Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 533 12 17
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 10.00 - 15.00; sobota - nieczynne
Ulica
Krakowskie Przedmieście 53
Kod pocztowy
20-076
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Biuro FLOP (o pow. użytkowej 33 m2) zlokalizowane jest w ścisłym centrum miasta przy ulicy Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin. Z Dworca Głównego PKS do Biura FLOP można dojechać liniami autobusowymi nr: 2, 4, 18, 31, 57 oraz trolejbusem nr 150 (przystanek przy Ogrodzie Saskim, około 400 metrów od biura). Natomiast z Dworca Głównego PKP można dojechać liniami autobusowymi nr: 3, 20 oraz trolejbusami nr: 151, 155 (przystanek przy Ogrodzie Saskim, około 400 metrów od biura). Biuro FLOP mieści się na parterze budynku z wejściem bezpośrednim z ulicy (od strony ul. Krótkiej przy Skwerze 100-lecia praw wyborczych Kobiet). Przy wejściu do Biura FLOP znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, zlokalizowane w odległości 2,85 m od drzwi wejściowych do lokalu. Miejsce parkingowe jest oznakowane w poziomie tabliczką oraz w pionie namalowaną kopertą z symbolem osoby niepełnosprawnej. W oknie Biura FLOP znajduje się zewnętrzna tabliczka informacyjna w formacie A3 (na białym tle napisy kontrastowe – nazwa organizacji, logo, godziny otwarcia, telefon itp.). Wewnątrz biura na drzwiach do WC znajduje tabliczka z napisem kontrastowym „Toaleta”. Napis nie jest wypukły. Pomieszczenia są częściowo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu od ulicy do biura znajdują się dwa stopnie, toaleta nie jest dostosowana do osób na wózku. Do Biura FLOP można wejść z psem asystującym.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000009613
REGON
43123829700000
NIP
7122596144
Rok powstania
1995
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wierzymy, że idea „NGO bez barier” stanie się standardem!

Sektor pozarządowy powinien wziąć współodpowiedzialność za proces zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Jako pierwsi w kraju opracowaliśmy i wdrożyliśmy standardy dostępności „NGO bez barier”. Razem możemy sprawić, że przestrzeń publiczna będzie bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

Misja FLOP: 

Działamy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i dialogu obywatelskiego, rzecznictwa interesów sektora obywatelskiego oraz tworzenia płaszczyzny do rozwoju współpracy międzysektorowej i wzmacniania procesu federalizacji na Lubelszczyźnie.

Do zadań FLOP należy w szczególności:

a) współtworzenie wizji wszechstronnego rozwoju Miasta Lublina i regionu oraz ich miejsca w Polsce, Europie i świecie,
b) tworzenie dobrych warunków rozwoju inicjatyw społecznych,
c) podejmowanie działań zmierzających do wypracowania płaszczyzn i zasad współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną,
d) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych wspomagających rodzące się i istniejące inicjatywy społeczne,
e) tworzenie banku informacyjnego o inicjatywach społecznych oraz rozpowszechnianie tych informacji,
f) integrowanie środowisk organizacji pozarządowych,
g) podejmowanie inicjatyw i kształtowanie forum publicznej dyskusji nad dobrem wspólnym,
h) promocja wspólnych działań i życia stowarzyszeniowego oraz wspólnotowego,
i) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i innych osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
j) promowanie i wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,
k) monitoring i rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych,
l) wzajemna pomoc i integracja członków Forum,
m) promowanie i wspieranie rozwoju: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
n) promowanie i wspieranie rozwoju: sportu, turystyki, wypoczynku i rekreacji,
o) promowanie i wspieranie ochrony przyrody i środowiska naturalnego,
p) promowanie i wspieranie wolontariatu,
q) promowanie i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii,
r) wzmocnienie udziału obywateli w debacie publicznej, w tym w dostępie do mediów publicznych i obywatelskich,
s) promowanie i wspieranie rozwoju integracji europejskiej oraz kontaktów międzynarodowych i współpracy przygranicznej,
t) promowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, badań i rozwoju,
u) promowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
v) promowanie i wspieranie rozwoju: społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji społecznej, dialogu obywatelskiego i innowacji społecznych,
w) promowanie i wspieranie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz kształcenia ustawicznego,
x) promowanie i wspieranie rozwoju poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
y) promowanie i wspieranie rozwoju działalności na rzecz osób w wieku senioralnym.
z) promowanie i wspieranie edukacji patriotycznej i pamięci historycznej,
aa) promowanie i wspieranie: przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa, zwiększenia przejrzystości i jawności w życiu publicznym oraz kontroli obywatelskiej instytucji publicznych,
bb)promowanie i wspieranie postaw filantropijnych sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu,
cc) promowanie i wspieranie dostępności na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami.

FLOP realizuje swój cel i zadania poprzez:

a) opracowywanie krótkoterminowych i długoterminowych programów wspólnego działania,
b) gromadzenie i udostępnianie informacji na temat źródeł pomocy finansowej,
c) wymianę informacji o działalności prowadzonej przez poszczególne organizacje,
d) analizę doświadczeń poszczególnych organizacji i ich rozpowszechnianie,
e) wypracowywanie wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla Forum,
f) podejmowanie i koordynowanie wspólnych działań organizacji,
g) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
h) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
i) promocję i organizację wolontariatu,
j) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo członków Forum oraz inne organizacje pozarządowe,
k) organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, targów, wystaw i innych spotkań,
l) opracowywanie ekspertyz, raportów i analiz badań związanych z realizacją celów statutowych,
m) prowadzenie centrów organizacji pozarządowych, ośrodków wspierania ekonomii społecznej oraz innych form aktywizacji społecznej,
n) tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, centrów integracji społecznej i spółdzielni socjalnych,
o) tworzenie inicjatyw klastrowych, klastrów, konsorcjów i innych partnerstw tematycznych,
p) organizowanie koncertów, konkursów, zawodów, imprez kulturalnych, imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych, kampanii społecznych, kampanii promocyjno-informacyjnych oraz innych wydarzeń o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
q) prowadzenie działalności w zakresie: doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, wsparcia psychologicznego, poradnictwa obywatelskiego i prawnego,
r) prowadzenie działań w zakresie aktywizacji osób starszych,
s) prowadzenie działań ukierunkowanych na aktywizację i integrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
t) organizowanie integracyjnych spotkań na rzecz członków Forum,
u) tworzenie think tanków obywatelskich,
v) udzielanie pomocy merytorycznej, rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i osobom prawnym w zakresie objętym celami statutowymi,
w) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju funduszy lokalnych, w tym zabieganie o środki finansowe na realizację inicjatyw i programów społecznych od darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych,
x) prowadzenie działalności na rzecz tworzenia kapitału żelaznego w oparciu o lokalne środowisko organizacji oraz partnerów społecznych, publicznych i prywatnych,
y) przekazywanie dotacji i grantów na finansowanie inicjatyw i programów społecznych wynikających z analizy potrzeb lokalnych i woli darczyńców, w tym finansowanie: prac naukowych, naukowo-badawczych i wdrożeniowych, programów profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej,
z) monitorowanie i inicjowanie działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej,
aa) prowadzenie działalności w zakresie przeprowadzania audytów dostępności, w tym: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

FLOP pełni rolę centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych w woj. lubelskim podejmującym działania tam, gdzie pojedyncze organizacje pozarządowe są zbyt słabe, gdzie istnieje potrzeba silnego głosu, wyrażenia wspólnego stanowiska. Jest rzecznikiem interesów tych organizacji wobec władz samorządowych i innych podmiotów społecznych. Płaszczyzna współpracy w ramach FLOP służy nawiązywaniu nowych kontaktów, wymianie informacji i doświadczeń oraz inicjowaniu wspólnych projektów.

Do FLOP należą 64 organizacje członkowskie z woj. lubelskiego. FLOP posiada swoich reprezentantów w m.in.: Komitecie Sterująco-Monitorującym Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO), Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata: 2014-2020, Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Społecznej Radzie ds. osób niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin. Uczestniczy w pracach Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego. Prowadzi biuro Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej i Lubelskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych. Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Lublinie (nr 2.06/00131/2005), jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Wizja rozwoju FLOP do 2027 r.: 

Z NAMI MOŻNA WIĘCEJ. Jesteśmy największą regionalną federacją na Lubelszczyźnie zrzeszającą aktywne organizacje pozarządowe, wiodącym think-tankiem obywatelskim zajmującym się badaniami sektora obywatelskiego oraz silnym i wiarygodnym partnerem społecznym. W swoich działaniach wykorzystujemy nowoczesne technologie ICT oraz kierujemy się zasadami zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
02.04.2024
Obecnie trwają prace nad ustawą wdrażającą do polskiego porządku prawnego Europejski Akt o Dostępności. Dyrektywa 2019/882 uzupełni o wymiar rynkowy Program Dostępność Plus 2018-2025. Stanowi to istotny krok w kierunku budowania bardziej dostępnego społeczeństwa cyfrowego. Wdrożenie dyrektywy sprawi, że Polska i kraje UE pozostaną liderami w zakresie wdrażania dostępności i włączenia społecznego.
Publicystyka
19.03.2024
Dostępność ma wiele twarzy, stawia na różnorodność i niewykluczanie nikogo. Dostępności nie uda się ustanowić tylko przepisami prawnymi, bo sama w sobie jest prawem. Idea dostępności jest uniwersalna, stąd potrzebne jest horyzontalne włączenie jej do wszystkich polityk publicznych. Środowisko organizacji pozarządowych zainicjowało kampanię społeczną na rzecz ustanowienia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2025 „Rokiem Dostępności”.
Publicystyka
12.03.2024
W ostatnim czasie dyskusja na temat przyszłości III sektora przybiera coraz ostrzejsze formy. Zapowiadana możliwość likwidacji Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, wzbudziła w części środowiska NGO duże emocje. Przypadająca w 2024 r. rocznica 35-lecia obrad Okrągłego Stołu’89, który zapoczątkował transformację ustrojową w Polsce, stanowi dobrą okazję zwołania Pozarządowego Okrągłego Stołu.

Organizacja jest Podmiotem Ekonomii Społecznej

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Realizowane usługi:
  • Doradztwo, obsługa klienta, usługi badawcze
  • Edukacja
  • Usługi społeczne

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
PR i promocja organizacji
wsparcie lokalowe, techniczne
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Wojciech Dec, Prezes Zarządu
Justyna Spryszak, Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Jakubowski, Wiceprezes Zarządu
Paweł Wiśniewski, Członek Zarządu
Tomasz Studziński, Członek Zarządu
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Jesteśmy członkiem Partnerstwa na rzecz dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Współpracujemy międzysektorowo na rzecz realizacji założeń Programu Dostępność Plus. W tym zakresie prowadzimy Sekretariat Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności. FLOP jest współzałożycielem i członkiem ogólnopolskiego porozumienia struktur parasolowych Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) w Warszawie.

Organizacje członkowskie

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
16114010940000325400001001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej