiej, inicjowanie i wspieranie procesów integracyjnych Polski z UE;
10) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, kształtowanie postaw obywatelskich i zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze kraju;
11) pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji przydatnych człowiekowi w aktywności zawodowej oraz działalności społeczno-politycznej;
12) przeciwdziałanie patologiom społecznym, poradnictwo obywatelskie;
13)pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, organizowanie grup samopomocowych;
14) działalność charytatywna;
15) działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;
16) ochrona i promocja zdrowia;
17) czynny udział w referendach, wyborach do władz: samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich i europejskich.

OZB realizuje swoje cele przez:
1) konstruktywne współdziałanie z organami władzy samorządowej i państwowej w zakresie realizacji przyjętych celów statutowych;
2) prowadzenie poradnictwa prawnego i działalności informacyjnej w zakresie obrony praw osób uprawnionych do otrzymywania zasiłków i świadczeń przedemerytalnych;
3) wypowiadanie się w sprawach ustawodawstwa dotyczącego osób uprawnionych do zasiłków i świadczeń przedemerytalnych;
4) reprezentowanie członków OZB wobec organów władzy państwowej i samorządowej;
5) współpracę ze związkami zawodowymi, partiami politycznymi;
6) realizowanie potrzeb i postulatów członków OZB;
7) prowadzenie szkoleń w celu umożliwienia osobom bezrobotnym zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy;
8) prowadzenie biur pośrednictwa pracy;
9) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji;
1o) podejmowanie działań służących rozwojowi współpracy regionalnej i lokalnej między Polską a krajami Unii Europejskiej;
11) podejmowanie zadań zleconych przez organy administracji publicznej na zasadach zawartych w ustawie o współpracy organów administracji
publicznej z organizacjami pozarządowymi;
12)organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji programu OZB;
13) podejmowanie inicjatyw mających na celu ochronę praw człowieka i obywatela;
14) aktywne uczestnictwo w życiu publicznym;
15) organizację wymiany międzynarodowej ludzi bezrobotnych;
16) prowadzenie działalności wydawniczej;
17) współpracę z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach;
18) uczestnictwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych;
19) działania na rzecz edukacji, wychowania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz organizowania grup samopomocowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej