Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Polski Związek Niewidomych
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 831 33 83
Telefon
22 831 22 71
Telefon
22 635 76 52
Adres rejestrowy
Ulica
Konwiktorska 9
Kod pocztowy
00-216
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Podnośnik.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000042049
REGON
00702557500000
NIP
526-00-01-909
Rok powstania
1951
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
51243
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich.

Związek reprezentuje swych członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.

Cele Związek realizuje w szczególności przez:
1) rejestrację i przyjmowanie niewidomych w poczet członków,
2) prowadzenie rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych dorosłych i dzieci w różnych formach oraz prowadzenie własnych ośrodków leczniczo- i szkoleniowo-rehabilitacyjnych,
3) działania na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny,
4) organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dorosłych i dzieci,
5) działania na rzecz wydawania podręczników szkolnych, czasopism i innych wydawnictw pismem punktowym, drukiem powiększonym oraz na innych nośnikach dostępnych dla niewidomych, a także na rzecz zwiększenia dostępności pomocy dydaktycznych,
6) prowadzenie specjalistycznych bibliotek,
7) współdziałanie z organizacjami i instytucjami właściwymi w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych osób niewidomych oraz z innymi instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej, a także prowadzenie własnych poradni, domów pomocy społecznej, świetlic terapeutycznych, klubów samopomocowych, ośrodków wsparcia, środowiskowych domów samopomocy i innych placówek opiekuńczo-rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej,
8) działania na rzecz aktywizacji zawodowej niewidomych, pomoc w organizowaniu się zawodowych środowisk niewidomych, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego, poradnictwo oraz pomoc w znajdowaniu zatrudnienia,
9) działania na rzecz szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, instruktorów rehabilitacji, innych osób pracujących z niewidomymi i na rzecz niewidomych, a także rodziców i opiekunów osób niewidomych,
10) inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dotyczących niewidomych,
11) działalność ekspercką oraz inicjowanie i prowadzenie badań i prac rozwojowych z zakresu rehabilitacji, warunków życia i potrzeb niewidomych,
12) organizowanie konferencji, sympozjów, konkursów,
13) organizowanie indywidualnej pomocy dla członków w rozwiązywaniu życiowych problemów,
14) działania na rzecz profilaktyki uzależnień,
15) organizację i promocję wolontariatu oraz innych zinstytucjonalizowanych form wspierania,
16) prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz niewidomych z wykorzystaniem środków masowego przekazu i własnych publikacji oraz popularyzowanie zagadnień z zakresu profilaktyki i ochrony narządu wzroku.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Zarząd

Małgorzata Pacholec, dyrektor
Anna Woźniak-Szymańska, prezes
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej