Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sieradzu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sieradzu
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
43 822 42 46
Telefon
43 822 20 20
Adres rejestrowy
Ulica
Polna 26
Kod pocztowy
98-200
Miejscowość
Sieradz
Województwo
łódzkie
Powiat
sieradzki
Gmina
Sieradz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000402714
REGON
10132476000000
NIP
827-23-03-598
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2011
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją pożytku publicznego z ponad 90-letnim pionierskim dorobkiem w zakresie pedagogiki społecznej i opiekuńczej. Towarzystwo jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców, opiekunów oraz odpowiedzialnych za nie osób.

W czasie swojej długoletniej działalności zawsze na pierwszym miejscu stawialiśmy dziecko. Wspomagaliśmy i wspomagamy jego rozwój. Pomagaliśmy i pomagamy dzieciom i młodzieży, zarówno tym zdrowym jak i niepełnosprawnym, z rodzin pełnych, rozbitych, niewydolnych wychowawczo, a także tym pozbawionym rodziny.

Pomoc dziecku jest działalnością ponadczasową, a jego szczęśliwe dzieciństwo powinno być sprawą nas - dorosłych .

Osoby działające w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci mają "otwarte serca" i zapraszają do powiększenia tego grona wszystkich, którym los dziecka nie jest obojętny.

Towarzystwo prowadzi działalność w oparciu o zasady:

 • równości szans wszystkich dzieci w dostępie do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury,
 • zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw życiowych dziecka,
 • sprawiedliwego, równego traktowania i poszanowania podmiotowości i godności dziecka,
 • tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy i poglądów,
 • integracji, solidarności i ochrony praw pokrzywdzonych,
 • działalności humanitarnej, charytatywnej, wzajemnej pomocy, pracy społecznej i wolontariatu.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jako samodzielna terenowa jednostka organizacyjna - Zarząd Wojewódzki działała na terenie byłego województwa sieradzkiego w latach 1975-1998, obecnie zaś od stycznia 1999 roku jako Zarząd Oddziału Powiatowego TPD w Sieradzu.

Towarzystwo pomaga rodzicom, władzom samorządowym i państwowym w wypełnianiu ich obowiązków wobec dzieci. Posiada w tej działalności liczący się dorobek.

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo. Swoje cele Towarzystwo osiąga poprzez:

 • współpracę z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu
 • promocje i organizacje społecznego rzecznictwa praw dziecka, podejmowanie interwencji w sprawach dzieci, reprezentowanie interesów dziecka i rodziny, za ich zgodą, przed: szkołą, placówką opiekuńczo-wychowawczą, sądem i innymi instytucjami, w granicach dopuszczalnych prawem
 • udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu, leczeniu i terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierających rodzinę
 • organizację i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii, inicjowanie, wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentację
 • pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i funduszy na działalność statutową Towarzystwa, prowadzenie działalności charytatywnej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prawa dziecka
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej