Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "SZANSA"

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "SZANSA"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
76 727 60 70
Telefon
76 832 18 04
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Perseusza 13
Kod pocztowy
67-200
Miejscowość
Głogów
Województwo
dolnośląskie
Powiat
głogowski
Gmina
Głogów
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Klatka schodowa - schodołaz gąsienicowy. Bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000048342
REGON
39068496700000
NIP
6931854339
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
32
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Jednym z głównych celów statutowych jest pomoc ofiarom przemocy, terapia dzieci krzywdzonych oraz działalność szkoleniowa dla grup zawodowych stykających się w swojej pracy z problematyką przemocy.
Nadrzędnym celem pracy Stowarzyszenia jest stworzenie wielodyscyplinarnego lokalnego systemu pomocy ofiarom przemocy. Członkami Stowarzyszenia są ludzie różnych profesji, chcący zaangażować się w pracę na rzecz dzieci i młodzieży (pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, prawnicy, lekarz, dziennikarze, terapeuci osób niepełnosprawnych).
Nadrzędnym celem pracy członków Stowarzyszenia jest wielodyscyplinarna pomoc dzieciom, ofiarom przemocy oraz stworzenie lokalnego systemu pomocy dzieciom krzywdzonym.
Dużą rolę w pracy Stowarzyszenia odgrywa grupa wolontariuszy.

Celami pracy Stowarzyszenia są:

 1. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom
 2. Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną
 3. Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych
 4. Upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w przypadkach naruszeń praw człowieka zapisanych w dokumentach ratyfikowanych przez państwo polskie
 5. Szerzenie oświaty zdrowotnej
 6. Edukacja społeczno-prawna
 7. Prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi
 8. Kształtowanie osobowości młodych ludzi
 9. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej
 10. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych
 11. Rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży
 12. Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 13. Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli,
 14. Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych,
 15. Wspieranie i upowszechnianie inicjatyw i działań kulturalnych
 16. Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży
 17. Rozwijanie idei wolontariatu
 18. Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości
 19. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 20. Działalność charytatywna
 21. Wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży
 22. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
 23. Wspieranie systemu pieczy zastępczej
 24. Pomoc dzieciom krzywdzonym, w tym ochrona dzieci uczestniczących w procedurach prawnych.

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych na rzecz dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej i jest to wyłączna działalność Stowarzyszenia realizowana poprzez:

 1. Prowadzenie poradni dla dzieci, młodzieży i rodziny
 2. Pełnienie stałych dyżurów członków Stowarzyszenia jako podstawowej formy pierwszego kontaktu z poszukującymi pomocy
 3. Prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej
 4. Prowadzenie grup rozwojowych, i grup wsparcia psychicznego grup samopomocowych
 5. Organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych
 6. Udzielanie odpowiedzi na problemy zgłaszane drogą korespondencyjną
 7. Prowadzenie edukacji rówieśniczej,
 8. Prowadzenie edukacji środowiska lokalnego.
 9. Prowadzenie działalności interwencyjnej w sytuacjach kryzysowych,
 10. Współpraca z instytucjami, w tym publicznymi, które w swoich zadaniach mają działalność na rzecz dzieci i młodzieży
 11. Organizowanie szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji i innych form edukacyjnych rozwijających kompetencje uczestników zgodnie z celami zawartymi w Paragrafie 6
 12. Prowadzenie międzynarodowych projektów młodzieżowych
 13. Upowszechnianie wiedzy o sektorze organizacji pozarządowych
 14. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 15. Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Prowadzenie Ośrodka Pomocy Psychologicznej - Poradni dla dzieci, młodzieży ich rodziny, opiekunów, pełnienie stałych dyżurów członków Stowarzyszenia, jako podstawowa forma pierwszego kontaktu z poszukującymi pomocy, prowadzenie terapii indywidualnej, prowadzenie grup rozwojowych i grup wsparcia psychicznego, organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych, udzielanie odpowiedzi na problemy zgłaszane drogą korespondencyjną, prowadzenie edukacji rówieśniczej, prowadzenie edukacji środowiska lokalnego, prowadzenie działalności interwencyjnej w sytuacjach kryzysowych, współpraca z instytucjami, głównie publicznymi, działającymi na polu pomocy społecznej, edukacji, rehabilitacji prowadzenie działalności informacyjno - popularyzatorskiej, prowadzenie szkoleń dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

Wspieraj naszą działalność
Pomóż nam sprawić, aby dzieci czuły się bezpiecznie
50,00 zł
Godzina konsultacji psychologicznych
100,00 zł
Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
150,00 zł
Godzina konsultacji z psychiatrą dziecięcym
Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
edukacja dzieci i młodzieży
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
profilaktyka uzależnień
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Anna Lechowska, prezes
Alina Ostrowska-Jarzyna, wiceprezes
Dariusz Grzemny, wiceprezes
Dominika Błaszczyk, członek zarządu
Urszula Zygiel, członek zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej