Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/
Forum Młodzieży Samorządowej
Kontakt
Telefon
32 757 11 33
Adres rejestrowy
Ulica
Ogrodowa 47
Kod pocztowy
44-186
Miejscowość
Gierałtowice
Województwo
ŚLĄSKIE
Powiat
gliwicki
Gmina
Gierałtowice
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Siedziba mieści się na drugim piętrze budynku starej szkoły podstawowej.
Adres kontaktowy
Ulica
K. Wielkiego 10c lok. 15
Kod pocztowy
44-194
Miejscowość
Knurów
Dane rejestrowe
Forma prawna
KRS
0000004690
REGON
27609633900000
NIP
969-11-57-759
Rok powstania
1997
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Głównym celem naszego działania jest:

 • szkolenie i dokształcanie młodzieży, nauczycieli, pedagogów i osób pracujących z młodzieżą,
 • działanie na rzecz współpracy środowisk młodzieżowych z innymi organizacjami,
 • działanie na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej bezrobociem;
 • troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych;
 • dbanie o rozwój życia demokratycznego oraz o poszanowanie praw człowieka i obywatela wobec władz administracyjnych i instytucji państwowych i prywatnych.

Nasze działania edukacyjne, kulturalne, sportowe i pomocy społecznej adresowane są w głównej mierze do młodzieży ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. Ponadto adresatami wykładów, seminariów i warsztatów z zakresu ochrony praw człowieka i obywatela oraz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej są w głównej mierze nauczyciele, pedagodzy, pracownicy administracji rządowej i samorządowej, członkowie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw dziecka, pacjenta, więźnia itp.

Poprzez realizację projektów na polu ochrony praw człowieka i obywatela, głównie poprzez kolejne edycje Europejskiej Szkoły Praw Człowieka próbujemy pokazać władzom samorządowym i rządowym gdzie najczęściej popełniane są błędy proceduralne i w których dziedzinach obywatele naszego kraju najczęściej są źle traktowani, a złe podejście pracowników administracyjnych powoduje nadmierne rosnącą falę łamania praw obywatelskich w demokratycznym państwie.

Prowadzone działania:

Projekt "Europejska Szkoła Praw Człowieka" jest kontynuacją poprzednich dwóch projektów: "Edukacyjny blok szkoleniowy praw człowieka w społeczeństwie i strukturach organizacyjnych państw u schyłku XX wieku" oraz "Letnia Szkoła Praw Człowieka" realizowanych przez Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.
Cele projektu:

 • Pokazanie prawnych mechanizmów demokratycznego dochodzenia racji w obronie praw człowieka i obywatela.
 • Świadczenie objazdowej i stacjonarnej informacji prawnej w środowisku lokalnym;
 • Realizacja tematów edukacyjnych i szkoleniowych o prawach człowieka oraz o możliwościach i skutecznych metodach ich egzekwowania.
 • Propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej i jej strukturach.
 • Promocja i upowszechnianie wiedzy na temat praw człowieka, praw obywatelskich;
 • Zwiększenie świadomości podmiotowości prawnej człowieka jako obywatela Unii Europejskiej.
 • Praktyczne zapoznanie ze strukturami administracyjnymi i finansowymi zarządzania oraz warunkami korzystania z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności poprzez warsztaty symulacyjne.
 • Podniesienie świadomości społecznej w zakresie integracji europejskiej, zapoznanie z zasadami funkcjonowania jednolitego rynku - swobody przepływu towaru, usług, osób i kapitału.
 • Mobilizowanie lokalnych liderów organizacji społecznych (dyrektorów, studentów prawa i administracji, prawników) do pracy na rzecz społeczności lokalnej.
 • Fachowe przygotowanie uczestników projektu do poradnictwa obywatelskiego.
 • Nabycie wiedzy i umiejętności korzystania z procedur demokratycznych.
 • Zintegrowanie społeczności lokalnej w walce o swoje prawa.
 • Nabycie umiejętności korzystania z demokratycznych zasad, reguł i mechanizmów w obronie praw człowieka i obywatela.
  Projekt realizowany jest w dwóch etapach. Pierwszy to prelekcje dla młodzieży szkól ponadgimnazjalnych i organizacji pozarządowych. Drugi przeprowadzony w formie kursy - 140 godzin wykładów, seminariów i warsztatów dla grupy 40 słuchaczy kończący się dwuczęściowym egzaminem i wydaniem świadectwa ukończenia Europejskiej Szkoły Praw Człowieka.

"Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce od 2000 roku na drodze konkursu grantowego. Celem programu jest wspieranie i wzmacnianie inicjatyw obywatelskich działających na rzecz konkretnych społeczności lokalnych, które przyczyniają się do rozwiązywania lokalnych problemów i pobudzania nowych aspiracji w społecznościach do około 20 tys. mieszkańców.
Od 2005 roku w gronie 30 Lokalnych Organizacji Grantowych znalazło się Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach, które swym zasięgiem objęło gminy powiatu gliwickiego i mikołowskiego, a od roku 2006 rozszerzyło swój obszar działania o gminy powiatu tarnogórskiego.
Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach poprzez realizację programu „Działaj Lokalnie” pomaga w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują własne problemy i starają się im zaradzić bądź łagodzić ich skutki.
Wspieramy bardzo różnorodne przedsięwzięcia, gdyż wychodzimy z założenia, że każda społeczność jest inna, inne są zasoby lokalne, tradycje i doświadczenia ludzi działających w małych środowiskach. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości odmiennie definiują swoje problemy i potrzeby oraz wybierają różne metody działania.
W ramach programu „Działaj Lokalnie” umożliwiamy realizację tych projektów, które w danej społeczności są naprawdę potrzebne. Finansujemy zarówno przedsięwzięcia kulturalno - edukacyjne, jak i te nastawione na podtrzymanie tradycji lokalnych, ochronę środowiska naturalnego, a także promujące turystykę i przedsiębiorczość.
Wspólnym mianownikiem wspieranych przez nas inicjatyw jest zawsze lokalna aktywność społeczna. Myśląc o ogólnopolskich kryteriach programu „Działaj Lokalnie”, jego procedurach i oczekiwanych rezultatach założyliśmy, że przyszli beneficjenci będą musieli odpowiedzieć pozytywne na każde z poniższych pytań:

 • Czy mamy pomysł na rozwiązanie jakiegoś problemu lokalnego w naszym miasteczku, wsi, gminie, powiecie?
 • Czy zaangażujemy szerokie grono mieszkańców, innych organizacji społecznych, władz samorządowych, lokalnego biznesu i mediów w rozwiązanie tego problemu?
 • Czy nasza inicjatywa zmieni coś w naszej społeczności?
 • Czy nasza społeczna inicjatywa będzie sprzyjać budowaniu trwałego mechanizmu rozwoju społecznemu?
  Program "Działaj Lokalnie" to nie tylko program dotacyjny. W swej filozofii zakłada, że warto pobudzać aktywność obywatelską, zwłaszcza tam gdzie jest ona potrzebna i zarazem trudna do osiągnięcia. Bo animacja społeczna to proces długofalowy, który wymaga wsparcia z zewnątrz.
  Ważna jest pomoc nie tylko finansowa, ale także umożliwienie dostępu do informacji, wiedzy, nowoczesnych technologii oraz zapewnienie kontaktów z mieszkańcami tych społeczności którym udało się coś zmienić.

Turniej Piłki Nożnej Pięcioosobowej o Puchar Lata został zapoczątkowany w 1994 roku przez Zarząd Gminny Związku Młodzieży Wiejskiej w Gierałtowicach oraz Ludowy Klub Sportowy "GWIAZDA" w Chudowie.
Po rozwiązaniu ZMW w Gminie Gierałtowice rolę organizatorów turnieju przejęło od 1999 roku Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach.
Pierwsze mecze rozgrywane były na boisku asfaltowym przy Szkole Podstawowej w Chudowie. W związku z budową sali gimnastycznej od 2000 roku rozgrywanie zawodów przeniesiono na boisko treningowe LKS "GWIAZDA" Chudów.
W początkowych edycjach turniej adresowany był do zawodników z grupy seniorów. Od 2000 roku rozszerzono odbiorców turnieju o grupę juniorów a od 2002 roku wprowadzono grypę trampkarzy.
Od 2005 roku w celu uatrakcyjnienia rozgrywek w regulaminie wprowadzono zapis by w składzie drużyn trampkarzy i juniorów znajdowała się przynajmniej jedna zawodniczka a w grupie seniorów wymagano by w składzie drużyny była zawodniczka lub zawodnik, który ukończył 42 lata.
W zawodach biorą udział drużyny z całego Województwa Śląskiego. Największy udział drużyn odnotowano w roku 2001 kiedy to w kategorii seniorów do zawodów zgłosiło się 20 drużyn, a w kategorii juniorów 8 zespołów.

Od 2000 roku FMS Gierałtowice bierze czynny udział na przełomie listopada i grudnia w ogólnopolskim projekcie pt. "Świąteczna Zbiórka Żywności" organizowanym wspólnie z Polską Federacją Banków Żywności w Warszawie oraz ze Stowarzyszeniem Śląski Bank Żywności w Katowicach.
Cele projektu:

 • Zmniejszenie obszarów ubóstwa, marginalizacji, patologii społecznej i zapobieganie bezdomności na terenach wiejsko-miejskich powiatów objętych projektem.
 • Przeciwdziałanie patologii społecznej i marginalizacji osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez ich aktywizację na rzecz działań skierowanych do siebie i osób drugich.
 • Realizowanie programów szkoleniowych dla wolontariuszy;
 • Kreowanie postaw społecznych wśród młodzieży szkolnej i dorosłych
 • Inicjowanie i organizowanie działań mających na celu niesienie doraźnej pomocy (zbiórki żywności, książek, zabawek, itp.).
  Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu warsztatów dla 100 wolontariuszy z zakresu:
 • prawa organizacji zbiórek publicznych;
 • akcji i imprez masowych;
 • zasad efektywnego komunikowania się;
 • metod radzenia sobie z konfliktem;
 • negocjacji;
 • autoprezentacji.
  Kulminacją projektu jest przeprowadzenie zbiórki produktów spożywczych w hipermarketach na terenie powiatów:
 • gliwickiego;
 • mikołowskiego
 • tarnogórskiego.
  Zebrana żywność segregowana jest i dzielona na paczki, a następnie rozdawana potrzebującym mieszkańcom okolicznych miejscowości oraz:
 • wychowankom Domów Dziecka;
 • wychowankom Ochronek dla dzieci prowadzonych przez Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny;
 • podopiecznym Ośrodków Pomocy Społecznej;
 • podopiecznym świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych;
 • podopiecznym organizacji charytatywnych i społecznych.
  Co roku w projekcie zaangażowanych jest 20 stałych wolontariuszy, którzy podczas zajęć z nowymi uczestnikami projektu dzielą się refleksjami, spostrzeżeniami oraz uwagami.
  Najwięcej produktów spożywczych 4828 kg zebrano w roku 2003.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Izabela Woźniak, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej