Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
33 812 37 86
Telefon
604 900 300
Telefon
33 812 37 86
Adres rejestrowy
Ulica
1 Maja 47
Kod pocztowy
43-300
Miejscowość
Bielsko-Biała
Województwo
śląskie
Powiat
Bielsko-Biała
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Biuro na III piętrze w budynku bez windy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie kultury fizycznej
KRS
0000141059
REGON
07070363200000
NIP
547-17-51-814
Rok powstania
1962
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
1064
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Beskidzkiego WOPR jest organizowanie pomocy, w tym kwalifikowanej pierwszej pomocy, oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, szczególnie na obszarze wodnym.

Beskidzkie WOPR realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie, kierowanie, koordynację i bezpośrednią pomoc oraz ratowanie osób, w tym udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
2) organizowanie wodnej służby ratowniczej;
3) współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi obronnością państwa, bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym oraz ochroną cywilną i środowiska wodnego;
4) udział w operacjach i prowadzenie lub udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów na wodach;
5) programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego;
6) ujawnianie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, w tym pływających i kąpiących się, monitorowanie potencjalnych źródeł zagrożenia; zespalanie działań prewencyjnych z działaniami interwencyjnymi w oparciu o powiadamianie i dysponowanie;
7) przekazywanie informacji o zagrożeniach na obszarach wodnych właściwej radzie gminy;
8) dokonywanie przeglądów miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, kąpielisk, pływalni, parków wodnych, wypożyczalni sprzętu wodnego, obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, położonych nad wodą oraz występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń;
9) występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą;
10) wydawanie ekspertyz, zaświadczeń i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, kąpielisk, pływalni, parków wodnych, wypożyczalni sprzętu wodnego, obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, położonych nad wodą;
11) organizowanie oraz prowadzenie szkoleń kwalifikacyjnych i doskonalących; doskonalenie umiejętności ratowniczych i związanych z ratownictwem innych umiejętności;
12) nadawanie stopni młodszego ratownika WOPR, ratownika WOPR, ratownika wodnego, tworzenie programów szkolenia w zakresie prowadzonej działalności, prowadzenie unifikacji systemów szkoleniowych z pokrewnymi podmiotami;
13) egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania;
14) opiniowanie sprzętu i systematyki doboru sprzętu do działań w ratownictwie wodnym oraz działań prewencyjnych i interwencji;
15) prowadzenie przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz działalność przeciwko alkoholizmowi;
16) krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków oraz dbałość o godziwe warunki zatrudnienia ratowników Beskidzkiego WOPR;
17) popularyzowanie celów statutowych;
18) wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami polskimi i zagranicznymi;
19) prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej;
20) świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego;
21) prowadzenie rejestracji i badań technicznych własnych statków ratowniczych i innego sprzętu pływającego;
22) prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach mających na celu uzyskanie środków na realizację zadań statutowych;
23) różnorodną działalność mającą na celu ograniczenie liczby utonięć;
24) promowanie i organizację wolontariatu;
25) prowadzenie działalności pożytku publicznego przez wykonywanie zadań w sposób społecznie pożyteczny.
26) wykonywanie zadań zleconych „publicznych” w zakresie kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa publicznego, promocji i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także innej sfery zadań publicznych związanych z realizacją celów statutowych;
27) działalność techniczno-operacyjną;
28) organizowanie mobilnych zespołów interwencyjnych, zdolnych do działań w przypadku zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
Odbiorcy działań

Zarząd

Eryk Gazda, Prezes Zarządu
Wiesław Gadocha, Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Wilczek, Sekretarz
Julian Okrzesik, Skarbnik
Jerzy Ziomek, Wiceprezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej