Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Forum Młodzieży Samorządowej
Kontakt
Telefon
32 757 11 33
Adres rejestrowy
Ulica
Ogrodowa 47
Kod pocztowy
44-186
Miejscowość
Gierałtowice
Województwo
śląskie
Powiat
gliwicki
Gmina
Gierałtowice
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Siedziba mieści się na drugim piętrze budynku starej szkoły podstawowej.
Adres kontaktowy
Ulica
K. Wielkiego 10c lok. 15
Kod pocztowy
44-194
Miejscowość
Knurów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000004690
REGON
27609633900000
NIP
969-11-57-759
Rok powstania
1997
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Głównym celem naszego działania jest:

 • szkolenie i dokształcanie młodzieży, nauczycieli, pedagogów i osób pracujących z młodzieżą,
 • działanie na rzecz współpracy środowisk młodzieżowych z innymi organizacjami,
 • działanie na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej bezrobociem;
 • troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych;
 • dbanie o rozwój życia demokratycznego oraz o poszanowanie praw człowieka i obywatela wobec władz administracyjnych i instytucji państwowych i prywatnych.

Nasze działania edukacyjne, kulturalne, sportowe i pomocy społecznej adresowane są w głównej mierze do młodzieży ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. Ponadto adresatami wykładów, seminariów i warsztatów z zakresu ochrony praw człowieka i obywatela oraz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej są w głównej mierze nauczyciele, pedagodzy, pracownicy administracji rządowej i samorządowej, członkowie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw dziecka, pacjenta, więźnia itp.

Poprzez realizację projektów na polu ochrony praw człowieka i obywatela, głównie poprzez kolejne edycje Europejskiej Szkoły Praw Człowieka próbujemy pokazać władzom samorządowym i rządowym gdzie najczęściej popełniane są błędy proceduralne i w których dziedzinach obywatele naszego kraju najczęściej są źle traktowani, a złe podejście pracowników administracyjnych powoduje nadmierne rosnącą falę łamania praw obywatelskich w demokratycznym państwie.

Prowadzone działania:

Projekt "Europejska Szkoła Praw Człowieka" jest kontynuacją poprzednich dwóch projektów: "Edukacyjny blok szkoleniowy praw człowieka w społeczeństwie i strukturach organizacyjnych państw u schyłku XX wieku" oraz "Letnia Szkoła Praw Człowieka" realizowanych przez Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.
Cele projektu:

 • Pokazanie prawnych mechanizmów demokratycznego dochodzenia racji w obronie praw człowieka i obywatela.
 • Świadczenie objazdowej i stacjonarnej informacji prawnej w środowisku lokalnym;
 • Realizacja tematów edukacyjnych i szkoleniowych o prawach człowieka oraz o możliwościach i skutecznych metodach ich egzekwowania.
 • Propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej i jej strukturach.
 • Promocja i upowszechnianie wiedzy na temat praw człowieka, praw obywatelskich;
 • Zwiększenie świadomości podmiotowości prawnej człowieka jako obywatela Unii Europejskiej.
 • Praktyczne zapoznanie ze strukturami administracyjnymi i finansowymi zarządzania oraz warunkami korzystania z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności poprzez warsztaty symulacyjne.
 • Podniesienie świadomości społecznej w zakresie integracji europejskiej, zapoznanie z zasadami funkcjonowania jednolitego rynku - swobody przepływu towaru, usług, osób i kapitału.
 • Mobilizowanie lokalnych liderów organizacji społecznych (dyrektorów, studentów prawa i administracji, prawników) do pracy na rzecz społeczności lokalnej.
 • Fachowe przygotowanie uczestników projektu do poradnictwa obywatelskiego.
 • Nabycie wiedzy i umiejętności korzystania z procedur demokratycznych.
 • Zintegrowanie społeczności lokalnej w walce o swoje prawa.
 • Nabycie umiejętności korzystania z demokratycznych zasad, reguł i mechanizmów w obronie praw człowieka i obywatela.
  Projekt realizowany jest w dwóch etapach. Pierwszy to prelekcje dla młodzieży szkól ponadgimnazjalnych i organizacji pozarządowych. Drugi przeprowadzony w formie kursy - 140 godzin wykładów, seminariów i warsztatów dla grupy 40 słuchaczy kończący się dwuczęściowym egzaminem i wydaniem świadectwa ukończenia Europejskiej Szkoły Praw Człowieka.

"Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce od 2000 roku na drodze konkursu grantowego. Celem programu jest wspieranie i wzmacnianie inicjatyw obywatelskich działających na rzecz konkretnych społeczności lokalnych, które przyczyniają się do rozwiązywania lokalnych problemów i pobudzania nowych aspiracji w społecznościach do około 20 tys. mieszkańców.
Od 2005 roku w gronie 30 Lokalnych Organizacji Grantowych znalazło się Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach, które swym zasięgiem objęło gminy powiatu gliwickiego i mikołowskiego, a od roku 2006 rozszerzyło swój obszar działania o gminy powiatu tarnogórskiego.
Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach poprzez realizację programu „Działaj Lokalnie” pomaga w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują własne problemy i starają się im zaradzić bądź łagodzić ich skutki.
Wspieramy bardzo różnorodne przedsięwzięcia, gdyż wychodzimy z założenia, że każda społeczność jest inna, inne są zasoby lokalne, tradycje i doświadczenia ludzi działających w małych środowiskach. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości odmiennie definiują swoje problemy i potrzeby oraz wybierają różne metody działania.
W ramach programu „Działaj Lokalnie” umożliwiamy realizację tych projektów, które w danej społeczności są naprawdę potrzebne. Finansujemy zarówno przedsięwzięcia kulturalno - edukacyjne, jak i te nastawione na podtrzymanie tradycji lokalnych, ochronę środowiska naturalnego, a także promujące turystykę i przedsiębiorczość.
Wspólnym mianownikiem wspieranych przez nas inicjatyw jest zawsze lokalna aktywność społeczna. Myśląc o ogólnopolskich kryteriach programu „Działaj Lokalnie”, jego procedurach i oczekiwanych rezultatach założyliśmy, że przyszli beneficjenci będą musieli odpowiedzieć pozytywne na każde z poniższych pytań:

 • Czy mamy pomysł na rozwiązanie jakiegoś problemu lokalnego w naszym miasteczku, wsi, gminie, powiecie?
 • Czy zaangażujemy szerokie grono mieszkańców, innych organizacji społecznych, władz samorządowych, lokalnego biznesu i mediów w rozwiązanie tego problemu?
 • Czy nasza inicjatywa zmieni coś w naszej społeczności?
 • Czy nasza społeczna inicjatywa będzie sprzyjać budowaniu trwałego mechanizmu rozwoju społecznemu?
  Program "Działaj Lokalnie" to nie tylko program dotacyjny. W swej filozofii zakłada, że warto pobudzać aktywność obywatelską, zwłaszcza tam gdzie jest ona potrzebna i zarazem trudna do osiągnięcia. Bo animacja społeczna to proces długofalowy, który wymaga wsparcia z zewnątrz.
  Ważna jest pomoc nie tylko finansowa, ale także umożliwienie dostępu do informacji, wiedzy, nowoczesnych technologii oraz zapewnienie kontaktów z mieszkańcami tych społeczności którym udało się coś zmienić.

Turniej Piłki Nożnej Pięcioosobowej o Puchar Lata został zapoczątkowany w 1994 roku przez Zarząd Gminny Związku Młodzieży Wiejskiej w Gierałtowicach oraz Ludowy Klub Sportowy "GWIAZDA" w Chudowie.
Po rozwiązaniu ZMW w Gminie Gierałtowice rolę organizatorów turnieju przejęło od 1999 roku Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach.
Pierwsze mecze rozgrywane były na boisku asfaltowym przy Szkole Podstawowej w Chudowie. W związku z budową sali gimnastycznej od 2000 roku rozgrywanie zawodów przeniesiono na boisko treningowe LKS "GWIAZDA" Chudów.
W początkowych edycjach turniej adresowany był do zawodników z grupy seniorów. Od 2000 roku rozszerzono odbiorców turnieju o grupę juniorów a od 2002 roku wprowadzono grypę trampkarzy.
Od 2005 roku w celu uatrakcyjnienia rozgrywek w regulaminie wprowadzono zapis by w składzie drużyn trampkarzy i juniorów znajdowała się przynajmniej jedna zawodniczka a w grupie seniorów wymagano by w składzie drużyny była zawodniczka lub zawodnik, który ukończył 42 lata.
W zawodach biorą udział drużyny z całego Województwa Śląskiego. Największy udział drużyn odnotowano w roku 2001 kiedy to w kategorii seniorów do zawodów zgłosiło się 20 drużyn, a w kategorii juniorów 8 zespołów.

Od 2000 roku FMS Gierałtowice bierze czynny udział na przełomie listopada i grudnia w ogólnopolskim projekcie pt. "Świąteczna Zbiórka Żywności" organizowanym wspólnie z Polską Federacją Banków Żywności w Warszawie oraz ze Stowarzyszeniem Śląski Bank Żywności w Katowicach.
Cele projektu:

 • Zmniejszenie obszarów ubóstwa, marginalizacji, patologii społecznej i zapobieganie bezdomności na terenach wiejsko-miejskich powiatów objętych projektem.
 • Przeciwdziałanie patologii społecznej i marginalizacji osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez ich aktywizację na rzecz działań skierowanych do siebie i osób drugich.
 • Realizowanie programów szkoleniowych dla wolontariuszy;
 • Kreowanie postaw społecznych wśród młodzieży szkolnej i dorosłych
 • Inicjowanie i organizowanie działań mających na celu niesienie doraźnej pomocy (zbiórki żywności, książek, zabawek, itp.).
  Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu warsztatów dla 100 wolontariuszy z zakresu:
 • prawa organizacji zbiórek publicznych;
 • akcji i imprez masowych;
 • zasad efektywnego komunikowania się;
 • metod radzenia sobie z konfliktem;
 • negocjacji;
 • autoprezentacji.
  Kulminacją projektu jest przeprowadzenie zbiórki produktów spożywczych w hipermarketach na terenie powiatów:
 • gliwickiego;
 • mikołowskiego
 • tarnogórskiego.
  Zebrana żywność segregowana jest i dzielona na paczki, a następnie rozdawana potrzebującym mieszkańcom okolicznych miejscowości oraz:
 • wychowankom Domów Dziecka;
 • wychowankom Ochronek dla dzieci prowadzonych przez Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny;
 • podopiecznym Ośrodków Pomocy Społecznej;
 • podopiecznym świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych;
 • podopiecznym organizacji charytatywnych i społecznych.
  Co roku w projekcie zaangażowanych jest 20 stałych wolontariuszy, którzy podczas zajęć z nowymi uczestnikami projektu dzielą się refleksjami, spostrzeżeniami oraz uwagami.
  Najwięcej produktów spożywczych 4828 kg zebrano w roku 2003.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Izabela Woźniak, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej