Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 532 35 16
Telefon
81 532 39 43
Adres rejestrowy
Ulica
Narutowicza 54
Kod pocztowy
20-016
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Wejście prosto z ulicy, bez barier, szerokie drzwi.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000269216
REGON
06023365400000
NIP
712-19-34-840
Rok powstania
1919
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Ludzie
Liczba członków
3000
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych, a w szczególności:
1) tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom,
2) przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
3) ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci,
4) pomoc dzieciom - ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych oraz ofiarom przestępstw,
5) inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa,
6) zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki; łagodzenie skutków sieroctwa, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem,
7) łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji,
8) wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
9) upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich; upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Cele statutowe Towarzystwo realizuje poprzez:
1) współpracę z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu,
2) realizację zadań z zakresu edukacji, pomocy społecznej, kultury, ekologii oraz z innych dziedzin z własnej inicjatywy, zlecanych lub powierzanych Towarzystwu przez podmioty publiczne,
3) wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów i rozwiązań mieszczących się w celach i zadaniach Towarzystwa, opiniowanie aktów prawnych dotyczących dzieci,
4) promocję i organizację społecznego rzecznictwa praw dziecka, podejmowanie interwencji w sprawach dzieci, reprezentowanie interesów dziecka i rodziny - za ich zgodą przed: szkołą, placówką opiekuńczo-wychowawczą, sądem i innymi instytucjami, w granicach dopuszczalnych prawem,
5) udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu leczeniu, rehabilitacji i terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierających rodzinę,
6) udzielanie pomocy i wsparcia dla rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych,
7) organizowanie i prowadzenie specjalistycznych form pomocy, wychowania, opieki, edukacji, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz usamodzielniania dziecka niepełnosprawnego i przewlekle chorego; w razie potrzeby także po osiągnięciu pełnoletności,
8) prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki społecznej, w tym uzależnień, w szczególności alkoholizmu i narkomanii,
9) upowszechnianie edukacji związanej z bezpieczeństwem komunikacyjnym,
10) rozwój samorządności i parlamentaryzmu dziecięcego; organizację samorządowych grup dziecięcych, sejmików i innych akcji dziecięcych,
11) organizację środowiska wychowawczego w miejscu zamieszkania dziecka, zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii,
12) inicjowanie, wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentację podczas konkursów, przeglądów artystycznych, festynów, festiwali itp.,
13) organizację działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
14) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu, pomocy metodycznej, wypracowywanie i upowszechnianie programów społeczno-pedagogicznych wzbogacających pracę na rzecz dzieci oraz podnoszenia kultury pedagogicznej społeczeństwa,
15) inicjowanie i prowadzenie prac badawczych związanych z rozwojem dziecka, badanie potrzeb dzieci i wskazywanie możliwości ich zaspokojenia, wykorzystywanie wyników badań prowadzonych przez inne podmioty,
16) prowadzenie wydawnictw organizacyjnych, edukacyjnych i dziecięcych promujących działalność TPD,
17) organizację współpracy międzynarodowej, wymianę doświadczeń, upowszechnianie dorobku, myśli i praktyki pedagogicznej Towarzystwa,
18) pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i funduszy na działalność statutową Towarzystwa, prowadzenie działalności charytatywnej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prawa dziecka
Odbiorcy działań

Zarząd

Helena Hass, skarbnik zarządu
Iwona Łysakowska, wiceprezes zarządu
Wiesława Woźniak, sekretarz zarządu
Ewa Krawczyk-Mączka, wiceprezes zarządu
Irena Kasperska-Dwórnik, prezes zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej