Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Caritas Diecezji Tarnowskiej
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
14 631 73 20
Telefon
14 631 73 29
Adres rejestrowy
Ulica
Legionów 30
Kod pocztowy
33-100
Miejscowość
Tarnów
Województwo
małopolskie
Powiat
Tarnów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
KRS
0000211791
REGON
85001290100000
NIP
873-12-11-951
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Podstawowym celem Caritas jest praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu. Cel ten wypływa z Chrystusowego przykazania miłości odczytywanego w kontekście aktualnej nauki Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzkich. Caritas realizuje ten cel mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej.

Do zadań Caritas należy:
1) prowadzenie działalności charytatywnej;
2) szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu, krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego oraz wychowanie do miłosierdzia przez urządzanie nabożeństw, pielgrzymek, Tygodni Miłosierdzia itp.;
3) formacja charytatywna i dokształcanie pracowników i wolontariuszy przez organizowanie zebrań, konferencji, zjazdów, dni skupienia, rekolekcji, kursów, szkoleń, poradni, a także wydawanie i kolportaż materiałów informacyjnych, formacyjnych i instruktażowo-szkoleniowych;
4) prowadzenie akcji promujących działalność Caritas, także przy współpracy ze środkami społecznego przekazu;
5) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania oraz opracowywanie programów zmierzających do ich usuwania;
6) opracowywanie programów działalności charytatywnej;
7) powoływanie placówek zamkniętych i otwartych, w zależności od potrzeb terenowych, oraz powoływanie innych jednostek organizacyjnych. Funkcjonowanie placówek Caritas odbywa się w oparciu o ich odrębne statuty i regulaminy;
8) działalność w zakresie pomocy społecznej przez:
a) niesienie pomocy rzeczowej i finansowej osobom w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności: dzieciom i młodzieży, uczniom i studentom, samotnym rodzicom, rodzinom, osobom starszym i samotnym, bezrobotnym, bezdomnym, chorym i niepełnosprawnym, uzależnionym, ofiarom przemocy, ofiarom klęsk żywiołowych, epidemii, zbrojnych konfliktów i terroryzmu, migrantom i uchodźcom, więźniom i opuszczającym zakłady karne, osobom przeżywającym inne trudności;
b) prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dla bezdomnych, domów samotnej matki, placówek opiekuńczo-pielęgnacyjnych, ośrodków wsparcia dziennego, ośrodków interwencji kryzysowej, kuchni dla ubogich, punktów pomocy doraźnej, świetlic środowiskowych, profilaktyczno-wychowawczych, opiekuńczo- wychowawczych;
c) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
9) działalność w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia przez prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej:
a) pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego;
b) zakładów opiekuńczo-leczniczych;
c) zakładów rehabilitacyjno-leczniczych;
d) hospicjów;
e) ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych.
10) przeciwdziałanie patologiom społecznym i zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego;
11) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonym zwolnieniem z pracy;
12) działalność w zakresie oświaty, edukacji i wychowania, w tym prowadzenie szkół specjalnych, podstawowych i gimnazjów;
13) działalność na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
14) promocja i organizacja wolontariatu;
15) wspomaganie organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego;
16) uczestniczenie w ogólnokrajowych i międzynarodowych akcjach wchodzących w zakres charytatywnej działalności Kościoła;
17) pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych przez organizowanie zbiórek i kwest, koncertów i innych imprez charytatywnych, przyjmowanie ofiar, darowizn, zapisów i spadków, odpisów podatkowych, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o subwencje i dotacje, a także prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód będzie w całości przeznaczony na działalność statutową.

Prowadzone działania
1) Prowadzenie placówek:

 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie
 • Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych (w nim: Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek Wsparcia Dziennego, Specjalna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum,Zakład Rehabilitacji Leczniczej, turnusy rehabilitacyjne)
 • Stacja Opieki Caritas w Tarnowie (pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne)
 • Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie
 • Świetlice Profilaktyczno-Wychowawcze LUMEN
 • kuchnie dla ubogich
  2) Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich
  3) Dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach
  4) Dofinansowanie leczenia i rehabilitacji osobom w znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
  5) Pomoc materialna rodzinom znajdującym sie w trudnej sytuacji losowej
  6) Pomoc materialna rodzinom dotkniętym przez kataklizmy w kraju i za granicą
  7) Pozyskiwanie środków przez akcje zbiórkowe: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i Wielkanocne Dzieło Caritas
  8) Praca formacyjna ukierunkowana na budzenie wrażliwości charytatywnej u wiernych w diecezji i wśród wolontariatu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
usługi medyczne
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej