Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
85 688 63 40
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
dyżury członków zarządu w siedzibie w środy w godz. 17:00 - 18:00
Ulica
Kościelna 3
Kod pocztowy
15-087
Miejscowość
Białystok
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000039448
REGON
05022310300000
NIP
542-19-50-233
Rok powstania
1993
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie rodzin w wypełnieniu ich ewangelicznej misji strzeżenia, objawienia i przekazywania miłości oraz w wykonywaniu wynikających z tej misji zadań:

 1. tworzenia wspólnoty osób,
 2. służby życiu,
 3. udziału w rozwoju społeczeństwa,
 4. uczestnictwa w życiu i posłannictwie Kościoła.

Nie rezygnując z możliwości podejmowania na rzecz rodzin wszelkiej działalności właściwej świeckim członkom Kościoła katolickiego dążeniem Stowarzyszenia jest w szczególności:

 1. umocnienie instytucji rodziny jako podstawowej komórki społeczeństwa i Kościoła,
 2. utrwalanie zasady jedności i nierozerwalności małżeństwa, będącego fundamentem wspólnoty rodzinnej,
 3. kształtowanie społecznych, gospodarczych i politycznych warunków sprzyjających zaspokajaniu potrzeb rodziny oraz właściwemu wypełnianiu jej misji wobec społeczeństwa i Kościoła,
 4. wcielanie nauki Kościoła Katolickiego do wspólnot pozarodzinnych.

Do zadań Stowarzyszenia należy:

 1. kształtowanie katolickich postaw i zachowań wobec małżeństwa i rodziny oraz innych instytucji życia społecznego, politycznego i gospodarczego,
 2. działanie na rzecz ochrony życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego człowieka,
 3. działalność krajoznawcza, organizacja wypoczynku oraz praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży,
 4. działalność charytatywna oraz pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 5. zabieganie o realizowanie przez wszystkie władze publiczne polityki prorodzinnej w stanowieniu prawa oraz w programach gospodarczych, społecznych i kulturalno - wychowawczych,
 6. zabieganie o powszechną akceptację społeczną Karty Praw Rodziny przedłożonej przez Stolicę Apostolską oraz dążenie do jej pełnego respektowania przez wszystkie instytucje społeczne i polityczne,
 7. podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia,
 8. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 9. podejmowanie przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 10. działalność w zakresie pomocy społecznej, edukacji, oświaty, kultury fizycznej i sportu,
 11. upowszechnianie kultury, sztuki i podtrzymywanie tradycji narodowej,
 12. inicjowanie i czynne wspieranie wszelkich form aktywności społecznej,
 13. promocja i organizacja wolontariatu do realizacji celów statutowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania przez:

 1. reprezentowanie rodzin katolickich wobec władz publicznych;
 2. zajmowanie stanowiska i publikowanie opinii w sprawach istotnych dla rodzin;
 3. organizowanie pomocy moralnej, prawnej i materialnej rodzinom i osobom samotnym;
 4. prowadzenie szeroko pojętej działalności dobroczynnej;
 5. prowadzenie placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych;
 6. prowadzenie działalności dydaktycznej - szkoleń, sympozjów, prezentacji, seminariów, warsztatów, konferencji, wymian międzynarodowych;
 7. organizowanie działalności kulturalnej i artystycznej;
 8. organizowanie wczasów rodzinnych, obozów i kolonii oraz innych imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych;
 9. podejmowanie wszelkich inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu;
 10. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej;
 11. prowadzenie własnej działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;
 12. pozyskiwanie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia;
 13. oferowanie i przyjmowanie wykonywania zadań publicznych lub wsparcia w ich realizacji, w formach i na zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego;
 14. prowadzenie działalności aktywizującej i integrującej małe, lokalne wspólnoty;
 15. współdziałanie z innymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej