Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
91 434 51 28
Telefon
91 488 42 01
Adres rejestrowy
Ulica
Aleja Papieża Jana Pawła II 42 lok. użytk. 9
Kod pocztowy
70-415
Miejscowość
Szczecin
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Szczecin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000133561
REGON
81254842000000
NIP
851-28-05-432
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
9558
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:
1) tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
2) przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
3) ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomocy dzieciom - ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw,
4) upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną; podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
5) upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich; upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi swoją działalność statutową w oparciu o sieć 121 placówek opiekiuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego - Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD, oraz Kół Przyjaciół Dzieci TPD. Swoje działania organizacja kieruje do dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, które nierzadko dotykają problemy ubóstwa i kryzysy rodzinne. Naszym celem jest pomoc wszystkim dzieciom : żyjącym w nędzy, głodnym, żebrzącym, sierotom i zagrożonym sieroctwem, bezdomnym, wykorzystywanym, zaniedbanym edukacyjnie i wychowawczo, maltretowanym fizycznie i psychicznie, uzależnionym i zagrożonym uzależnieniami, chorym i niepełnosprawnych. Pomagamy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i materialnych, wspólnie tworzymy placówki specjalistyczne opieki nad dziećmi chorymi, niepełnosprawnymi, mającymi trudności edukacyjne.

Najważniejsze działania podejmowane przez Zachodniopomorskie TPD we współpracy z administracją publiczną:

 1. WSPARCIE PRORODZINNYCH FORM OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
 • "Nie do domów dziecka, lecz w rodzinie", "Rodzinny krąg" Powiatowe systemy pomocy dziecku i rodzinie (Powiat Goleniów, Gryfino, Koszalin, Łobez, Police);
  W ramach pracy Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci np.: zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, teatralne, przyrodnicze. Podsumowaniem pracy dzieci są różnego rodzaju przeglądy, festiwale TPD, konkursy regionalne i ogólnopolskie (np.: plastyczne, poetyckie), odbywające się od wielu lat.
 1. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
 • "Edukacja "dzieci gorszych szans" poprzez naukę, kulturę, turystykę i terapię" w ramach programu "Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym"
 • "Przyjazna Aktywność" w ramach programu "Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym"
 1. PROGRAMY PREWENCYJNO-INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ PROFILAKTYKI UŻYWANIA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Zachodniopomorski - Zachodniopmorski Urząd Marszałkowski 2006r.;
 • "Pomoc psychospołeczna, prawna, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne i terapia rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy alkoholowe, w celu ochrony przed przemocą i wspierania" - Urząd Miasta Szczecin 2006r.;
 • "Profilaktyka pierwszorzędowa - program zajęć profilaktyczno-edukacyjny z zakresu profilaktyki problemów uzależnień" - Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski 2006r.;
 • "Pozwólcie nam zostać w rodzinie" - program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży z najuboższych, zagrożonych patologią rodzin" - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 2006r.;
 • "Program Przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży w Świnoujściu, na lata 2005-2012 w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży i ich rodzin w Świnoujściu" - Urząd Miasta Świnoujście 2006r.;
 • "Wspieranie rodziny w wykonywaniu jej podstawowych zadań, poprzez udzielanie dzieciom i młodzieży z rodzin najuboższych zagrożonych patologiom, zaniedbanych wychowawczo oraz ich rodzicom, pomocy polegającej na pracy socjalno - pedagogicznej i prowadzeniu profilaktyki uzależnień, resocjalizacji i pomocy ofiarom przemocy, w ramach programu systemowego wsparcia dziecka i rodziny w sytuacjach okołokryzysowych" - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 2005r.;
 • "Program Przeciwdziałania Marginalizacji Społecznej" - Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski 2004r., 2005r.;
 • Kampania "Molestowanie - gwałt na miłości" - 2004r.;
 1. SPECJALISTYCZNE PROGRAMY EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZE
 • "Wychowawca podwórkowy - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach socjoterapeutycznych formą profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych"
  (realizowany od 2003 roku w Szczecinie);
 • Pedagog rodzinny (w 35 placówkach działają Punkty Poradnictwa Rodzinnego);
  socjoterapeuta - prowadzenie profilaktyki zapobiegającej używaniu przez dzieci różnego rodzaju używek oraz agresji;
 • Programy socjoterapeutyczne;
 1. PROGRAMY SOCJALNE
 • "Mikołaj tuż, tuż" liczba dzieci objętych programem 831, - Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski 2005r.
 • "Ogrzać dłonie, ogrzać Serca" - pomoc materialna dzieciom z ubogich rodzin w postaci obdarowania ich ciepłymi kurtkami oraz obuwiem zimowym (1927 dzieci - dane z podregionu szczecińskiego); Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski
 • świąteczne zbiórki żywności i rozdawnictwo na rzecz ubogich rodzin;
 • dożywianie dzieci;
 1. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO I ZIMOWEGO W FORMIE KOLONII I PÓŁKOLONII

 2. RZECZNICTWO W OBRONIE PRAW DZIECKA PRZEZ RZECZNIKÓW PRAW DZIECKA
  Powołani w 2000 roku jako pierwsi w Polsce, pracują w Rodzinnych Ośrodkach Interwencyjno-Mediacyjnym oraz Mediacyjno-Terapeutycznym (w Szczecinie, Koszalinie oraz Wałczu);

 3. SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA z zakresu pracy z dzieckiem dla kadry pedagogicznej w 2 Ośrodkach Metodycznych mających swoją siedzibę w Szczecinie oraz w Koszalinie;

 4. SPECJALISTYCZNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W MYŚLIBORZU
  Ośrodek dla dzieci umiarkowanie i znacznie upośledzonych, w którym opieką objętych jest 26 dzieci pełniących obowiązki szkolne z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum;

 5. OŚRODEK ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZY W KOSZALINIE

 6. PROJEKT "PODAJ DALEJ"
  Od 1.01.2006r. TPD rozpoczął realizację dwuletniego projektu szkoleniowego dla pracowników pracujących z grupami szczególnego ryzyka. Pojekt "Podaj Dalej" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, zakłada wzrost kompetencji 234 osób w trakcie 13 kursów dokształcających. Szkolenia odbywają się równolegle w Szczecinie i w Koszalinie.

W ramach TPD swoją działalność prowadzą Specjalistyczne Koła Samopomocowe TPD Rodziców Dzieci Specjalnej Troski.

 1. Koło Pomocy Dzieciom z Gośćcem Przewlekle Postępującym TPD w Szczecinie, ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin, tel. 91 483 56 15
 2. Koło Pomocy Dzieciom Chorym na Cukrzycę TPD w Stargardzie Szczecińskim, ul. I Brygady, tel. 504 789 649
 3. Koło Pomocy Dzieciom Chorym na Cukrzycę TPD w Szczecinie, ul. Jagiellońska 34a/1, tel. 503 877 122
 4. Zachodniopomorskie Koło Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym na Fenyloketonurię TPD w Szczecinie, ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin, tel. 91 46 90 295
 5. Koło Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową ADHD TPD w Szczecinie, ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin
 6. Koło Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Iskierka" TPD w Szczecinie, ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin
 7. Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych Ruchowo i Intelektualnie TPD w Barlinku, ul. Tunelowa 6, 74-320 Barlinek, tel. 95 746 22 37
 8. Koło Pomocy Dzieciom Niepełną Sprawnością Ruchową TPD w Koszalinie, ul. M.J. Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin, tel. 94 342 56 27
 9. Koło Pomocy Dzieciom Chorym na Cukrzycę TPD w Koszalinie, ul. M.J. Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin, tel. 94 342 56 27
 10. Koło Pomocy Dzieciom Chorym na Fenyloketonurię, Zarząd Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie, ul. M.J. Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin, tel. 94 342 56 27
 11. Koło Dzieci Specjalnej Troski TPD w Myśliborzu, ul. Felczaka 27, 74 - 300 Myślibórz, tel. 95 747 28 94
 12. Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo TPD w Kołobrzegu, Zarząd Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. M.J. Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin, tel. 94 342 56 27, 604 505 945
 13. Koło Pomocy Dzieciom z Niepełną Sprawnością Ruchową TPD w Kaliszu Pomorskim, 78-540 Kalisz, ul. Leśna 3 tel. 94 36 16 020
 14. Koło Specjalistyczne Niepełnosprawnych TPD w Połczynie Zdrój, ul. 22 Lipca 4, 78-320 Połczyn Zdrój
 15. Koło Pomocy Dzieciom z Niepełną Sprawnością Ruchową TPD w Czaplinku, ul. Sikorskiego 1, 78-440 Czaplinek
 16. Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Wałczu, ul. Kilińszczaków 13, 78-600 Wałcz

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prawa dziecka
Odbiorcy działań

Zarząd

Henryk Zaborocki, wiceprezes
Barbara Boraś-Bogumił, wiceprezes
Zygmunt Pyszkowski, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej