Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia"

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
89 523 72 93
Telefon
89 534 00 26
Adres rejestrowy
Ulica
Franciszka Barcza 33 lok. 16
Kod pocztowy
10-685
Miejscowość
Olsztyn
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Obiekt pozbawiony barier architektonicznych.
Adres kontaktowy
Ulica
Zyndrama z Maszkowic 2
Kod pocztowy
10-133
Miejscowość
Olsztyn
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000111401
REGON
00445737000000
NIP
739-12-30-586
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
180
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia" działa na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, tradycji oraz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Stworzyliśmy kilkadziesiąt nowatorskich projektów o międzynarodowym zasięgu. Odwołując się do wielokulturowego dziedzictwa regionu Warmii i Mazur, dawnych Prus Wschodnich, staramy się kreować i promować nowe zjawiska kulturalne o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym. Prowadzimy także działalność edukacyjną dla młodzieży i dorosłych oraz zajmujemy się problematyką ochrony krajobrazu kulturowego regionu.
Ideą przewodnią naszych działań jest tworzenie nowych zjawisk kultury ponad podziałami i konfliktami narodowościowymi w jednoczącej się Europie. W kręgu zainteresowań twórców i członków stowarzyszenia do dnia dzisiejszego nieprzerwanie znajduje się problematyka historyczna, kulturalna i społeczna. "Borussia" oparła swój program działania na dwóch ideach: "Atlantydy Północy" - odkrywania i współtworzenia metafizyki miejsca, w którym żyjemy oraz "Otwartego regionalizmu" - budowania sieci kontaktów i powiązań, których uczestnicy - czerpiąc z bogatych doświadczeń osobistych, specyfiki regionów, narodów - tworzą trwałe fundamenty współczesnej Europy.

Działalność "Borussii" obejmuje następujące programy i projekty:

Program wydawniczy
W ramach prowadzonej działalności wydawane jest pismo "Borussia. Kultura. Historia. Literatura". Pismo otrzymało nagrodę paryskiej "Kultury" za rok 1996 przyznawaną pismom i redakcjom zajmującym się regionami pogranicza. Redaktorem naczelnym jest prof. Robert Traba - współzałożyciel i pierwszy przewodniczący WK "Borussia". Dotychczas wydano 38 numerów pisma.
Wydawnictwo wydaje książki w ramach "Biblioteki Borussii" (dotychczas wydano 31 publikacji) oraz w ramach następujących serii:
-"Odkrywanie Światów" (Odkrywanie niezapomnianych bądź zapomnianych przestrzeni kulturowych Śląska, Mazur, dawnych Prus Wschodnich, Wilna, Bukowiny)

 • "Odkrywanie Światów. Seria Nowa"
 • "Tematy" (seria pod redakcją Roberta Traby. Seria nawiązuje do najtrudniejszych problemów sąsiedzkiego dziedzictwa. Dotychczas ukazały się "Tematy polsko-niemieckie", "Tematy polsko-litewskie", "Tematy polsko-żydowskie", "Tematy polsko-ukraińskie", "Tematy polsko-białoruskie"),
  -"Świadectwa" - serie otwiera książka "Wypędzeni ze Wschodu". Wspomnienia Polaków i Niemców. Pozycja ta ukazała się również w niemieckiej wersji językowej ("Vertreibung aus dem Osten")
  -"Miniatury Borussii. Krajobrazy Pamięci" - od roku 2003 ukazało się 6 pozycji. Autorami opisującymi okolice, miasta w których żyją i tworzą byli: Kazimierz Brakoniecki, Andrzej Mencwel, Hubert Orłowski, Wojciech Marek Darski
 • "Nowe Życie pod starymi dachami" - w ramach tej serii ukazały się: "Architektura w krajobrazie wiejskim Warmii i Mazur" oraz "Zachowane - ocalone? O krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania".

Międzynarodowa wymiany młodzieży

 • obozy, warsztaty i seminaria o tematyce historycznej, socjologicznej, artystycznej i społecznej dla młodzieży z Polski, Niemiec, Rosji, Białorusi, Litwy, Estonii i Ukrainy, m.in. realizowany od 1997 r. projekt "Wyspa dzieci", w ramach którego wolontariusze z Polski, Niemiec i Ukrainy organizuje w okresie wakacyjnym bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży z miejscowości postpegeerowskich regionu Warmii i Mazur

Program współpracy transgranicznej
Współpraca transgraniczna stanowi ważny element działalności "Borussii" stanowiąc praktyczną formę realizacji idei "otwartego regionalizmu".
Celem programu jest rozwój współpracy między Polakami i ich sąsiadami, przede wszystkim zza wschodniej granicy naszego kraju. Swoje działania adresujemy do społeczności Rosji, Ukrainy i Białorusi, Litwy. Ze względu na bliskość geograficzną oraz powiązania historyczne szczególną wagę przywiązujemy do umacniania kontaktów między mieszkańcami i instytucjami z Warmii i Mazur i z Obwodu Kaliningradzkiego FR.
Pragniemy stopniowo poszerzać zasięg naszych działań włączając w nie kolejnych partnerów, działając na rzecz nie tylko integracji na obszarze byłych Prus Wschodnich, ale także w basenie Morza Bałtyckiego

W ramach programu współpracy transgranicznej realizujemy międzynarodowe projekty o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i socjalnym.
Najważniejsze zrealizowane projekty to:

 • Program Forum Przyjaznego Sąsiedztwa (od 2002 r.)
  Zadaniem programu jest rozwijanie współpracy transgranicznej partnerów społeczno-gospodarczych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pomorskiego z Obwodem Kaliningradzkim i Litwą, wykorzystanie szans tkwiących we współpracy z Obwodem kaliningradzkim enklawą wewnątrz rozszerzonej Unii Europejskiej.
  Program jest inicjatywą obywatelską tworzącą neutralną płaszczyznę do spotkań sektorów administracji, biznesu i organizacji obywatelskich ze strony polskiej i rosyjskiej.
  W ramach programu został przygotowany raport "Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna". Celem autorów opracowania było określenie kierunków, zakresu i barier polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej w latach 1990-2003. Omówiona została współpraca samorządów lokalnych, instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych oraz współpraca gospodarcza.
 • "Tematy" to cykl spotkań warsztatowo-edukacyjnych dla nauczycieli historii z Polski i z krajów sąsiednich. Projekt jest realizowany od roku 1996. W czasie tych spotkań zajmujemy się żywą częścią naszej świadomości kulturowej, która wpływa na kształtowanie wzajemnego wizerunku utrwalonego jest w większości z nas. W historii staramy się znaleźć te wydarzenia i fakty, które najsilniej wpływają na stereotypowe postrzeganie sąsiadów.
 • "Study Tours to Poland. Wizyty studyjne dla studentów z Ukrainy, Białorusi i Rosji (Obwód kaliningradzki).
  W ramach projektu młodzi ludzie z Białorusi, Ukrainy i Rosji podczas intensywnego, kilkunastodniowego pobytu poznają olsztyńskie środowisko akademickie, organizacje pozarządowe, samorządy, uczestniczą w seminariach, warsztatach i imprezach kulturalnych oraz spotkaniach z przedstawicielami kultury, mediów i liderami życia publicznego.
 • "W stronę regionalnego partnerstwa" (2000-2002) oraz "Warmia i Mazury - Obwód Kaliningradzki - Przyjazne Sąsiedztwo. Projekt szkoleniowy dla rosyjskich organizacji pozarządowych" (2005-2006)
  To kompleksowe projekty obejmujące szkolenie, objazd studyjny oraz indywidualne staże skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Obwodu Kaliningradzkiego FR.
  Podstawowym celem obu projektów jest rozwój demokracji lokalnej w Obwodzie kaliningradzkim poprzez lepsze przygotowanie organizacji pozarządowych z enklawy do realizacji ich działań statutowych, przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania III sektora oraz polskich doświadczeń w dziedzinie funkcjonowania NGO`s na poziomie lokalnym; przekazanie polskich doświadczeń z zakresu prowadzenia polityki lobbingu interesów organizacji.
 • Ku przyjaznemu sąsiedztwu: Warmia i Mazury - Obwód Kaliningradzki. Przekazywanie polskich doświadczeń we wdrażaniu reformy administracyjnej".
  Projekt miał na celu przekazaniu praktycznej wiedzy w zakresie wdrażania reformy administracyjnej oraz polskich doświadczeń w dziedzinie funkcjonowania samorządu na poziomie lokalnym (szczególnie w aspekcie polityki rozwoju lokalnego i lobbingu politycznego).

Program wolontariacki

 • koordynacja projektu "Budowanie mostów w Europie", w którym uczestniczą młodzi ludzie w wieku 18-26 lat, odbywając staże wolontariackie za granicą, w organizacjach i instytucjach prowadzących działalność socjalną i edukacyjną. Od września 2005 r. taki wolontariat w Niemczech odbywa 13 polskich wolontariuszy, natomiast 11 wolontariuszy z Niemiec przebywa w Polsce i krajach nadbałtyckich. Projekt obejmuje swoim zasięgiem 20 krajów Europy, łącznie bierze w nim udział w br. 130 wolontariuszy z różnych krajów
 • organizacja projektów wolontariackich dla młodzieży w wieku 18-25 lat w ramach Akcji 2 Programu Unii Europejskiej "Młodzież" "Wolontariat Europejski / EVS", indywidualne pobyty wolontariackie we wszystkich krajach Unii Europejskiej w organizacjach działających na rzecz lokalnych środowisk
 • pilotażowy projekt "Międzynarodowy wolontariat w ochronie krajobrazu kulturowego na Warmii i Mazurach", w którym uczestniczy 20 wolontariuszy z Polski, Niemiec i Rosji, którzy od września 2005 r. odbywają 12-miesięczny wolontariat w organizacjach i instytucjach regionu Warmii i Mazur, zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego.

Krajobraz kulturowy
Składa się z dwóch długofalowych projektów:

 • "Nowe życie pod starymi dachami": seria seminariów, konferencji i warsztatów adresowanych do obecnych mieszkańców regionu, urzędników samorządowych oraz do młodzieży
 • "Dom Mendelsohna"
  Celem programu jest stworzenie do roku 2009 otwartego centrum kulturowego w dawnym domu przedpogrzebowym "Bet Tahara" przy Cmentarzu Żydowskim w Olsztynie. Budynek został wzniesiony w roku 1913 wg projektu wybitnego architekta Ericha Mendelsohna. Jest to jedyne dzieło tego twórcy w jego mieście rodzinnym - i niestety ostatnią zachowaną pamiątką po ludności żydowskiej w Olsztynie. Bet Tahara symbolizuje nowoczesność i otwartość na równi z tradycją i zakorzenieniem w historii. "Borussia" angażuje się nie tylko w zachowanie tego miejsca, ale również w przeobrażenie go w żywe centrum spotkania, pamięci oraz debaty. Równolegle do remontu domu organizujemy wydarzenia, z pomocą których DOM MENDELSOHNA już teraz zaczyna istnieć w świadomości kulturowej miasta.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
24.05.2012
Stowarzyszenie WK Borussia oraz Fundacja Borussia 22 maja br. obchodziły jubileusz czasopisma wydawanego nieprzerwanie od 1991 roku. Uroczystość odbyła się w olsztyńskim Planetarium z udziałem takich gości, jak: Adam Michnik, Inga Iwasiów, Piotr Mitzner , Krzysztof Czyżewski oraz Basil Kerski.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc humanitarna, rozwojowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań

Zarząd

Ewa Romanowska, skarbnik
Wiktor Knercer, wiceprzewodniczący
Kornelia Kurowska, przewodnicząca
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej