Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Związek Harcerstwa Polskiego
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
22 339 06 45
Telefon
22 339 06 00
Telefon
22 339 06 06
Adres rejestrowy
Ulica
Marii Konopnickiej 6
Kod pocztowy
00-491
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000094699
REGON
00702517300000
NIP
5260251440
Rok powstania
1918
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
100000
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą 120 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Od prawie stu lat głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy - tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju.

Jednak ZHP to nie tylko organizacja, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. Wspieramy wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z wartościami takimi, jak patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.

Wychowujemy przez stawianie wyzwań, zachęcamy dzieci i młodzież do ciągłego doskonalenia się, zdobywania wiedzy i umiejętności. Inspirujemy do pokonywania trudności oraz konstruktywnego i innowacyjnego myślenia.

Kształtowanie nawyku wspólnego działania, realizacja zadań zespołowych już od wczesnych lat szkolnych procentuje podczas nauki, w życiu rodzinnym i zawodowym. Dzięki pracy w małych grupach uczymy się odnajdywać w rożnych rolach społecznych. Kształtujemy poczucie odpowiedzialności i troski o drugiego człowieka. Aktywnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnych. Poprzez akcje społeczne i charytatywne pokazujemy, w jaki sposób można zmieniać świat na lepsze. Zasadnicze cechy harcerskiej postawy to tolerancja, braterstwo, wzajemna akceptacja i zaufanie - wartości, które stanowią podstawowy budulec kapitału społecznego.

Jesteśmy świadomi, że priorytety i kierunki naszych działań muszą odpowiadać zmieniającym się celom rozwojowym naszego państwa oraz potrzebom współczesnej młodzieży. Dlatego przy określaniu strategii rozwoju ZHP na lata 2012-2017 drogowskazem były dla nas cele wskazane w raportach „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe.” oraz „Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth”. Wciąż dostosowujemy programy wychowawcze do realizacji naszych celów statutowych, szukając inspiracji m.in. w działaniach organizacji skautowych z innych krajów.

W wychowaniu dzieci i młodzieży jesteśmy partnerami szkół i instytucji oświatowych. Dbamy o dobytek kulturowy i historyczny Polski, kontynuujemy nasze tradycje patriotyczne, podejmujemy działania aktywizujące społeczność lokalną, wspomagając w tym zakresie instytucje państwowe i samorządowe. Harcerze tworzą najaktywniejszą grupę społeczną - nasza metoda wychowawcza skłania do poszukiwania nowych wyzwań, kolejnych przestrzeni rozwoju i form pracy wolontariackiej.

Harcerskie wychowanie przygotowuje młode pokolenie do uczestnictwa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Gotowość do działania, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, wykazywanie się inicjatywą, otwartością i spontanicznością pomagają w adaptacji w nowym miejscu nauki czy pracy. Łatwo zauważyć, że harcerze wykazują się większą niż inni młodzi ludzie odpornością na stres i odważniej podejmują wyzwania.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
17.03.2022
Nawet 1000 akcji pomocowych we wszystkich województwach i ponad 16 tys. członków organizacji zaangażowanych w działania na rzecz Ukrainy. Harcerze pełnią służbę m.in. na przejściach granicznych w Medyce i Budomierzu, na dworcach w Przemyślu, Chełmie i w innych częściach kraju. Ośrodki ZHP goszczą już ponad 1000 osób dotkniętych wojną w Ukrainie.
Publicystyka
22.02.2021
Pomaganie innym, wpływanie na otaczający świat, zrozumienie i otwartość to cechy, które są bardzo ważne dla harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego. Przypadające 22 lutego święto harcerzy i skautów – Dzień Myśli Braterskiej – przypomina o wspólnych wartościach, jakie łączą skautów i skautki na całym świecie. Z okazji tego święta, a także by podziękować wolontariuszom za trwającą już ponad rok harcerską służbę podczas pandemii koronawirusa, 27 lutego ZHP organizuje koncert symfoniczny.
Publicystyka
31.03.2015
Dzięki innowacyjnym puszkom z technologią zbliżeniową, datek dla harcerzy można przekazać nawet gdy nie mamy gotówki, za pomocą karty płatniczej

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

działalność biur turystycznych; zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi; sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana; wydawanie książek; artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana; pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań i specjalności; organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury fizycznej i sportu; organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury; kształcenie kadry instruktorskiej stowarzyszenia; organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania dla członków stowarzyszenia i osób niezrzeszonych; prowadzenie działalności przygotowującej członków organizacji do aktywności na rynku pracy; działalność na rzecz integracji europejskiej, działalność edukacyjna i kształceniowa prowadzona przez ośrodki nauki pilotażu i żeglarstwa ZHP.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej