Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych

Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
691 975 150
Adres rejestrowy
Ulica
Aleja Grunwaldzka 5
Kod pocztowy
80-236
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000361366
REGON
22106910100000
NIP
9571041913
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami fundacji są:
a. integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
b. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
c. zrównanie praw kobiet i mężczyzn,
d. przeciwdziałanie wykluczeniu osób w wieku emerytalnym,
e. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości,
f. rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
g. wspomaganie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
h. wspomaganie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
i. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
j. wspieranie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
k. promocja i organizacja wolontariatu,
l. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Fundacja realizuje swoje statutowe cele poprzez:
a. inicjowanie, wspieranie i realizację badań i analiz społecznych,
b. doradztwo, konsultacje i przygotowywanie opracowań i ekspertyz społecznych,
c. prowadzenie działalności szkoleniowej,
d. prowadzenie kampanii edukacyjnych,
e. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
f. organizację seminariów i paneli dyskusyjnych,
g. współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi, przedsiębiorstwami, instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi, ośrodkami badawczymi i innymi podmiotami,
h. rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. Wsparcie to może przybierać charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
działalność na rzecz integracji europejskiej
badania naukowe
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej