Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 532 56 26
Telefon
81 532 56 26
Adres rejestrowy
Ulica
I Armii Wojska Polskiego 7
Kod pocztowy
20-078
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Półpiętro.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000282152
REGON
06025250000000
NIP
712-30-69-783
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Ludzie
Liczba członków
1500
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

1) zrzesza swoich członków w podstawowych jednostkach organizacyjnych,
2) prowadzi całoroczną działalność wychowawczą, edukacyjną i oświatową wśród dzieci i młodzieży, posługując się harcerską metodą wychowawczą,
3) wypowiada się w sprawach dzieci i młodzieży, upowszechnia prawa dziecka,
4) współdziała z rodzicami, w szczególności poprzez koła przyjaciół harcerstwa, wspierając ich w wychowaniu dzieci i młodzieży,
5) kształtuje więzi międzypokoleniowe poprzez działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, szczególnie harcerskich seniorów i kombatantów,
6) upowszechnia zasady wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, w tym równych szans kobiet i mężczyzn,
7) przyczynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji, wspomaga rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
8) kształtuje postawy patriotyczne poprzez upowszechnianie tradycji narodowych, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
9) działa na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; porządku i bezpieczeństwa publicznego,
10) prowadzi działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzic-twa narodowego,
11) dba o dobra kultury związane z historią harcerstwa, chroni je i udostępnia dla celów naukowo-badawczych i wychowawczych,
12) upowszechnia kulturę, tradycje i dorobek Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
13) prowadzi działalność na rzecz integracji europejskiej i współpracy między społecznościami, w szczególności z organizacjami skautowymi,
14) podejmuje zadania w zakresie współpracy z Polonią i Polakami poza granica-mi kraju,
15) prowadzi działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz kultywowania języków regionalnych,
16) realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,
17) prowadzi działania na rzecz:
a) wyrównywania szans, zapobiegając wykluczeniu społecznemu,
b) resocjalizacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie,
c) osób niepełnosprawnych, a w szczególności rehabilitację i rewalidację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
d) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej,
18) prowadzi działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności podczas stanów nadzwyczajnych i kryzysowych,
19) udziela pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych w kraju i za granicą,
20) upowszechnia ideę wolontariatu,
21) organizuje wolontariuszy do realizacji celów statutowych ZHP,
22) prowadzi działalność edukacyjną i kształceniową wśród osób dorosłych, w szczególności szkoli wolontariuszy,
23) organizuje przedsięwzięcia związane z rozwojem zainteresowań i specjalności w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,
24) organizuje letni i zimowy wypoczynek w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania,
25) działa na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
26) działa na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia,
27) inicjuje i realizuje programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, przemocy, profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień,
28) prowadzi działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
29) przygotowuje członków organizacji do aktywności na rynku pracy,
30) podejmuje działalność wspomagającą rozwój przedsiębiorczości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
31) prowadzi działalność wspomagającą technicznie, organizacyjnie i merytorycznie harcerskie komendy oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
32) tworzy i prowadzi ośrodki oraz placówki oświatowo-wychowawcze, opiekuń-czowychowawcze,
33) tworzy i prowadzi ośrodki oraz placówki prowadzące działania w zakresie kul-tury,
34) prowadzi działalność naukowo-badawczą w szczególności w utworzonych i prowadzonych ośrodkach naukowo-badawczych,
35) prowadzi działalność wydawniczą, radiową i informacyjną.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów

Zarząd

Katrzyna Piondło, Skarbnik
Marcin Wolski, Komendant
Reklama

Jednostka prowadząca

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej