Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy warto być OPP? Standardy, obowiązki, przywileje Wszystkie informacje w jednym miejscu. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Zdrowe Życie"

Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Zdrowe Życie"
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 248 03 54
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Ballestremów 16
Kod pocztowy
41-700
Miejscowość
Ruda Śląska
Województwo
śląskie
Powiat
Ruda Śląska
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000003233
REGON
27218328300000
NIP
6411421278
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2018
Ludzie
Liczba członków
50
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Dawanie dobrego przykładu innym i eksponowanie w społeczeństwie wzorców zdrowego stylu życia, poprzez osobistą abstynencję od alkoholu i innych używek.
 2. Niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku.
 3. Prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki, kultury i sportu w zakresie wiedzy o alkoholu i narkotykach, niebezpieczeństw z nimi związanych oraz propagowanie idei trzeźwości wśród dzieci i młodzieży uwzględniając osoby niepełnosprawne.
 4. Doskonalenie umiejętności pomagania innym i niesienie pomocy zwłaszcza osobom dotkniętym różnymi uzależnieniami.
 5. Współdziałanie z różnymi organizacjami i instytucjami w zakresie niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 6. Udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, wynikającą z nadużywania alkoholu i innych używek.
 7. Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 8. Prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 9. Prowadzenie działalności charytatywnej.
 10. Ochrona i promocja zdrowia.
 11. Promocja i organizacja wolontariatu.
 12. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 13. Promowanie abstynencji i trzeźwego stylu życia.

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Inicjowanie i prowadzenie grup samopomocowych, grup treningu umiejętności społecznych dla osób, które przeszły lub powinny przejść leczenie odwykowe i ich rodzinom jak i dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 2. Organizacja szkoleń dla osób, które chcą nieść pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy i osobom stosującym przemoc.
 3. Prowadzenie stałej działalności informacyjnej, jak również profilaktycznej i wychowawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie kontaktu z alkoholem i innymi używkami.
 4. Prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej związanych z realizacją celów statutowych.
 5. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych na rzecz środowiska rodzin z problemem uzależnień od alkoholu i innych używek.
 6. Uczestnictwo w konsultacjach dotyczących tworzenia przepisów prawnych zmierzających do ograniczenia dostępności do alkoholu i innych używek organizowanych przez instytucje państwowe i samorządowe.
 7. Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych ze środowisk zagrożonych problemem uzależnień.
 8. Gromadzenie funduszy na realizację zadań statutowych.
 9. Udostępnianie miejsca spotkań i rozwoju psychologicznego dla rodzin abstynenckich, prezentowanie prawidłowych form spędzania wolnego czasu oraz treningi zachowań społecznych.
 10. Organizacja różnego rodzaju zajęć rehabilitacyjnych skierowanych do osób uzależnionych i członków ich rodzin.
 11. Nawiązywanie współpracy ze wspólnotami AA, AL-ANON, AL-ATEEN, DDA.
 12. Współpraca z służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych.
 13. Stowarzyszenie może realizować swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego w zakresie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności jako:
  79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
  85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
  86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
  93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Prowadzone działania:

Prezentacja multimedialna:
http://www.youtube.com/watch?v=SPkNfIHnOIQ

Oferowana pomoc:

Grupy Wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych; punkt informacyjny; niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku; niesienie pomocy i doskonalenie umiejętności pomagania innym, zwłaszcza osobom mającym problemy związane z nadużywaniem alkoholu; współdziałanie z różnymi organizacjami i instytucjami w zakresie niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych.

Opis działalności:

Propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia; organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych. Inicjowanie i prowadzenie grup spotkaniowych, grup wsparcia, grup terapeutycznych oraz innych form oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla osób, które przeszły lub powinny przejść leczenie odwykowe i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Szkolenia osób, które pragną nieść opiekę uzależnionym od alkoholu i pomagają ofiarom i sprawcą przemocy w rodzinie. Prowadzenie stałej działalności informacyjnej, jak również profilaktycznej i wychowawczej wśród młodzieży w zakresie następstw używania alkoholu oraz promocji zdrowego trzeźwego stylu życia.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
rehabilitacja, terapia

Zarząd

Antoni Urbanek, prezes
Jolanta Kurzaczek, skarbnik
Jacek Swandzikowski, wiceprezes
Ewelina Loda, sekretarz
Adam Brzozowski, członek zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej