Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
87 615 20 90
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
poniedziałek - sobota w godz. 9:00 - 17:00.
Ulica
Plac Zwycięstwa 16
Kod pocztowy
19-500
Miejscowość
Gołdap
Województwo
Warmińsko-mazurskie
Powiat
Gołdapski
Gmina
Gołdap
Gmina
Gołdap
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Jest podjazd dla niepełnosprawnych, biuro znajduje się na parterze w centrum miasta.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000024865
REGON
79033837100000
NIP
847-13-89-272
Rok powstania
1997
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest:
1) Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie jej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.
3) Wspieranie rozwoju turystyki przyjaznej środowisku naturalnemu i jej promocja.
4) Upowszechnianie wiedzy o historii i tradycji regionu.
5) Aktywizacja środowisk na rzecz rozwoju kulturalnego oraz kultywowania tradycji.
6) Działanie na rzecz ekologii oraz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.
7) Promocja, organizacja i wspieranie wolontariatu.
8) Propagowanie idei wolontariatu oraz wspieranie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju osobistego wolontariuszy oraz jakości świadczonych przez nich usług.
9) Wspieranie młodzieżowych inicjatyw artystycznych, kulturalnych i naukowych.
10) Upowszechnianie wiedzy z zakresu ratownictwa, bezpieczeństwa i ochrony ludności.
11) Integrowanie osób pracujących dla dobra publicznego oraz wspieranie procesu wymiany dobrych praktyk.
12) Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, doświadczeń i wiedzy pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.
13) Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury edukacyjnej, oświatowej i naukowej oraz poszerzenia dostępu do niej.
14) Wspieranie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
15) Organizowanie aktywnego, konstruktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
16) Działalność profilaktyczna związana z uzależnieniami, patologiami społecznymi, wykluczeniem oraz na rzecz równouprawnienia.
17) Wspieranie rozwoju nowoczesnych instytucji pomocy społecznej oraz podejmowanie działań na rzecz wyrównania szans grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
18) Działanie na rzecz poszerzenia obszaru aktywności obywatelskiej w kraju i za granicą.
19) Wspieranie rozwoju nowoczesnych instytucji i programów rynku pracy oraz podejmowanie działań na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia.
20) Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej.
21) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka.
22) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
23) Promocja Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej za granicą.
24) Popularyzacja wiedzy z dziedziny technologii informacyjnych wśród społeczeństwa.
25) Promocja i wspieranie wykorzystywania nowoczesnych usług dostępnych w Internecie.
26) Wzbogacanie zasobów sieci Internet.
27) Rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
28) Działalność na rzecz rewitalizacji społecznej i gospodarczej.
29) Rozwój poradnictwa prawnego i pomocy prawnej skierowanego dla obywateli.
30) Integracja społeczna i zawodowa.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą lub jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o klasyfikację PKD według klasyfikacji głównych wraz z ich rozszerzeniami: 1) 18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji; 2) 47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; 3) 58 - Działalność wydawnicza; 4) 59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych; 5) 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; 6) 63 - Działalność usługowa w zakresie informacji; 7) 66 - Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne; 8) 70 - Działalność firm centralnych; doradztwo związane z zarządzaniem; 9) 73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej; 10) 85 - Edukacja; 11) 87 - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem; 12) 90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką; 13) 93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
stypendia
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu

Zarząd

Piotr Wasilewski, prezes zarządu
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji