Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Caritas Diecezji Opolskiej Organizacja Pożytku Publicznego

Caritas Diecezji Opolskiej Organizacja Pożytku Publicznego
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
77 453 12 41
Telefon
77 453 12 42
Telefon
77 453 12 39
Adres rejestrowy
Ulica
Szpitalna 5a
Kod pocztowy
45-010
Miejscowość
Opole
Województwo
opolskie
Powiat
Opole
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
KRS
0000290982
REGON
04000535400000
NIP
754-29-18-117
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

 1. Celem statutowym Caritas jest spełnianie, w sposób zbiorowy i uporządkowany, posługi miłości bliźniego, należącej obok głoszenia Słowa Bożego i sprawowania sakramentów, do istotnych zadań Kościoła partykularnego.
 2. Poprzez posługę potrzebującym Kościół głosi prawdę, że Bóg jest miłością.

Do zadań Caritas należy:

 1. Kierowanie z mandatu Biskupa Ordynariusza działalnością charytatywną na terenie diecezji opolskiej oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. Opracowywanie i koordynowanie programów działalności charytatywnej w diecezji w oparciu o wskazania Biskupa Ordynariusza, aktualną sytuację Kościoła i konkretne potrzeby ludzkie.
 3. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz szerokiego grona potrzebujących, niezależnie od ich narodowości, wyznania, pochodzenia, koloru skóry czy statusu społecznego.
 4. Prowadzenie działalności humanitarnej i społecznie użytecznej, respektującej nienaruszalną godność osoby ludzkiej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga.
 5. Organizowanie formacji duchowej i edukacji dla pracowników i wolontariuszy Caritas.
 6. Tworzenie własnych struktur i jednostek organizacyjnych w diecezji, rejonach, dekanatach, parafiach i innych środowiskach.
 7. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością wszystkich jednostek Caritas na terenie diecezji.
 8. Współpraca z Caritas Polską, Caritas innych diecezji oraz Caritas poza granicami kraju.
 9. Współpraca z organami administracji publicznej, organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz innymi partnerami w kraju i za granicą przy zachowaniu własnej autonomii i tożsamości.
 10. Promocja i organizacja wolontariatu.
 11. Prowadzenie działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia, opieki, wychowania i edukacji, pomocy społecznej i przeciwdziałania problemom socjalnym.

Swoje zadania statutowe Caritas realizuje poprzez:

 1. Tworzenie i prowadzenie jednostek organizacyjnych i placówek o charakterze medycznym, rehabilitacyjnym, opiekuńczym, wychowawczym, oświatowym oraz społecznie użytecznym.
 2. Organizowanie i udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej osobom potrzebującym.
 3. Organizowanie różnych form wypoczynku dla osób we wszystkich grupach wiekowych, zwłaszcza ze środowisk zagrożonych marginalizacją.
 4. Tworzenie miejsc zatrudnienia i aktywizacji zawodowej dla osób pozostających bez pracy lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 5. Tworzenie placówek działalności pożytku publicznego o charakterze odpłatnym i nieodpłatnym przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, bezdomnych oraz przeżywających inne trudności.
 6. Organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, seminariów, szkoleń, konferencji, bibliotek, czytelni, poradni, wydawanie materiałów szkoleniowych dla pracowników i wolontariuszy Caritas.
 7. Kultywowanie tradycji charytatywnej; obchodzenie Tygodnia i Niedzieli Miłosierdzia, św. Marcina, św. Mikołaja, wigilii, Dnia Chorych i innych.
 8. Działania promujące działalność charytatywną i wolontariat chrześcijański we współpracy ze środkami społecznego przekazu.
 9. Pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na działalność charytatywną poprzez organizowanie zbiórek, imprez kulturalnych, zawieranie umów, przyjmowanie darowizn, spadków, prowadzenie działalności gospodarczej, której dochód w całości przeznaczony jest na cele statutowe.
 10. Udział w lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach wchodzących w zakres statutowych działań Caritas.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Arnold Drechsler, Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej