Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 533 12 17
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 09.00 - 15.00; sobota - nieczynne
Ulica
Krakowskie Przedmieście 53
Kod pocztowy
20-076
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000009613
REGON
43123829700000
NIP
7122596144
Rok powstania
1995
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją FLOP jest utrwalanie i rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze woj. lubelskiego oraz podejmowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć.

Do zadań FLOP należy w szczególności:

a) współtworzenie wizji wszechstronnego rozwoju Miasta Lublina i regionu oraz ich miejsca w Polsce, Europie i świecie,

b) tworzenie dobrych warunków rozwoju inicjatyw społecznych,

c) podejmowanie działań zmierzających do wypracowania płaszczyzn i zasad współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną,

d) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych wspomagających rodzące się i istniejące inicjatywy społeczne,

e) tworzenie banku informacyjnego o inicjatywach społecznych oraz rozpowszechnianie tych informacji,

f) integrowanie środowisk organizacji pozarządowych,

g) podejmowanie inicjatyw i kształtowanie forum publicznej dyskusji nad dobrem wspólnym,

h) promocja wspólnych działań i życia stowarzyszeniowego oraz wspólnotowego,

i) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i innych osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

j) promowanie i wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,

k) monitoring i rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych,

l) wzajemna pomoc i integracja członków Forum,

m) promowanie i wspieranie rozwoju: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

n) promowanie i wspieranie rozwoju: sportu, turystyki, wypoczynku i rekreacji,

o) promowanie i wspieranie ochrony przyrody i środowiska naturalnego,

p) promowanie i wspieranie wolontariatu,

q) promowanie i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii,

r) promowanie i wspieranie rozwoju mediów obywatelskich,

s) promowanie i wspieranie rozwoju integracji europejskiej oraz kontaktów międzynarodowych i współpracy przygranicznej,

t) promowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, badań i rozwoju,

u) promowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego,

v) promowanie i wspieranie rozwoju: społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji społecznej, dialogu obywatelskiego i innowacji społecznych,

w) promowanie i wspieranie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz kształcenia ustawicznego,

x) promowanie i wspieranie rozwoju poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,

y) promowanie i wspieranie rozwoju działalności na rzecz osób w wieku senioralnym.

z) promowanie i wspieranie edukacji patriotycznej i pamięci historycznej.

FLOP realizuje swój cel i zadania poprzez:

a) opracowywanie krótkoterminowych i długoterminowych programów wspólnego działania,

b) gromadzenie i udostępnianie informacji na temat źródeł pomocy finansowej,

c) wymianę informacji o działalności prowadzonej przez poszczególne organizacje,

d) analizę doświadczeń poszczególnych organizacji i ich rozpowszechnianie,

e) wypracowywanie wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla FLOP,

f) podejmowanie i koordynowanie wspólnych działań organizacji,

g) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

h) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

i) promocję i organizację wolontariatu,

j) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo członków FLOP oraz inne organizacje pozarządowe,

k) organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, targów, wystaw i innych spotkań,

l) opracowywanie ekspertyz, raportów i analiz badań związanych z realizacją celów statutowych,

m) prowadzenie centrów organizacji pozarządowych, ośrodków wspierania ekonomii społecznej oraz innych form aktywizacji społecznej,

n) tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, centrów integracji społecznej i spółdzielni socjalnych,

o) tworzenie inicjatyw klastrowych, klastrów, konsorcjów i innych partnerstw tematycznych,

p) organizowanie koncertów, konkursów, zawodów, imprez kulturalnych, imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych, kampanii społecznych, kampanii promocyjno-informacyjnych oraz innych wydarzeń o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,

q) prowadzenie działalności w zakresie: doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, wsparcia psychologicznego, poradnictwa obywatelskiego i prawnego,

r) prowadzenie działań w zakresie aktywizacji osób starszych,

s) prowadzenie działań ukierunkowanych na aktywizację i integrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

t) organizowanie integracyjnych spotkań na rzecz członków FLOP.

FLOP pełni rolę centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych w woj. lubelskim podejmującym działania tam, gdzie pojedyncze organizacje pozarządowe są zbyt słabe, gdzie istnieje potrzeba silnego głosu, wyrażenia wspólnego stanowiska. Jest rzecznikiem interesów tych organizacji wobec władz samorządowych i innych podmiotów społecznych. Płaszczyzna współpracy w ramach FLOP służy nawiązywaniu nowych kontaktów, wymianie informacji i doświadczeń oraz inicjowaniu wspólnych projektów.

Do FLOP należą 61 organizacji członkowskich z woj. lubelskiego. FLOP posiada swoich reprezentantów w m.in.: Komitecie Sterująco-Monitorującym Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO), Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata: 2014-2020, Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Społecznej Radzie ds. osób niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin. Uczestniczy w pracach Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego. Prowadzi biuro Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej i Lubelskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych. Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Lublinie (nr 2.06/00131/2005), jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Wizja rozwoju FLOP na koniec 2020:

Z NAMI MOŻNA WIĘCEJ - stanowimy wiodącą ponadbranżową regionalną federację organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie do której warto należeć. W swoich działaniach kierujemy się wartościami sektora pozarządowego, jesteśmy silnym i wiarygodnym partnerem społecznym dla administracji publicznej oraz atrakcyjnym pracodawcą na lubelskim rynku pracy.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
03.10.2017
DEC: NGO są w życiu publicznym marginalizowane. Dla sektora publicznego liczy się nie tyle siła argumentów, co liczebna reprezentacja. Stąd im większą liczbę NGO reprezentuje federacja, tym korzystniejszą ma pozycję w negocjacjach z administracją publiczną.
Publicystyka
06.07.2015
Prezydent Miasta Lublin, podczas spotkania z członkami Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych Panem Piotrem Marzędą i Panem Marcinem Sułkiem, uroczyście podpisał Deklarację Ideową Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych przyjętą w Lublinie 19 czerwca 2015 r.
Publicystyka
06.07.2015
Od wielu lat toczy się dyskusja o sile „jednego procenta” oraz w jaki sposób przekonać mieszkańców, aby wspierali 1% podatku lokalne organizacje pożytku publicznego (OPP). Niestety, kampanie społeczne prowadzone przez lubelskie OPP są zazwyczaj nieefektywne i mało widoczne w lokalnych mediach publicznych. Najczęściej organizacje te uaktywniają się tylko na początku roku w celu pozyskania l% podatku.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
PR i promocja organizacji
wsparcie lokalowe, techniczne
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Wojciech Dec, Prezes Zarządu
Iwona Kędziera, Wiceprezes Zarządu
Zygmunt Klimczuk, Członek Zarządu
Wojciech Bylicki, Członek Zarządu
Reklama

Organizacje członkowskie

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
16 1140 1094 0000 3254 0000 1001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej