Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych

Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
691 975 150
Adres rejestrowy
Ulica
Aleja Grunwaldzka 5
Kod pocztowy
80-236
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000361366
REGON
22106910100000
NIP
957-10-41-913
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami fundacji są:
a. integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
b. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
c. zrównanie praw kobiet i mężczyzn,
d. przeciwdziałanie wykluczeniu osób w wieku emerytalnym,
e. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości,
f. rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
g. wspomaganie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
h. wspomaganie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
i. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
j. wspieranie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
k. promocja i organizacja wolontariatu,
l. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Fundacja realizuje swoje statutowe cele poprzez:
a. inicjowanie, wspieranie i realizację badań i analiz społecznych,
b. doradztwo, konsultacje i przygotowywanie opracowań i ekspertyz społecznych,
c. prowadzenie działalności szkoleniowej,
d. prowadzenie kampanii edukacyjnych,
e. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
f. organizację seminariów i paneli dyskusyjnych,
g. współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi, przedsiębiorstwami, instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi, ośrodkami badawczymi i innymi podmiotami,
h. rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. Wsparcie to może przybierać charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
działalność na rzecz integracji europejskiej
badania naukowe
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej