Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
76 721 06 60
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Roosevelta 23 lok. 1
Kod pocztowy
59-220
Miejscowość
Legnica
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Legnica
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000190820
REGON
39104893700000
NIP
6912309196
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich powstało w 1999 r. jako efekt spotkania grupy kilkunastu znajomych i przyjaciół, połączonych wspólną pasją - budową społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacją mieszkańców Dolnego Śląska. W trakcie kilku lat zespół nabierał doświadczenia i profesjonalizował swoje działania. Dużą zmianę przyniosła pierwsza połowa ubiegłej dekady kiedy to przed organizacjami pozarządowymi otworzyły się nowe drogi realizacji zadań publicznych. Od tego czasu Stowarzyszenie zrealizowało kilkadziesiąt projektów o znaczeniu lokalnym, subregionalnym i wojewódzkim.
Dzięki takim atutom jak wiarygodność w działaniu, umiejętność skutecznego diagnozowania potrzeb, czy pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, a także realizacji licznych inicjatyw społecznych, Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich stało się silnym oparciem i naturalnym partnerem dla wielu podmiotów w regionie.
Największą siłą Stowarzyszenia jest interdyscyplinarny i profesjonalny zespół, umożliwiający realizację szerokiego wachlarza działań. Należą do nich m.in.:

  • wsparcie rozwoju osobistego i aktywizacja społeczna młodzieży i seniorów (Szkoła Liderów Społecznych, seminaria, coaching,
  • aktywizacja zawodowa i wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (doradztwo i szkolenia zawodowe, integracja społeczna, praca z otoczeniem),
  • inkubowanie i pomoc w rozwoju organizacji pozarządowych (doradztwo prawne, finansowe pozyskiwanie środków zewnętrznych),
  • wzmacnianie współpracy między samorządem, organizacjami pozarządowymi i biznesem (animacja, wielosektorowe partnerstwa, konferencje),
  • budowa partycypacyjnego modelu demokracji (konsultacje społeczne, przejrzystość życia publicznego, dostęp do informacji publicznej),
  • działalność badawcza w obszarze społeczeństwa obywatelskiego i aktywności mieszkańców regionu (badania, analizy, raporty).

Ponadto Stowarzyszenie jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Działamy z pasją!

Realizowane przez stowarzyszenie projekty:

MONITORING WSPIERAJĄCY KONTYNUACJĘ AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA REALIZOWANY PRZEZ PARTNERÓW SPOŁECZNYCH - 2006 - celem projektu była koordynacja działań podejmowanych przez urzędy gminne, powiatowe i wojewódzkie w zakresie wprowadzania i podwyższania standardów w zakresie przejrzystości działań w administracji publicznej. Stowarzyszenie pełniło rolę koordynatora na województwa dolnośląskie i opolskie.

WZMACNIANIE WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM W POWIECIE LEGNICKIM I LEGNICY - 2006 - Bezpośrednim celem zadania publicznego było wyszkolenie kadr organizacji pozarządowych do tworzenia, realizacji oraz rozliczania projektów finansujących działania organizacji, współpraca oraz integracja środowiska pozarządowego oraz opracowanie programu współpracy pomiędzy organizacjami a samorządem terytorialnym.

Partner w projekcie ROZWÓJ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ KOBIET Z TERENÓW WIEJSKICH - 2006 - 2008. Projekt skierowany do kobiet zameldowanych na terenach wiejskich, którego celem było podniesienie, aktualizacja kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowanie się kobiet z biernych zawodowo, bezrobotnych w czterech obszarach (pracownik III sektora, rękodzieło artystyczne, handel i obsługa kasy fiskalnej i komputera oraz założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej).

AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY-GWARANCJĄ CZYNNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU PUBLICZNYM I SPOŁECZNYM MIASTA - 2007 - w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostało przeszkolonych łącznie 82 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. W wyniku działań założonych w projekcie powstała Młodzieżowa Rada Miejska Legnicy, będąca oficjalnym ciałem konsultacyjnym Rady Miejskiej Legnicy.

PLATFORMA WSPÓŁPRACY NGOS SKUTECZNYM NARZĘDZIEM WZMACNIANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I POPRAWY WSPÓŁPRACY TRÓJSEKTOROWEJ - 2007 - celem projektu było zbudowanie trwałej współpracy legnickich organizacji pozarządowych w ramach Koalicji NGOs dla wprowadzenia systemu komunikacji, promocji oraz działalności partnerskiej pomiędzy organizacjami pozarządowymi i trzema sektorami życia publicznego.

AKADEMIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO - 2009 - było realizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi na terenie miasta Legnica i powiatu legnickiego. Jego celem było zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w życiu publicznym.

EDUKACJA PRZECIW DYSKRYMINACJI w partnerstwie ze Stowarzyszenie EUROLEGNICA - 2009 - na terenie miasta Legnica i powiatu legnickiego. Celem zadania publicznego było: przeciwdziałanie dyskryminacji poprzez tworzenie przestrzeni do dyskusji o tolerancji i dyskryminacji oraz edukowacja środowiska liderów młodzieżowych, środowiska nauczycielskiego, organizacji pozarządowych i opieki społecznej w zakresie lepszego rozeznania potrzeb grup dyskryminowanych i wychodzenia poza standardowe stereotypy związane z tymi grupami.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH - 2009 - zrealizowany wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubinie, którego głównym celem było utworzenie grupy partnerskiej, której uczestniczki otrzymały wsparcie w postaci zajęć indywidualnych, zajęć grupowych oraz udziału w działaniach środowiskowych.

PORTRETY PRZYRODY MIESZKAŃCÓW POGÓRZA SUDECKIEGO - 2009 - Stowarzyszenie realizowało projekt wraz ze Stowarzyszeniem EKOCHEŁMY, którego celem było wzmacnianie infrastruktury społecznej poprzez aktywizację i integrację mieszkańców gminy Męcinka, Paszowice i Złotoryja oraz projekt RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - CHOJNÓW, którego celem było wsparcie aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców miasta i gminy Chojnów poprzez organizacje warsztatów, skłaniających do podjęcia współpracy i bezpośredniej dyskusji różnych grup społecznych z terenu miasta i gminy Chojnów.

ROZWÓJ I PROFESJONALIZACJA III SEKTORA NA OBSZARZE SUBREGIONU LEGNICKIEGO - 2009 - 2010 - w partnerstwie ze Stowarzyszeniem EUROLEGNICA na terenie miasta Legnica i powiatu legnickiego. Jego celem był rozwój potencjału oraz wzmacnianie organizacji pozarządowych poprzez wykorzystanie mechanizmów umożliwiających wyrównywanie szans organizacji ze szczególnym uwzględnieniem organizacji słabo rozwiniętych infrastrukturalnie.

SPRÓBUJMY RAZEM - 2009-2011 - głównym celem projektu było udzielenie 50 kobietom odchodzącym z rolnictwa z terenów wiejskich, wsparcia prowadzącego do podniesienia ich statusu zawodowego i społecznego, które wpłynie na uzyskanie zatrudnienia.

DOLNOŚLĄSKI PUNKT KONSULTACYJNO - DORADCZY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA OBSZARZE POWIATU JAWORSKIEGO - 2010 - celem projektu było wzmocnienie dolnośląskich organizacji pozarządowych poprzez utworzenie i prowadzenie Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla organizacji pozarządowych na obszarze powiatu jaworskiego. UMWD.

WZMACNIANIE ORAZ ROZWÓJ III SEKTORA W SUBREGIONIE LEGNICKIM - 2010-2011 - celem projektu była integracja oraz wzmacnianie merytoryczne i infrastrukturalne poprzez inkubację lokalnych organizacji pozarządowych.

DZIAŁANIE MAJĄCE NA CELU WZMOCNIENIE POSTAW PRO-OBYWATELSKICH WŚRÓD MŁODZIEŻY W WIEKU 13-30 LAT Z TERENU DOLNEGO ŚLĄSKA - 2011 - głównym celem projektem było podnoszenie świadomości wśród młodzieży z terenu subregionu legnickiego w zakresie polityki młodzieżowej. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstała Polityka Młodzieżowa Legnicko - Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM), powołano do życia Radę Młodzieży LGOM.

ROZWÓJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA TERENIE SUBREGIONU LEGNICKIEGO - 2011-2012 - celem projektu było wyrównanie szans pomiędzy organizacjami słabymi, ale dobrze rokującymi w zakresie rozwoju a organizacjami rozwiniętymi, dobrze radzącymi sobie na polu aktywności społecznej. Działania objęły również wsparcie dla nowo powstałej Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy, jako jednej z niewielu na Dolnym Śląsku.

MŁODZI OBYWATELE - 2012-2013 - głównym celem projektu było podniesienie stopnia zaangażowania społecznego oraz świadomości obywatelskiej młodzieży w wieku 16-25 lat z terenu 5 miast Dolnego Śląska: Głogów, Jawor, Legnica, Lubin, i Złotoryja. W ramach projektu przewidziano działania badawcze, edukacyjne i szkoleniowe. Jednym z działań projektu była LSLS.

LEGNICKA SZKOŁA LIDERÓW SPOŁECZNYCH (LSLS) - od 2004 roku - która skierowana jest do młodzieży szkół średnich, studentów. Cele Szkoły jest wsparcie osób podejmujących działania na rzecz społeczności lokalnej, kreowanie liderów społecznych, którzy swoją działalność opierają na potrzebach lokalnego środowiska.

REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W LEGNICY - 2007-2014 - realizowany w partnerstwie z ARR ARLEG S.A. Celem projektu jest wspieranie i kreowanie rozwoju regionalnego w zakresie rynku pracy, edukacji oraz pomocy społecznej poprzez dostarczenie potencjalnym beneficjentom oraz projektodawcom, informacji, wiedzy i umiejętności z zakresu korzystania z EFS oraz pobudzanie i animowanie środowisk lokalnych - instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz biznesowych do działań zmierzających do budowania kapitału społecznego.

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W LEGNICY - od 2016 roku - realizowany w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego w ramach projektu "OWES dla subregionu legnicko - głogowskiego" oraz "OWES dla subregionu jeleniogórskiego". Celem OWES jest m.in. wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej wśród osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, dzięki realizacji kompleksowego wsparcia na rzecz promocji i rozwoju ekonomii społecznej m.in. poprzez animację lokalną, tworzenie partnerstw, tworzenie Podmiotów Ekonomii Społecznej (m.in. fundacji, stowarzyszeń), doradztwo lokalne, doradztwo specjalistyczne, szkolenia dotyczące ekonomii społecznej, wsparcie finansowe na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym oraz finansowe wsparcie pomostowe.

Reklama

Organizacja jest Podmiotem Ekonomii Społecznej

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Realizowane usługi:
  • Doradztwo, obsługa klienta, usługi badawcze
  • Edukacja
  • Inne

Realizujemy usługi publiczne: Nie

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej