Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja im. Stefana Batorego
Logo 1%
To jest organizacja pożytku publicznego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 536 02 00
Telefon
22 536 02 20
Strona na Facebooku
Kanał na YouTube
Adres rejestrowy
Ulica
Sapieżyńska 10a
Kod pocztowy
00-215
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Jest podjazd dla wózków inwalidzkich, windy, toaleta dla niepełnosprawnych.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000101194
REGON
00218807700000
NIP
526-10-46-481
Rok powstania
1988
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Statutowym celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej - społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.

Do priorytetowych zadań Fundacji należy:

 • poprawa jakości polskiej demokracji
  Wspieramy inicjatywy służące zwiększaniu partycypacji obywatelskiej i wzmacnianiu poczucia odpowiedzialności obywateli za wspólne dobro. Działamy na rzecz przejrzystości życia publicznego i upowszechniania społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji publicznych. Dążymy do podniesienia poziomu publicznej debaty i "uspołecznienia" procesu formułowania i wdrażania polityk publicznych.

 • wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym
  Wspieramy rozwój organizacji i koalicji pozarządowych działających na rzecz poprawy jakości polskiej demokracji i rozwijania współpracy międzynarodowej. Dążymy do profesjonalizacji i legitymizacji prowadzonych przez nie działań, budowie ich wiarygodności i zwiększenia skali ich oddziaływania na sferę publiczną.

 • rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej
  Działamy na rzecz zbliżenia między państwami Unii Europejskiej i krajami położonymi od niej na Wschodzie, przede wszystkim Ukrainą i Białorusią. Wspieramy działania sprzyjające wymianie między krajami Europy Środkowej i Wschodniej doświadczeń związanych z procesami przemian politycznych, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniem problemów społecznych. Dążymy do zwiększenia roli polskich organizacji pozarządowych na arenie międzynarodowej.

Podstawową metodą działania Fundacji jest udzielanie dotacji na przedsięwzięcia podejmowane przez organizacje pozarządowe (ok. 300-400 rocznie). Fundacja realizuje też własne projekty: prowadzi kampanie społeczne i działania rzecznicze, monitoruje funkcjonowanie instytucji publicznych, organizuje konferencje i debaty, warsztaty i spotkania, wydaje publikacje. W ramach swojej działalności Fundacja współpracuje z różnymi instytucjami z kraju i z zagranicy.

W swojej działalności Fundacja:

 • jest niezależna od instytucji państwowych i politycznych;
 • nie wyręcza państwa i samorządów w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków;
 • odpowiada na istniejące potrzeby oraz inicjuje takie przedsięwzięcia i idee, które są jeszcze słabo obecne w naszym życiu społecznym;
 • przestrzega przejrzystości zasad i procedur w procesie przyznawania dotacji.

Fundacja prowadzi programy dotacyjne, w których udziela wsparcia projektom realizowanym przez inne organizacje pozarządowe oraz programy operacyjne, w ramach których Fundacja rozwija projekty własne samodzielnie lub we współpracy z partnerami z Polski i za granicy.

Programy dotacyjne:

Obywatele dla Demokracji - program zaplanowany na lata 2013-2016 wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego i zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Program o budżecie 150 mln zł, finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Równe Szanse - dotacje na projekty wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z mniejszych miejscowości i niezamożnych środowisk oraz integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych.

Dla Białorusi - wspieranie inicjatyw obywatelskich, służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi.

Programy operacyjne:

Debaty Fundacji Batorego - organizacja dyskusji i publicznych debat na tematy związane z polityką, problematyką społeczną i stosunkami międzynarodowymi.

Masz Głos, Masz Wybór - działania służące zwiększeniu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym.

Odpowiedzialne Państwo - działania na rzecz przejrzystości w życiu publicznym i zmian mających na celu ograniczenie korupcji.

Otwarta Europa - działania na rzecz kształtowania przyjaznej polityki Polski i UE wobec wschodnich sąsiadów oraz wspieranie procesów demokratycznych w krajach Europy Wschodniej.

Przeciwdziałanie Uzależnieniom - szkolenia specjalistów w dziedzinie profilaktyki i leczenia alkoholizmu i narkomanii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej.

ECFR Warszawa - Warszawskie Biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych [European Council on Foreign Relations - ECFR], międzynarodowego think tanku specjalizującego się w analizie i promocji wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
aktywizacja lokalna
pomoc humanitarna, rozwojowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Ewa Kulik-Bielińska, dyrektor
Aleksander Smolar, prezes
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji