Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
61 820 67 01
Telefon
61 820 67 01
Adres rejestrowy
Ulica
Słowiańska 78
Kod pocztowy
61-664
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie kultury fizycznej
KRS
0000182858
REGON
63125414300000
NIP
972-04-48-472
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Zasadnicze cele WOPR Wielkopolski są zgodne z celami Stowarzyszenia i sprowadzają się do organizowania pomocy i ratowania osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach morskich, śródlądowych, kąpieliskach i pływalniach oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
  2. Celami statutowymi Wielkopolskiego WOPR są również inne działania ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie:
    a) bezpieczeństwa państwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
    b) pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
    c) działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
  3. Działalność określona w ust. 2 lit. a, b, c, może być prowadzona nieodpłatnie, jak również odpłatnie.

WOPR Wielkopolski realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie wodnej służby ratowniczej, w tym drużyn;
2) współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego;
3) udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach;
4) świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego;
5) programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego;
6) prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania nauki i umiejętności pływania;
7) występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą;
8) wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków przydatnych w ratownictwie wodnym;
9) dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń;
10) wydawanie zaświadczeń bezpieczeństwa kąpielisk, pływalni i parków wodnych;
11) prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych;
12) nadawanie stopni ratowniczych oraz określanie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych w zależności od posiadanych kwalifikacji;
13) nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania;
14) egzaminowanie oraz wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania;
15) inicjowanie i podejmowanie prac budowlanych w zakresie bezpieczeństwa na wodach;
16) krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków;
17) popularyzowanie celów statutowych.
18) wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami;
19) prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej;
20) organizowanie wodnej służby ratowniczej w tym jednostek terenowych;
21) prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach mających na celu uzyskanie środków na realizację zadań statutowych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej