Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Webinar o zarządzaniu finansami w NGO [16.10.23] Poznaj kluczowe obszary. Sprawdź program >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
58 553 02 61
Telefon
508 186 020
Telefon
58 340 87 82
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Jagiellońska 11
Kod pocztowy
80-371
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000081242
REGON
19005659100000
NIP
5841066193
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2006
Ludzie
Liczba członków
180
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
prowadzimy niepubliczną szkołę specjalną

prowadzimy niepubliczną szkołę specjalną

Autor/źródło: psoni gdańsk

wdrażamy zdrowe nawyki żywieniowe

wdrażamy zdrowe nawyki żywieniowe

Autor/źródło: psoni gdańsk

edukacja proekologiczna

edukacja proekologiczna

Autor/źródło: psoni gdańsk

dbamy o środowisko

dbamy o środowisko

Autor/źródło: psoni gdańsk

 nasz Warsztat Terapii Zajęciowej produkuje ekopodpałkę i wiele innych pełnowartościowych produktów

nasz Warsztat Terapii Zajęciowej produkuje ekopodpałkę i wiele innych pełnowartościowych produktów

Miniatura prowadzimy niepubliczną szkołę specjalną
Miniatura wdrażamy zdrowe nawyki żywieniowe
Miniatura edukacja proekologiczna
Miniatura dbamy o środowisko
Miniatura nasz Warsztat Terapii Zajęciowej produkuje ekopodpałkę i wiele innych pełnowartościowych produktów

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Cele Stowarzyszenie realizuje przez:

 • Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej.
 • Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną przebywającym w placówkach opieki całkowitej sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia włączającego w otwarte środowisko tak dalece, jak tylko jest to możliwe oraz przestrzegania wobec tych osób praw człowieka.
 • Tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają.
 • Udzielanie wsparcia swoim członkom z niepełnosprawnością intelektualną, aby oni sami mogli występować w swoim imieniu, między innymi poprzez doradztwo, szkolenie, asystowanie i opiekę prawną a także występowanie w interesie indywidualnych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok aktywnego życia społecznego i zawodowego, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.
 • Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii, w tym socjoterapii, w formie świadczeń zdrowotnych; edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. w formie wychowania przedszkolnego i wspierania rozwoju oraz będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; edukacji obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej oraz działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sezonowego wypoczynku, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach.
 • Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej.
 • Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności: grup samopomocowych; grup wsparcia; usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych; placówek stałego i czasowego (w tym dziennego) pobytu; informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy i wypadków (w tym komunikacyjnych) itp.
 • Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
 • Określanie i przestrzeganie wymagań etycznych i działalność formacyjna wobec członków i pracowników Stowarzyszenia, a w szczególności wobec pracujących bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością intelektualną..
 • Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności.
 • Współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych wymienionych w rozdz. II artykuł 4.
 • Działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie niepełnosprawności intelektualnej oraz współdziałanie w ich prowadzeniu a także przyczynianie się do stosowania wyników badań w praktyce.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków i pracowników Stowarzyszenia, nauczycieli, pracowników socjalnych, prawników, terapeutów oraz wolontariuszy.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami w różnych krajach, zwłaszcza europejskich.
 • Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
 • Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

Pomagamy niepełnosprawnym w Ukrainie
Kupujemy specjalistyczne artykuły żywnościowe i pielęgnacyjne
38,00 zł
kupimy 400g Sudocremu
50,00 zł
kupimy paczkę pieluchomajtek dla dorosłych
150,00 zł
kupimy 3 litry Nutridrink Protein
Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
badania naukowe

Zarząd

Joanna Cwojdzińska, przewodnicząca Zarządu Koła Gdańsk
Katarzyna Świeczkowska, wiceprzewodnicząca Zarządu Koła Gdańsk
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej