Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne "Jozue"

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne "Jozue"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
34 371 21 18
Telefon
512 154 124
Telefon
34 371 21 18
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
pon. - pt. w godz. 10.00 - 16.00,w sobotę po uprzednim kontakcie telefonicznym. Zajęcia klubowe pon. - wt. w godz. 17.00 - 20.00. Biuro 10.00 - 15.00.
Ulica
Gaczkowskiego 15a
Kod pocztowy
42-208
Miejscowość
Częstochowa
Województwo
śląskie
Powiat
Częstochowa
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Wjazd do lokalu bezpośrednio z zewnątrz - poziom zero.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000339561
REGON
24139524000000
NIP
949-31-31-763
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
45
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne JOZUE jest kontynuatorem działań Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Częstochowie założonego w 2000 roku i przekształconego w Oddział Terenowy w 2002.

Inicjatorem wszystkich działań jest obecny Prezes Aleksander Grodecki:
2000-2002 członek Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego
2002-2009 Przewodniczący Oddziału Terenowego w Częstochowie
2009 nadal Prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego JOZUE.

Głównym celem Stowarzyszenia jest docieranie z Bożą Miłością towarzyszącą konkretnym działaniom do środowisk dotkniętych ubóstwem (rodziny patologiczne, bezdomni, bezrobotni, chorzy, samotni), pomoc w wychodzeniu z tego stanu oraz "równanie szans".

INFORMACJE O PATRONIE:
Jozue, Jeszua, Jezus (hebr. יהושׁע - "Jahwe jest jego pomocą") - postać biblijna, bohater Księgi Jozuego, sędzia starożytnego Izraela. Symbol nieugiętości i wierności. Ojciec Jozuego miał na imię Nun.

Jozue był synem Nuna z plemienia Efraima. Urodził się w Egipcie podczas niewoli egipskiej. Jego pierwotne imię to Ozeasz, imię Jozue nadane mu zostało przez Mojżesza. Po śmierci Mojżesza został przywódcą Izraelitów, wprowadził ich do ziemi Kanaan i podbił ją. Żył 110 lat. Po jego śmierci rozpoczął się trudny czas dla ludu Izraela.

Historia Jozuego wg Józefa Flawiusza
Gdy Jozue zebrał pięćdziesiąt tysięcy zbrojnych, ruszył na miasto Jerycho, jednak nie przystąpił od razu do oblężenia, lecz zbudował obóz 4 km od Jerycha i odprawił święto Paschy, oraz złożył ofiary Bogu na wybudowanym przez siebie ołtarzu. Przez 7 następnych dni obchodzili kapłani wraz z Arką i strażą dmąc w rogi na postrach oblężonym i na zagrzanie własnych wojsk do męstwa. Siódmego dnia mury miasta runęły, nie tknięte żadną machiną oblężniczą. Wojska Jozuego zdobyły miasto. Następnie Jozue rozbił Najetejczyków i wziął w niewolę Gebeonitów. Później uderzył na niego Adonisedek - król Jerozolimitów wraz z czterama innymi królami, z którymi wszedł w przymierze. Jozuemu pomógł Bóg wydłużając dzień, dzięki czemu wszyscy królowie zostali schwytani a ich wojska rozbite. Później na przeciw Hebrajczykom wyruszyły ogromne armie Libanu, Chananejczyków z dolin i Filistynów. Wszyscy ponieśli ogromną klęskę, tracąc również swe miasta, które Jozue oblegał i zdobywał, zabijając wszystko, co tylko wpadło mu w ręce. Miasta i twierdze, szczególnie niedostępne, ze względu na swe położenie lub obwarowania, Jozue pozostawił w spokoju. Kazał wymierzyć i podzielił zdobyte już tereny między plemiona Izraela. Jozue zgodnie z tym jak przykazał mu Mojżesz, zniszczył skrupulatnie całą kulturę i wszelkie ślady po potomkach Chananeja, by w przyszłości nie mogły zagrozić trwałości obyczajów. Jozue przez 25 lat był wodzem plemion Izraela, umarł mając lat 110. Pogrzebano go w mieście Tamna należącym do plemienia Efraima

Stowarzyszenie realizuje wytyczne Ustawy wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi z 1982 roku z późniejszymi zmianami. Podstawowe kierunki działań można zawrzeć w kilku blokach problemowych:
1) informacyjnym: prelekcje i pogadanki ukazujące korzyści płynące z trzeźwego życia (świadectwa osób znających problem uzależnienia z autopsji); organizowanie bazy ułatwiającej poszukiwanie pracy
2) edukacyjnym: spotkania tematyczne dla dzieci i młodzieży ze specjalistami dziedzin związanych z profilaktyką uzależnień;
3) zapobiegawczym: spotkanie "grup wsparcia", konsultacje indywidualne w ramach poradnictwa, współpraca z Chrześcijańskimi Ośrodkami Leczenia Uzależnień- Janowice Wielkie, Klucze, Broczyna, Charcice;
4) rekreacyjno-aktywizującym: imprezy integracyjne, okolicznościowe, imprezy plenerowe;
5) aktywizacji społecznej - rozwijanie różnych form uczestnictwa osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem w lokalnym życiu społecznym np. poprzez wspieranie logistyki zadań realizowanych przez Stowarzyszenie;
6) system wsparcia - organizowanie grup samopomocowych w lokalnym środowisku ułatwiających docieranie do osób potrzebujących wsparcia wsparcie materialne - wydawanie żywności (w ramach programu PEAD), w miarę możliwości odzieży, leków.

Prowadzone działania
Od 1999 r. do 2002 r. prowadziliśmy program żywienia osób ubogich "Boża Kuchnia", docierając z pożywnym posiłkiem do dorosłych i dzieci na ulicy Małej w Częstochowie oraz w trzech szkołach koło Częstochowy. Łącznie wydawaliśmy każdego dnia do 400 porcji, także gotowych artykułów żywnościowych - w miarę zasobów.

Aktualnie działa:
Klub Abstynencki "JOZUE"

 • formy pomocy tzw. streetworks - praca z uzależnionymi, grupa wsparcia, pomoc żywnościowa i ubraniowa (w miarę posiadanych zasobów), imprezy integracyjne, ochronka dla dzieci, świetlica zimowa dla bezdomnych - poradnictwo socjalno-prawne.

Ochronka dla dzieci "PIOTRUŚ PAN"
Od 2007 r. uczestniczymy w międznarodowej akcji "Gwiazdkowa Niespodzianka"- docieranie z paczkami świątecznymi do dzieci.

Zespół d/s walki z bezrobociem
W 2006 3 osoby zatrudnione we współpracy z Urzędem Pracy - prace gospodarcze i administracyjne 2007-łącznie w dwóch edycjach zatrudnienia 12 (marzec -wrzesień 4 osoby; wrzesień - grudzień 8 ) osoby zatrudnione. w 2008 roku - 8 osób zatrudnionych, w 2009 r - 8 osób, dodatkowo od 2009 r. realizujemy programy stażowe dla absolwentów szkół wyższych oraz praktyki studenckie.
Od 2005 działa Punkt informacyjny dla bezrobotnych - oferty pracy, warsztaty interpersonalne
Współpraca z Urzędem Pracy w ramach programu okresowego zatrudnienia zaowocowała nie tylko powstaniem nowych miejsc pracy dla osób najbardziej tego potrzebujących, ale umożliwiła przede wszystkim przeprowadzenie terapii poprzez pracę.
Organizacja wyjazdów sezonowych do pracy w Skandynawii 20 osób.
Edukacja - współpraca z Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie http://www.arr.czestochowa.pl -szkolenia EFS. Współpraca z org. pozarządowymi działającymi w sferze pomocy wykluczonym http://www.ngo.czestochowa.um.gov.pl/
OD 2004 r wydawanie żywności w ramach PEAD(europejska pomoc żywnościowa) comiesięczne zaopatrzenie w art. żywnościowe ponad 1200 osób/wartość pomocy żyw. dla 1 osoby-miesięcznie ok. 50 zł.\dane 2010 rok/
Każdego miesiąca organizujemy festyny na świeżym powietrzu w rejonach zamieszkałych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym-bufet bezpłatny -średnio wydawanych jest 250 porcji np kiełbas z grilla plus napój.

NASZA PRZYSZŁOŚĆ

 • stworzenie CIS-u, powołanie oddziałów terenowych na terenie gmin powiatu, rozszerzenie usług o charakterze pomocowym, a jednocześnie mające na celu powrót do społeczeństwa osób zagrożonych alienacją.
  rozszerzenie bazy lokalowej/pomoc UM Częstochowa/

Aktualnie Stowarzyszenie jest sygnatariuszem porozumieniu pod nazwą "Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Zatrudnienia Regionu Częstochowskiego" (od 2004) oraz bierze udział w partnerskim programie "Zaplanuj swoją przyszłość" nowy program edukacji finansowej dla najuboższych. Organizatorzy, Centrum Mikrofinansowe (MFC) na Europę Wschodnią i Azję Centralną, Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED) i Fundacja Komunikacji Społecznej (FKS). Partnerzy zostaną przeszkoleni, otrzymają wsparcie merytoryczne oraz szereg narzędzi, które pozwolą uczestniczyć w projekcie, na którego wsparcie przybywa kolejnych funduszy. Organizatorzy zamierzają stworzyć ogólnopolską sieć punktów doradztwa finansowego oraz wspierania przedsiębiorczości grup osób o niskich dochodach. Dotychczas programu przystąpiło 30 organizacji z całej Polski.
2010 rok zaowocował samodzielnością a tym samym daje to nam pole do realizowania nowej strategii stowarzyszenia - uczestnictwo w programach EFS (PO KL 2007 - 2013).

W trakcieprac PO KL 1.3.1/integracja społeczności romskiej/:
Partnerstwo-Gmina Poraj,Wspólnota Mieszkaniowa Gaczkowskiego15a,Fundacja Chrześcijańska ADULLAM

 • tworzenie sieci świetlic w rejonach wiejskich,
 • w okresie wakacji - warsztaty edukacyjne OTWARTE DRZWI-PLASTYCZNE, MUZYCZNE, LINGWISTYCZNE (j. angielski); -impreza plenerowa (girl, muzyka, sport, konkursy )-integracja społeczności lokalnej
 • przygotowanie izby pamiątek Rakowskich.
 • tworzenie grupy inicjatywnej na rzecz rewitalizacji Rakowa-dzielnicy hutniczej z unikalna Kolonią fabryczną.
  -stworzenie grupy AA pn.AA CLUB JOSHUA\AA KLUB JOZUE
  -Klub Seniora

Na bieżąco przeprowadzamy remonty pomieszczeń/koszt w latach 2000-2010-ok 100 000 koszta finansowe i pozafinansowe np ergoterapia/
Z pomocy PEAD korzysta 1200 osób.
http://netformator.pl/publicystyka/rozne/sprawy-spoleczne/1434-nie-wane-czy-sotno-gdy-w-sercu-ochotno
http://netformator.pl/publicystyka/rozne/sprawy-spoleczne/1277--zatrzymane-w-fresku-konkurs
http://netformator.pl/publicystyka/rozne/sprawy-spoleczne/1165-spacerkiem-po-rakowie

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Ewa Grodecka, członek
Danuta Śnieżyńska, skarbnik
Aleksander Grodecki, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej