Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
71 327 13 00
Telefon
71 327 13 01
Telefon
71 327 13 02
Adres rejestrowy
Ulica
Katedralna 7
Kod pocztowy
50-328
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Jest platforma.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
KRS
0000219742
REGON
04009743900000
Rok powstania
1989
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Do zadań Caritas należy:
a) krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna;
b) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania;
c) prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów;
d) pomoc społeczna;
e) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
f) działalność na rzecz mniejszości narodowych;
g) ochrona i promocja zdrowia;
h) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; w szczególności na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych;
i) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
j) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
k) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
l) działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
m) działalność w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
n) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
o) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
p) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
q) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
r) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
s) ratownictwo i ochrona ludności;
t) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
u) działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
v) promocja i organizacja wolontariatu;
w) działalność wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego.

Zadania te Caritas realizuje w szczególności poprzez:
a) systematyczną formację i kształcenie pracowników i wolontariuszy;
b) spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia i inne formy krzewienia miłości miłosiernej;
c) organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych, medycznych, poradnictwa, wydawniczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań Caritas;
d) grupy wolontariatu Caritas;
e) prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną;
f) różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, dla dzieci i młodzieży polonijnej, dla osób starszych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań

Zarząd

Janusz Jastrzębski, dyrektor
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej