Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
59 840 13 70
Adres rejestrowy
Ulica
Aleja Sienkiewicza 7 lok. 25
Kod pocztowy
76-200
Miejscowość
Słupsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Słupsk
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Siedziba Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku mieści się na II piętrze zabytkowej kamienicy. Brak windy, wysokie, niewygodne schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000057134
REGON
77087492600000
NIP
8392522713
Rok powstania
1997
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2010
Ludzie
Liczba członków
22
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszym celem jest: promowanie i rozwijanie wolontariatu wśród społeczności lokalnych, zwiększanie aktywności obywatelskiej, tworzenie rozwiązań umożliwiających podejmowanie działań w charakterze wolontariuszy, zwiększanie wśród obywateli wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej. Wspieranie organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, inicjatyw społecznych i osób prywatnych w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym (a w szczególności: niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, samotnych matek, dzieci i młodzieży) w ich działalności na rzecz dobra publicznego, poprzez oferowanie im wsparcia wolontariuszy i pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w obszarach: edukacja, sport, kultura, ochrona środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia, pomoc społeczna; w szczególności poprzez:

 1. Promocję i organizację wolontariatu
 2. Prowadzenie pośrednictwa pracy wolontarystycznej - gromadzenie i dystrybucję informacji o osobach chcących pracować w charakterze wolontariuszy oraz osobach i instytucjach pragnących korzystać z ich pomocy, w szczególności tworzenie i obsługa baz danych o wolontariuszach i podmiotach zainteresowanych współpracą oraz ułatwianie im nawiązywania współpracy w tym zakresie
 3. Prowadzenie poradnictwa i konsultacji w zakresie organizowania wolontariatu i inicjatyw społecznych.
 4. Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji służących realizacji celów Stowarzyszenia.
 5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje wolontariuszy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw społecznych.
 6. Organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach, uroczystościach i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 7. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia
 8. Tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia.
 9. Udzielanie wsparcia, organizacjom pozarządowym, instytucjom publicznym osobom indywidualnym i szeroko rozumianym inicjatywom obywatelskim.
 10. Animowanie, organizowanie i promowanie współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji rządowej i samorządowej oraz środowiskami biznesu w zakresie realizacji programów społecznych i współpracy z wolontariuszami.
 11. Organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, konferencji, prelekcji, seminariów i warsztatów przygotowujących wolontariuszy, organizacje i instytucje publiczne do podejmowania wzajemnej współpracy.
 12. Organizowanie konkursów, imprez kulturalnych, okolicznościowych, festiwali, wystaw i wernisaży, akcji plenerowych służących realizacji celów statutowych
 13. Działalność wspomagającą merytorycznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
teatr
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań

Zarząd

Danuta Plata, Członek Zarządu
Maciej Kosiedowski, Wiceprezes
Ewa Kosiedowska, Prezes
Barbara Domańska, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej