Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Caritas Diecezji Siedleckiej
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
25 640 71 30
Telefon
25 633 31 80
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
w godzinach biura: poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
Ulica
Biskupa Świrskiego 57
Kod pocztowy
08-110
Miejscowość
Siedlce
Województwo
mazowieckie
Powiat
Siedlce
Adres kontaktowy
Ulica
Budowlana 1
Kod pocztowy
08-110
Miejscowość
Siedlce
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
KRS
0000223111
REGON
71038739200000
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Do zadań Caritas należy:
a) krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna,
b) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania,
c) prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów,
d) świadczenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
e) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
f) działalność na rzecz mniejszości narodowych;
g) ochrona i promocja zdrowia;
h) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
i) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa i społeczna osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
j) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
k) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
l) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
m) działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
n) rekreacja, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
o) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
p) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
q) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
r) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
s) upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
t) ratownictwo i ochrona ludności;
u) pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
v) działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
w) promocja i organizacja wolontariatu;
x) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo pomioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Zadania te Caritas realizuje w szczególności poprzez:
a) systematyczną formację i kształcenie pracowników i wolontariuszy,
b) spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia i inne formy krzewienia miłości miłosiernej,
c) organizację seminariów, konferencji i szkoleń
d) organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych, medycznych, poradnictwa, wydawniczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań Caritas,
e) tworzenie grup wolontariatu Caritas
f) prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną,
g) różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, dla dzieci i młodzieży polonijnej, dla osób starszych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
30.01.2013
Dokładnie sześć miesięcy temu Joasia wsiadła do pociągu Berlin-Warszawa Express i wyjechała na roczny wolontariat do Niemiec. Od tamtego czasu pracuje w domu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. - Praca w ramach wolontariatu międzynarodowego to ogromna satysfakcja, ale i liczne wyzwania - mówi Joasia, wolontariuszka Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań

Zarząd

Marek Jan Bieńkowski, Dyrektor
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej