Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział Okręgowy w Suwałkach

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział Okręgowy w Suwałkach
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
87 566 24 71
Telefon
87 565 33 44
Adres rejestrowy
Ulica
Utrata 2b
Kod pocztowy
16-400
Miejscowość
Suwałki
Województwo
podlaskie
Powiat
Suwałki
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00702641600255
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:
-obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia,
-podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania zawodu oraz możliwości zatrudnienia i tym samym zapewnienia odpowiednich warunków materialnych członkom,
-krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu księgowego i finansisty,
-troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków i tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia tego poziomu,
-współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, a zwłaszcza z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, organizacjami społeczno-zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie doskonalenia rachunkowości, metod przetwarzania jej danych, analizy, finansów, podatków i innych rozliczeń zrównanych z podatkami oraz wykonywania zawodu, rewizji ksiąg i kontroli finansowo-księgowej,
-współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami dla kształtowania, organizowania i wykonywania zawodu według rozwiązań europejskich i standardów światowych, wymiany doświadczeń i integracji międzynarodowej, jak również działań mających na celu harmonizację rachunkowości.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
-prowadzenie działalności na rzecz krzewienia poczucia godności zawodowej wywodzącej się z profesjonalnego wykonywania zawodu, zgodnego z zasadami prawa, wiedzy i etyki,
-ustalanie zasad etyki zawodowej i stałą troskę o ich przestrzeganie przez członków Stowarzyszenia,
prowadzenie w różnych formach działalności edukacyjnej, informacyjnej i konsultacyjnej z dziedziny rachunkowości, finansów, podatków i innych rozliczeń zrównanych z podatkami, analizy finansowej, przetwarzania danych, rewizji ksiąg, kontroli finansowo-księgowej, prawa gospodarczego i innych dziedzin pokrewnych,
-zakładanie i prowadzenie zawodowych szkół średnich, policealnych i wyższych, o kierunkach nauczania związanych z rachunkowością, finansami i dziedzinami pokrewnymi,
-inspirowanie i rozwijanie działalności zmierzającej do upowszechniania nowoczesnych metod w zakresie organizacji i techniki prowadzenia rachunkowości,
-prowadzenie bibliotek i czytelni oraz organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji, wystaw i innych imprez służących realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
współpracę ze szkolnictwem wyższym i zawodowym w zakresie opracowywania programów i metod nauczania rachunkowości i przedmiotów pokrewnych,
-wspieranie prowadzenia prac badawczych i naukowych oraz przyznawanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia (prace) naukowe lub publikacje w dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia,
wykonywanie ekspertyz, ocen i opinii oraz wydawanie prac naukowych i publikacji zawodowych,
-nawiązywanie i utrzymywanie łączności z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz przynależność do europejskich i światowych stowarzyszeń oraz federacji księgowych i audytorów,
-utrzymywanie stałej współpracy z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów w zakresie będącym przedmiotem zbieżnych celów zawodowych,
-prowadzenie w różnych formach działań zmierzających do integracji zawodowej księgowych,
-przedstawianie organom państwowym i samorządu terytorialnego, organom samorządów zawodowych i gospodarczych oraz organizacjom społecznym stanowisk i wniosków w przedmiocie spraw objętych celami Stowarzyszenia
-wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe i samorządu terytorialnego,
prowadzenie, w różnych formach, działalności gospodarczej bezpośrednio lub przez udział kapitałowy w innych organizacjach gospodarczych,
-ochronę sfery materialnych interesów członków Stowarzyszenia, łącznie ze świadczeniem im materialnej pomocy w uzasadnionych przypadkach

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej