Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 551 54 01
Telefon
22 551 54 44
Adres rejestrowy
Ulica
Nowy Świat 49
Kod pocztowy
00-042
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000099464
REGON
00702201600000
NIP
526-03-00-196
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim, stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym praktyków i teoretyków. Powstało w 1945 r. nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków i Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym.

Cele statutowe PTE:
-popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w Polsce,
-działalność opiniotwórcza,
-podnoszenie kwalifikacji,
-integracja środowiska ekonomistów.

Są one realizowane przez:
-aktywne uczestnictwo w procesie reformowania gospodarki poprzez organizowanie konferencji naukowych (ogólnopolskich i międzynarodowych),
-opracowywanie ekspertyz i analiz ekonomicznych,
-prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej oraz informacyjnej w dziedzinie ekonomii dla różnych podmiotów gospodarczych,
-wydawanie publikacji teoretycznych i zawodowych,
-tworzenie szkół policealnych, szkół wyższych oraz studiów podyplomowych o profilu ekonomicznym,
-sprawowanie patronatu nad Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej dla młodzieży szkół licealnych i policealnych,
-wspieranie wydawania dwumiesięcznika "Ekonomista",
-przyznawania dorocznej nagrody im. Edwarda Lipińskiego za najlepszą książkę w dziedzinie nauk ekonomicznych,
-organizowanie konkursów propagujących najlepsze podręczniki w zakresie ekonomii.

PTE jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Ekonomicznej (IEA - International Economic Association).

Prowadzone działania

 1. Kongres Ekonomistów Polskich
  Kongresy należą do tradycji społecznego ruchu zawodowego ekonomistów polskich.
  Pierwszy taki kongres zorganizowali ekonomiści z trzech zaborów w Krakowie w 1887 r. Było to przejawem rozbudzenia się aktywności ówczesnego środowiska ekonomicznego, które kierowało się interesami gospodarczego narodu, pozbawionego wtenczas własnego państwa.
  Kolejne kongresy organizowano w bardzo ważnych dla kraju okresach.
  W stulecie pierwszego Kongresu, w dniach 27-28 listopada 1987r. zorganizowano V Kongres Ekonomistów w Krakowie. Piąty w powojennej historii - do tego czasu organizowano Krajowe Zjazdy Ekonomistów, tzn.
  Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów Polskich 8-10 grudnia 1950 r.
  II Zjazd Ekonomistów Polskich 7-9 czerwca 1956 r.;
  III Zjazd Ekonomistów Polskich 7-8 stycznia 1971 r.
  IV Zjazd Ekonomistów Polskich 6-7 marca 1981 r.
  W 1993 r. - na VI kolejnym Kongresie - podjęto podstawowe w tym okresie pytanie "Jak zdynamizować Polską Gospodarkę ?
  VII Kongres Ekonomistów Polskich - Warszawa 2001 podjął równie trudne problemy, koncentrując się w swej myśli przewodniej na nowych, ale jakże istotnych wyzwaniach rozwojowych cywilizacji XXI wieku.
  Motywem kongresu w 2001roku była "Ekonomia w epoce cywilizacji informacyjnej".
  Myślenie w kategoriach przyszłości jest jedną - ale nie jedyną, i nie w dogmatycznie zamierzonych granicach - niezbywalną funkcją ekonomistów, wynikającą z ich misji przyjętej i rozwijanej w ramach międzynarodowych organizacji ekonomistów, takich jak m.in. IEA - Międzynarodowa Asocjacja Ekonomiczna, do której należy PTE.
  W tej sekwencji trzeba postrzegać także VIII Kongres Ekonomistów Polskich.
  Jest on także reakcją na potrzeby środowiskowe i wyzwania przyszłości - dlatego przyjęto wstępnie, że motywem VIII KEP będzie:
  "Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju".

 2. Konwersatorium "CZWARTKI U EKONOMISTÓW" jest to wspólny projekt Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Klubu Dziennikarzy Biznesowych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
  Nadrzędnym celem Konwersatorium jest inspirowanie debaty o podstawowych wyzwaniach polityki gospodarczej, upowszechnianie współczesnej wiedzy ekonomicznej, integracja środowisk nauki, praktyki ekonomicznej, publicystyki, polityki i kultury wokół spraw decydujących o przyszłości polskiej i światowej cywilizacji.
  Od dłuższego czasu obserwujemy, jak rolę środowisk opiniotwórczych w prowadzeniu debaty gospodarczej przejmują środowiska polityczne. Działalność Konwersatorium przyczynia się do odwracania tego procesu, przywrócić środowiskom nauki, eksperckim i publicystycznym właściwą im rolę w inspirowaniu przemian i reform w naszym kraju.
  W programie ubiegłorocznych spotkań ujęliśmy podstawowe problemy naszego państwa. Debatowaliśmy w Warszawie, Łodzi i Krakowie na temat podstaw ustrojowych naszego państwa, reformy finansów publicznych, przyszłości systemów walutowych, problemów pracy i demografii, przyszłości polskiej gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjnej.
  Zapis debat Konwersatorium "Czwartki u Ekonomistów" jest obecny na stronach internetowych PTE i KDB SDP, a w specjalnej serii wydawniczej PTE ukaże się "Raport Konwersatorium 2006".

NASZE CELE
Pobudzenie publicznego dyskursu w sprawach społecznych i gospodarczych.
Promocja nowoczesnej myśli ekonomicznej i społecznej.
Kształtowanie opinii i formułowanie wskazówek mogących służyć pomocą instytucjom państwowym, samorządowym i obywatelskim.
Demaskowanie mitów i populizmu w programach politycznych i społecznych.
Budowanie społecznego poparcia dla reform i rozwoju państwa.

METODA
Spotkania Konwersatorium mają formę moderowanych dyskusji.
Stanowisko Konwersatorium jest adresowane do uczestników życia politycznego i publicznego oraz kolportowane w środowiskach nauki, biznesu, samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych i w mediach.

UCZESTNICY
Organizatorzy zaprosili do debaty wybitnych znawców dyskutowanej problematyki. Są z nami wybitni ekonomiści, dziennikarze, prawnicy i przedstawiciele innych środowisk opiniotwórczych, a także, na prawach dyskutantów - przedstawiciele rządu i politycy.

3.Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
organizowana jest od 23 lat przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. Stanisława Borkowska
W Olimpiadzie uczestniczy corocznie ponad 13 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych, rywalizujących o tytuły 30 laureatów i 70 finalistów.
Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają już, i w przyszłości zasilać będą, szeregi kadry menedżerów i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej