Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Federacja Inicjatyw Oświatowych

Federacja Inicjatyw Oświatowych
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
22 869 96 60
Telefon
22 869 96 68
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
w biurze - po uprzednim umówieniu spotkania
Ulica
Śniadeckich 23 lok. 9
Kod pocztowy
00-654
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000148854
REGON
01628323800000
NIP
525-21-78-792
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2013
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Federacja Inicjatyw Oświatowych - powołana 9 września 1999 r. jest związkiem stowarzyszeń i fundacji współpracujących na rzecz wspierania zmian w oświacie. Federacja założona została przez organizacje współtworzące Forum Inicjatyw Oświatowych.

Działania:
Forum Inicjatyw Oświatowych - spotkania inicjatyw i organizacji pozarządowych, rodziców, nauczycieli, ludzi nauki, samorządowców i polityków organizowane w gmachu Sejmu pod patronatem Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. IV FIO (11.1999 r.) poświęcone zostało problemom oświaty wiejskiej i jego wynikiem był sprzeciw wobec zamykania małych wiejskich szkół. W wyniku realizacji postulatów tego spotkania utworzona została Federacja i rozpoczęto realizację programu "MAŁA SZKOŁA".

Program „MAŁA SZKOŁA” - polega na zakładaniu w miejsce likwidowanych szkół samorządowych, szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi. Powstał w wyniku oddolnej inicjatywy rodziców, nauczycieli, mieszkańców wsi, którzy wykorzystali materiały i wsparcie Federacji Inicjatyw Oświatowych dla uratowania swoich szkół - serc wsi. Jest fenomenem społecznym, podziwianym w wielu krajach europejskich jako przejaw aktywności społecznej i odpowiedzialności obywatelskiej. Federacja została nagrodzona za realizację tego programu Nagrodą Główną Pro Publico Bono w roku 2001.

Program „MAŁE PRZEDSZKOLE” - polega na zakładaniu na terenach wiejskich placówek edukacji przedszkolnej - przedszkoli, punktów lub zespołów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenia Rozwoju Wsi. Małe Przedszkola mogą też powstawać w wyniku przejmowania przez SRW placówek prowadzonych przez gminy. FIO wspólnie z partnerami, jako lider lub partner, utworzyła w latach 2005-2008 130 Małych Przedszkoli (SPO RZL) w projektach: „Małe Przedszkole w Każdej Wsi”, „Mazowieckie Małe Przedszkola”, „Idziemy do przedszkola. Małe Przedszkola na Dolnym Śląsku”. FIO była w latach 2009-2010 partnerem w projekcie „Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola” (POKL 9.1.1.), którego liderem było Stowarzyszenie Rodziców TU z Zalesia Górnego. Utworzono w nim 10 nowych placówek i wsparto działalność 13 już istniejących MP, wypracowano w nim system wsparcia dla dzieci z MP. Powstała platforma e-learningowa służąca wspieraniu nauczycielek MP oraz organów prowadzących placówki - SRW. Programowi poświęcona jest strona www.mmp.fio.org.pl.

Program wsparcia Stowarzyszeń Rozwoju Wsi - polega na zachęcaniu mieszkańców wsi do zakładania Stowarzyszeń Rozwoju Wsi. SRW nadaje mieszkańcom wsi osobowość prawną, umożliwia posiadanie własności, prowadzenie szkoły, przedszkola, centrum kształcenia ustawicznego, ośrodka LLL, świetlicy, klubu, biblioteki, domu pomocy, ośrodka zdrowia, sklepu, wypożyczalni sprzętu rolniczego, elektrowni wodnej, wiatrowej i innego przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. Jest narzędziem aktywizacji, samoorganizacji, budowania demokracji partycypacyjnej w Polsce. Umożliwia zwiększenie znaczenia samorządów, decentralizację zarządzania i budowę sprawnego państwa. Stowarzyszenia były wspierane w ramach różnych projektów m. in. „SRW w sieci” (PO FIO 2009), w którym zbudowano stronę www.srw.fio.org.pl przeznaczoną dla członków SRW i osób chcących je założyć.

Realizowane projekty:

Projekt „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” (POKL 3.3.4) ma za cel wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych:

 • matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych,
 • społecznych i obywatelskich,
 • umiejętności uczenia się.
  u uczniów małych wiejskich szkół podstawowych (klasy I-VI)
  Federacja Inicjatyw Oświatowych jako lider projektu realizuje projekt we współpracy z:
 • Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej FALA
 • Fundacją Partnerstwo dla Środowiska
 • Fundacją Civis Polonus oraz
 • Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin w Warszawie.
  Projekt obejmuje zasięgiem 110 szkół z 9 województw (mazowieckie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie), trwa od 1 grudnia 2009 roku do 30 października 2013 roku. Działania w szkołach są prowadzone w okresie: czerwiec 2010 r. - wrzesień 2013 r., również w okresie wakacyjnym.
  Działania realizowane w projekcie to:
 • przygotowanie materiałów metodycznych, służących rozwojowi wybranych kompetencji kluczowych poprzez realizację metody projektu edukacyjnego oraz zastosowanie Oceniania Kształtującego, uwzględniających specyfikę środowiska edukacyjnego Małych Szkół;
 • wsparcie nauczycieli w pracy nad rozwojem kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia, seminaria, konferencje,
 • wyposażenie Małych Szkół w pomoce dydaktyczne;
 • zbudowanie szkolnego ruchu naukowego Małych Szkół poprzez wsparcie rozwoju zainteresowań naukowych uczniów podczas Letnich Obozów Naukowych i Letnich Szkół Odkrywców;
 • utworzenie 9 wojewódzkich sieci współpracy Małych Szkół;
 • wypracowanie modelu Małej Szkoły wspierającej rozwój wybranych kompetencji, uwzględniających specyfikę środowiska wiejskiego, poprzez wypracowanie trwałych rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych.

Projekt „Partnerstwo Stowarzyszeń Rozwoju Wsi” (POKL 5.4.2.) jest próbą odpowiedzi na potrzeby Stowarzyszeń. Jego celem ogólnym jest zbudowanie podstaw systemu współpracy i wsparcia Stowarzyszeń Rozwoju Wsi. Federacja Inicjatyw Oświatowych jako lider projektu realizuje go we współpracy ze Związkiem Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich (Polska YWCA).
Projekt trwa od 27 grudnia 2010 roku do 26 grudnia 2012 roku i ma zasięg ogólnopolski.
W projekcie zostaną podjęte następujące działania:

 • badanie funkcjonowania SRW, które będzie podstawą ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania SRW oraz będzie służyło rozszerzeniu bazy danych SRW prowadzących placówki edukacyjne;
 • rozbudowa portalu dla SRW- www.srw.fio.org.pl, na której zostaną zamieszczone m.in. opisy dobrych praktyk SRW, szkolenia e-learningowe, poradnik;
 • 2 seminaria służące wymianie doświadczeń członków SRW, konferencja kończąca projekt oraz działania promocyjne, w tym dwa filmy poświęcone SRW (instruktażowy zachęcający do zakładania Stowarzyszeń oraz upowszechniający dobre praktyki);
 • budowa i wdrożenie systemu współpracy i wsparcia SRW w tym: uruchomienie 4 Regionalnych Centrów Współpracy SRW i Krajowego Centrum przy FIO, przygotowanie 18 trenerów w zakresie umiejętności trenerskich oraz wiedzy merytorycznej, zorganizowanie poradnictwa prawnego, wypracowanie standardów jakości pracy SRW i ich upowszechnienie, opracowanie i udostępnienie szkoleń e-learningowych.
  W powołanych do życia Regionalnych Centrach Współpracy, Federacja Inicjatyw Oświatowych wyposaży biura, zatrudni personel na okres 18 miesięcy oraz udzieli wsparcia merytorycznego. Zadaniem RCW będzie dotarcie do innych SRW z powiatu i województwa z przygotowaną ofertą obejmującą szkolenia i poradnictwo, a także upowszechnianie materiałów znajdujących się na stronie www.srw.fio.org.pl.

Projekt „Monitoring przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacjom pozarządowym” (POKL 5.2.1 innowacyjny testujący) powstał w odpowiedzi na potrzeby wiejskich placówek edukacyjnych (szkół i przedszkoli), najdotkliwiej odczuwających trudności budżetowe gmin. W ciągu ostatnich lat zamkniętych zostało około 1/3 szkół wiejskich. Zamknięcie szkoły to nie tylko gorsze warunki edukacji dzieci, ale i degradacja wsi, gdyż szkoła jest najważniejszą instytucją publiczną, „sercem wsi”. By ten proces powstrzymać konieczna jest modernizacja zarządzania środkami publicznymi oraz zwiększony udział Stowarzyszeń Rozwoju Wsi w wypełnianiu zadań edukacyjnych gmin. Chcemy stworzyć publicznie dostępne narzędzie internetowe pozwalające na monitorowanie i porównanie wykorzystania środków na edukację przez gminy oraz Stowarzyszenia i przez dostęp do wiedzy pomóc odwrócić tę negatywną tendencję.
Federacja Inicjatyw Oświatowych jako lider projektu realizuje go we współpracy z wydawnictwem MUNICIPIUM S.A., Związkiem Gmin Wiejskich RP, Urzędem Gminy Lesznowola i partnerami zagranicznymi z Walii, Węgier i Danii.
Projekt trwa od 1 lutego 2011 roku do 30 września (1 faza) z przedłużeniem do 28 lutego 2014 roku po zaakceptowaniu strategii. Ma zasięg ogólnopolski.
W projekcie zostaną podjęte następujące działania:

 • diagnoza i analiza stanu zarządzania przez JST środkami publicznymi przeznaczanymi na realizację ich zadań własnych, ze szczególnym uwzględnieniem skutków przekazywania zadań edukacyjnych Stowarzyszeniom Rozwoju Wsi;
 • opracowanie wstępnej wersji narzędzia internetowego - Matrycy ICT i produktów cząstkowych systemu monitorowania;
 • testowanie narzędzia internetowego - Matrycy ICT i produktów cząstkowych systemu monitorowania we współpracy ze 100 stowarzyszeniami i samorządami;
 • analiza rzeczywistych efektów stosowania Matrycy ICT i produktów cząstkowych systemu monitorowania;
 • opracowanie ostatecznej wersji systemu monitorowania na podstawie wyników analizy;
 • upowszechnienie systemu monitorowania na terenie całego kraju.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)

Zarząd

Małgorzata Lewandowska, wiceprezeska
Alina Kozińska-Bałdyga, wiceprezeska
Elżbieta Tołwińska-Królikowska, prezeska
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej