Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 534 26 52
Telefon
81 532 45 45
Adres rejestrowy
Ulica
Jezuicka 4
Kod pocztowy
20-113
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000150225
REGON
43122115000000
NIP
946-22-55-265
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
27
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Statutowe cele i sposoby działania Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu:

 1. Zwiększanie aktywności społecznej obywateli i umożliwianie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy.
 2. Zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej.
 3. Kształtowanie czynnej postawy miłości bliźniego inspirowanej wskazaniami Ewangelii.
 4. Wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i wolontariuszy.
 5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 6. Działalność charytatywna;
 7. Działalności na rzecz mniejszości narodowych, migrantów i uchodźców;
 8. Ochrona i promocja zdrowia;
 9. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 10. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 11. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 13. Działalność w obszarze nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 14. Działalność w obszarze krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 15. Działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 16. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 17. Działalność w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 18. Działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 19. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 20. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 21. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 22. Promocja i organizacja wolontariatu;
 23. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

Prowadzone działania:

 1. Prowadzenie pośrednictwa pracy dla wolontariuszy-gromadzenie i dystrybucja danych o osobach chcących pracować w charakterze wolontariuszy oraz osobach i instytucjach pragnących korzystać z ich pomocy.
 2. Organizację i prowadzenie szkoleń przygotowujących wolontariuszy i instytucje do podejmowania wzajemnej współpracy. Przygotowanie i szkolenie koordynatorów z ramienia instytucji do pracy z wolontariuszami.
 3. Przygotowywanie i prowadzenie spotkań o charakterze formacyjnym dla wolontariuszy.
 4. Promocja wolontariatu.
 5. Organizowanie seminariów, spotkań i uroczystości dotyczących wolontariatu.
 6. Gromadzenie materiałów i prowadzenie biblioteki o tematyce wolontarystycznej.
 7. Przygotowywanie i dystrybucja publikacji z zakresu wolontariatu.
 8. Pomoc zainteresowanym w tworzeniu Centrów Wolontariatu na terenie Polski i za granicą oraz wspieranie ich w działaniu.
 9. Prowadzenie programów włączających wolontariat w nurt polityki społecznej ukierunkowanych na pomoc osobom wykluczonym społecznie (bezdomni, uchodźcy, więźniowie, dzieci ulicy, dzieci i młodzież w szpitalach, młodzież, która weszła w konflikt z prawem i inni).

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej