Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Caritas Diecezji Tarnowskiej
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
14 631 73 20
Telefon
14 631 73 29
Adres rejestrowy
Ulica
Legionów 30
Kod pocztowy
33-100
Miejscowość
Tarnów
Województwo
małopolskie
Powiat
Tarnów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
KRS
0000211791
REGON
85001290100000
NIP
873-12-11-951
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Podstawowym celem Caritas jest praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu. Cel ten wypływa z Chrystusowego przykazania miłości odczytywanego w kontekście aktualnej nauki Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzkich. Caritas realizuje ten cel mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej.

Do zadań Caritas należy:
1) prowadzenie działalności charytatywnej;
2) szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu, krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego oraz wychowanie do miłosierdzia przez urządzanie nabożeństw, pielgrzymek, Tygodni Miłosierdzia itp.;
3) formacja charytatywna i dokształcanie pracowników i wolontariuszy przez organizowanie zebrań, konferencji, zjazdów, dni skupienia, rekolekcji, kursów, szkoleń, poradni, a także wydawanie i kolportaż materiałów informacyjnych, formacyjnych i instruktażowo-szkoleniowych;
4) prowadzenie akcji promujących działalność Caritas, także przy współpracy ze środkami społecznego przekazu;
5) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania oraz opracowywanie programów zmierzających do ich usuwania;
6) opracowywanie programów działalności charytatywnej;
7) powoływanie placówek zamkniętych i otwartych, w zależności od potrzeb terenowych, oraz powoływanie innych jednostek organizacyjnych. Funkcjonowanie placówek Caritas odbywa się w oparciu o ich odrębne statuty i regulaminy;
8) działalność w zakresie pomocy społecznej przez:
a) niesienie pomocy rzeczowej i finansowej osobom w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności: dzieciom i młodzieży, uczniom i studentom, samotnym rodzicom, rodzinom, osobom starszym i samotnym, bezrobotnym, bezdomnym, chorym i niepełnosprawnym, uzależnionym, ofiarom przemocy, ofiarom klęsk żywiołowych, epidemii, zbrojnych konfliktów i terroryzmu, migrantom i uchodźcom, więźniom i opuszczającym zakłady karne, osobom przeżywającym inne trudności;
b) prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dla bezdomnych, domów samotnej matki, placówek opiekuńczo-pielęgnacyjnych, ośrodków wsparcia dziennego, ośrodków interwencji kryzysowej, kuchni dla ubogich, punktów pomocy doraźnej, świetlic środowiskowych, profilaktyczno-wychowawczych, opiekuńczo- wychowawczych;
c) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
9) działalność w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia przez prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej:
a) pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego;
b) zakładów opiekuńczo-leczniczych;
c) zakładów rehabilitacyjno-leczniczych;
d) hospicjów;
e) ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych.
10) przeciwdziałanie patologiom społecznym i zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego;
11) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonym zwolnieniem z pracy;
12) działalność w zakresie oświaty, edukacji i wychowania, w tym prowadzenie szkół specjalnych, podstawowych i gimnazjów;
13) działalność na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
14) promocja i organizacja wolontariatu;
15) wspomaganie organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego;
16) uczestniczenie w ogólnokrajowych i międzynarodowych akcjach wchodzących w zakres charytatywnej działalności Kościoła;
17) pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych przez organizowanie zbiórek i kwest, koncertów i innych imprez charytatywnych, przyjmowanie ofiar, darowizn, zapisów i spadków, odpisów podatkowych, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o subwencje i dotacje, a także prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód będzie w całości przeznaczony na działalność statutową.

Prowadzone działania
1) Prowadzenie placówek:

 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie
 • Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych (w nim: Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek Wsparcia Dziennego, Specjalna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum,Zakład Rehabilitacji Leczniczej, turnusy rehabilitacyjne)
 • Stacja Opieki Caritas w Tarnowie (pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne)
 • Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie
 • Świetlice Profilaktyczno-Wychowawcze LUMEN
 • kuchnie dla ubogich
  2) Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich
  3) Dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach
  4) Dofinansowanie leczenia i rehabilitacji osobom w znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
  5) Pomoc materialna rodzinom znajdującym sie w trudnej sytuacji losowej
  6) Pomoc materialna rodzinom dotkniętym przez kataklizmy w kraju i za granicą
  7) Pozyskiwanie środków przez akcje zbiórkowe: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i Wielkanocne Dzieło Caritas
  8) Praca formacyjna ukierunkowana na budzenie wrażliwości charytatywnej u wiernych w diecezji i wśród wolontariatu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
usługi medyczne
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej