Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc"

Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
62 784 13 31
Telefon
62 784 25 35
Telefon
62 784 25 35
Adres rejestrowy
Ulica
Marianów 7
Kod pocztowy
98-400
Miejscowość
Wieruszów
Województwo
łódzkie
Powiat
wieruszowski
Gmina
Wieruszów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000192452
REGON
25067002000000
NIP
619-17-65-862
Rok powstania
1996
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
26
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

 • wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży niezależnie od ich sprawności fizycznej, psychicznej, patologii, wyznania, czy statusu finansowego;
 • animowanie zorganizowanej aktywności lokalnej na rzecz rozwoju i promocji idei europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, którego integralną częścią są organizacje pozarządowe.

Prowadzone działania:

 1. Program "Klub Otwartych Serc"
  Program realizowany jest od 1990 roku i adresowany do niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich rodziców i opiekunów. Celem programu jest:
 • tworzenie kół rodziców, opiekunów wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną (szeroko pojęta pedagogizacja rodziców, oraz realizacja zadań zmierzających do aktywnego ich działania na rzecz rozwiązywania problemów na jakie napotykają zarówno oni, jak ich rodzice),
 • rehabilitacja i terapia prowadzona w 3 grupach (Warsztat Terapii Zajęciowej, Grupa Wsparcia dla Młodzieży, Koło Dzieci Niepełnosprawnych),
 • organizacja turnusów rehabilitacyjnych i prowadzenie zajęć terapeutycznych,
 • organizacja i udział w imprezach prezentujących umiejętności niepełnosprawnych (spartakiady sportowe, prezentacje artystyczne i manualne, wystawy),
 • organizacja szkoleń dla rodziców, opiekunów i wolontariuszy w zakresie specjalistycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

Od 2003 roku w ramach programu realizowano następujące projekty w zakresie terapii, rehabilitacji i reedukacji:

A. Projekt Środowiskowy Ośrodek Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Być Razem", który został przekształcony w Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji „Być Razem” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych.
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu wieruszowskiego.

B. „Spotkanie Przyjaciół” - Regionalna Impreza Integracyjna .
Projekt realizowany jest od 2000 roku przez nasze Stowarzyszenie i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie. Beneficjentami projektu są osoby niepełnosprawne z siedmiu województw, a od 2008 roku również partnerzy z Niemiec. Ogółem w imprezie bierze udział około 1500 osób z czego 500 to osoby niepełnosprawne. Biorą oni udział w zawodach sportowych, w grach i konkursach sprawnościowych oraz prezentacjach artystycznych (teatralnych, wokalnych, tanecznych). Na zorganizowanych stoiskach uczestnicy imprezy mogą oglądać prace wykonane w ramach terapii zajęciowej prowadzonej w: Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domach Pomocy Społecznej oraz Środowiskowych Domach Samopomocy.

 1. Program "Akademia Lokalnej Aktywności"
  Program zorientowany jest na aktywizowanie społeczności lokalnej przez wyposażenie osób objętych programem w wiedzę i umiejętności niezbędne do animowania oddolnych działań i ruchów samopomocowych na rzecz lokalnego środowiska. Efektem programu jest:
 • promocja aktywnych postaw prospołecznych obywateli, opartych na zasadach wolontariatu,
 • profesjonalizacja i zwiększenie skuteczności działań obywatelskich, podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej,
 • odpowiedzialne i kompetentne uczestnictwo liderów społecznych w strukturach samorządu lokalnego,
 • inkubowanie nieformalnych grup samopomocowych.

A. Projekt "Lokalne Centrum Wolontariatu"
Stowarzyszenie w swej działalności zawsze kładło szczególny nacisk na aktywizowanie młodzieży, tak szkolnej jak i studiującej. Właśnie do niej skierowany jest projekt "Lokalne Centrum Wolontariatu". Projekt jest kontynuacją podejmowanych działań od początku istnienia Stowarzyszenia, a opartych na pracy wolontarystycznej. Celem programu jest wyposażenie osób w wiedzę i umiejętności niezbędne do animowania oddolnych działań i ruchów samopomocowych na rzecz lokalnego środowiska. Projekt nasz włączony jest do ogólnopolskiej sieci.

 1. Program "Pozarządowe Centrum Edukacji i Informacji"
  Program ukierunkowany jest na profesjonalizację i federalizację działań sektora pozarządowego oraz współpracę organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym na zasadach subsydiarnych. Realizowane zadania mają, m.in. na celu zwiększenie dostępu lokalnych NGO`s do informacji poprzez prowadzenie Centrum Profesjonalizacji Działań NGO’s.
  A. Rada Współpracy Organizacji Pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej.
  Od 1999 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Integracyjnego "Klub Otwartych Serc" istnieje grupa robocza organizacji pozarządowych z terenu powiatu wieruszowskiego, która przyjęła nazwę Rady Współpracy Organizacji Pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej. Głównym celem istnienia Rady jest profesjonalizacja i współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz realizowanie zadań na rzecz społeczności lokalnej w ramach współpracy z samorządami, opartej na zasadach subsydiarności. Koordynowanie działań Rady zostało powierzone naszemu Stowarzyszeniu, a następnie dołączone do zadań programu Pozarządowe Centrum Edukacji i Informacji. W skład Rady Współpracy Organizacji Pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej wchodzi 13 organizacji, które współpracują w oparciu o:
 • opracowany regulamin określający zasady współpracy,
 • system przepływu informacji,
 • harmonogram działań w zakresie organizacji imprez, szkoleń.
 1. Program "Proeuropejski"
  Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc" uznając przystąpienie Polski do UE za kontynuację przemian ekonomiczno - ustrojowych, konsekwentnie od roku 1997 popularyzuje ideę zjednoczonej Europy.
  Program realizowany jest od 1998 r. i ma na celu:
 • Upowszechnianie wiedzy na temat integracji w kontekście przystąpienia Polski do UE;
 • Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z krajów UE i Europy wschodniej;
 • Budowanie akceptacji społecznej dla wejścia Polski w struktury unijne;
 • Przygotowanie społeczności do referendum akcesyjnego a następnie funkcjonowania Polski w UE.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Maria Jakubczyk, wiceprezes
Henryka Sokołowska, Prezes
Michał Gasztych, członek Zarządu
Grażyna Kindler, sekretarz
Justyna Oleś-Brylak, skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej