Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Olsztynie

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Olsztynie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
89 527 93 27
Telefon
89 527 93 33
Adres rejestrowy
Ulica
Gałczyńskiego 21
Kod pocztowy
10-089
Miejscowość
Olsztyn
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000041470
REGON
01257534600000
NIP
739-36-02-738
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
62
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działalności Towarzystwa to:
Upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej.
Podnoszenie poziomu wykształcenia i kultury ogółu społeczeństwa.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Współdziałanie i wspomaganie szkolnictwa państwowego i niepaństwowego w kształceniu i doskonaleniu obywateli.
Współdziałanie z administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu w realizacji celów statutowych Towarzystwa.
Rozwijanie kontaktów i współpracy między organizacjami kulturalno oświatowymi z różnych krajów Unii Europejskiej i pozaeuropejskich.
Współpraca wymiana doświadczeń z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami oraz placówkami działającymi na rzecz edukacji i wspomagającymi szkoleniowo oraz informacyjnie organizacje pozarządowe.
Wyjaśnianie społeczeństwu mechanizmów zmian gospodarczych i społecznych, zachodzących w naszym kraju, poprzez akcję popularyzatorską i wychowawczą.
Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających wartości demokratyczne.
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych utratą pracy.
Zapobieganie występującym w kraju patologiom społecznym.
Upowszechnianie wiedzy ekologicznej i pro-zdrowotnej obywateli.
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
Organizowanie i promowanie wolontariatu.
Podstawowe formy działalności Towarzystwa to:
Prowadzenie kursów w zakresie kształcenia i doskonalenia w różnych dziedzinach wiedzy oraz umiejętności, w tym języków obcych, zawodowych i doskonalących w zawodzie oraz uwzględniających zainteresowania własne słuchaczy.
Organizacja i prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych.
Organizacja i prowadzenie Kolegiów nauczycielskich i Kolegiów języków obcych.
Prowadzenie odczytów i prelekcji.
Organizacja spotkań dyskusyjnych seminariów, konferencji, sesji popularnonaukowych i szkoleniowych.
Prowadzenie uniwersytetów powszechnych i otwartych oraz studiów oświatowych.
Organizacja obozów edukacyjnych sportowych i innych form turystyki edukacyjnej.
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
Działalność mająca na celu poprawę sytuacji pewnych grup społecznych np. etnicznych grup mniejszościowych.
Działalność związana z turystyką.
Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji.
Dystrybucja wydawnictw.
Obsługa nieruchomości.
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Olsztynie działalność statutowa realizuje za pomocą:
Szkoły Policealnej nr 7 TWP w Olsztynie - szkoła publiczna bezpłatna
Szkoły Policealnej TWP w Kętrzynie - szkoła publiczna bezpłatna
Policealnego Studium Zawodowego TWP w Lubawie
Policealnego Studium Zawodowego TWP w Suszu
Punktu Przedszkolnego TWP "poziomka" w Olsztynie
Centrum Kursów Zawodowych, Komputerowych i J. obcych w Olsztynie i Kętrzynie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli TWP w Olsztynie

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej