Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 258 89 97
Telefon
32 259 91 10
Adres rejestrowy
Ulica
Aleja Korfantego 8
Kod pocztowy
40-004
Miejscowość
Katowice
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Brak windy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000273051
REGON
24057262100000
NIP
634-01-95-483
Rok powstania
1936
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

ZHP to nie tylko organizacja dzieci i młodzieży, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. ZHP wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim odnajdujemy w tworzonej przez dziesiątki lat kulturze organizacji.

Tradycyjne i uniwersalne wartości uwzględniamy w aktualnych i nowoczesnych programach działania gromad i drużyn, w zadaniach wynikających z potrzeb, zainteresowań oraz pragnień dzieci i młodzieży. Wartości te tworzą kodeks postępowania oraz kształtują styl życia członków ruchu harcerskiego, przy czym każdemu z nich pozwalają kreować osobistą drogę ich realizacji, w budowanych indywidualnie próbach na kolejne - harcerskie i instruktorskie - stopnie.

W każdej drużynie i gromadzie jest budowany program działania mający na celu realizację postawionych sobie wspólnie celów wychowawczych. Jest realizowany głównie przez zdobywanie zuchowych i harcerskich sprawności, znaków służb, uprawnień państwowych, realizację zadań zespołowych i projektów.

Formą aktywności programowej jest zabawa w kogoś lub w coś (w gromadach zuchowych), gra (w drużynach harcerskich), poszukiwanie (w drużynach starszoharcerskich) oraz służba i wyczyn (w drużynach wędrowniczych). Harcerskie działanie obejmuje wiele bardzo różnorodnych obszarów programowych.

W Związku Harcerstwa Polskiego wychowanie realizowane jest głównie w podstawowych jednostkach organizacyjnych - gromadach zuchowych (jest ich 2111) i drużynach harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych (jest ich 4079) skupiających od 20 do 30 osób.

Jednostki te samodzielnie realizują zadania wychowawcze, wspierane przez wspólnotę jaką tworzy hufiec harcerski (obejmujący działaniem dzielnicę, gminę lub powiat, jest ich 419). Na poziomie województwa harcerki i harcerze reprezentowani są przez chorągiew (jest ich 17 - osobną chorągiew stanowi aglomeracja warszawska).

Zadaniem Głównej Kwatery, która jest zarządem stowarzyszenia, jest wspieranie tych jednostek, między innymi przez rozpowszechnianie, organizację, koordynację regionalnych i ogólnopolskich przedsięwzięć programowych, materiałów metodycznych i pomocy edukacyjnych, pozyskiwanie środków oraz organizację kształcenia.

Wychowanie w ZHP, mające prawie 100-letnią historię, opiera się na normach kulturowych i etycznych wartościach chrześcijańskich, kształtuje postawę szacunku wobec każdego człowieka. Odbywa się w czterech pionach: zuchy (6-10 lat), harcerki i harcerze (11-13 lat), harcerki i harcerze starsi (14 -16 lat), wędrowniczki i wędrownicy (16-25 lat).

W pracy wychowawczej instruktorzy harcerscy wykorzystują sprawdzoną metodę pracy polegającą na realizacji wszystkich zadań w małych grupach rówieśniczych, uczeniu w działaniu, stale stymulującym programie, na pracy z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.

Metoda ta cechuje się pozytywnością, dobrowolnością, świadomością celów, indywidualnością, naturalnością, pośredniością i wzajemnością oddziaływań.

Zasady harcerskiego wychowania to:
Służba - czynna, pozytywna postawa wobec świata i drugiego człowieka, służba Bogu, Polsce i bliźnim;
Braterstwo - przyjacielska i serdeczna postawa wobec innych;
Praca nad sobą - nieustanne kształtowanie i doskonalenie własnej osobowości.

Harcerstwo w Polsce powstało w 1911 roku, w czasie kiedy Polska była pod rozbiorami. Wzorem była metoda i organizacja skautowa stworzona przez sir Roberta Baden-Powella w Wielkiej Brytanii, a przeniesiona na grunt polski przez Andrzeja Małkowskiego.

Harcerstwo jest czymś więcej niż organizacją młodzieżową. To spontaniczny ruch społeczny, kształtujący postawy i charaktery, wychowujący gorących patriotów i aktywnych obywateli. Harcerstwo to służba definiowana przez odpowiedzialność, wewnętrzne przekonanie i aktywność społeczną, to braterstwo i praca nad sobą.

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest przyczynianie się do rozwoju młodych ludzi w taki sposób, aby w pełni mogli wykorzystać swoje możliwości duchowe, intelektualne, społeczne, emocjonalne i fizyczne jako jednostki i jako odpowiedzialni obywatele - członkowie wspólnot lokalnych, narodowych i międzynarodowych.

Siłą harcerstwa było i jest trafne odczytywanie aktualnych wyzwań i program odpowiadający zmieniającym się potrzebom społecznym. Ponieważ harcerstwo jest ruchem, umie właściwie dostosować się do zmieniających się warunków i jest elastyczne w sposobach działania, jakimi się posługuje, aby osiągać cele wychowawcze.

Harcerstwo to także wychowanie w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, rozbudzające wrażliwość na jej piękno i odczuwanie silnej więzi z całą przyrodą, to tak potrzebne dzisiaj przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i kształtowanie postaw proekologicznych. Aby skutecznie realizować swe cele.

Związek jest samodzielnym stowarzyszeniem, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii i organizacji o charakterze politycznym. Związek jednak aktywnie uczestniczy w życiu publicznym i pełni funkcję rzecznika spraw dzieci i młodzieży oraz ważnych problemów społecznych, mających wpływ na wychowanie i sytuację młodych ludzi.

Wszystko po to, aby jak najlepiej poznać otaczający nas świat i pozostawić lepszym, niż go zastaliśmy.

Prowadzone działania:

Śląscy harcerze działają na rzecz regionu, biorąc udział w różnego rodzaju akcjach społecznych, do których zaliczyć możemy między innymi:
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
Akcję Sprzątania Świata,
Akcję "Czyste Tatry",
Organizację imprez z okazji Dnia Dziecka, Świętego Mikołaja,
Obsługę medyczną podczas takich imprez jak: pielgrzymki, wizyta Ojca Świętego,
"Paczka dla Macedonii" - zbiórka wyposażenia szkolnego dla dzieci z Macedonii,
Dni Godności Osób Niepełnosprawnych,
Przeciwdziałanie i usuwanie skutków kataklizmów,
I wiele innych.

Chorągiew Śląska podejmowała się organizacji wielu zadań i przedsięwzięć programowych, do których zaliczyć możemy między innymi:
Odrzański Spływ Wiosenny,
Jesienny Spływ Wiślany,
Festiwal Piosenki Zuchowej "Werbelek",
I i II Zlot Chorągwi Śląskiej,
Kampania programowa "Skąd nasz ród…",
Międzynarodowy Zlot Oldskautów,
Ogólnopolska Konferencja Harcmistrzowska "Znaczenie autorytetów w kształtowaniu młodego człowieka",
Ogólnopolskie Seminarium Instruktorskie "Jakość życia",
I wiele innych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

Zarząd

Patrycja Makarska-Chachaj, zastępczyni komendantki
Robert Duda, zastępca komendantki
Aleksandra Lechocka, zastępczyni komendantki
Andrzej Lichota, skarbnik
Anna Peterko, komendantka chorągwi
Reklama

Jednostka nadrzędna

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej