Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
42 710 10 84
Telefon
42 716 10 94
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
pn. - pt. w godz. 8.00 - 16.00
Ulica
Chełmska 42/42a
Kod pocztowy
95-100
Miejscowość
Zgierz
Województwo
łódzkie
Powiat
zgierski
Gmina
Zgierz
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000046184
REGON
47104511800000
NIP
7321070485
Rok powstania
1983
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2006
Ludzie
Liczba członków
84
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Siedziba PSONI Kolo w Zgierzu

Siedziba PSONI Kolo w Zgierzu

Autor/źródło: http://psoni.miasto.zgierz.pl/wp-content/uploads/2020/12/56598200_2195534817202084_3890770676847476736_o-1024x681.jpg

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa

Autor/źródło: http://psoni.miasto.zgierz.pl/wp-content/uploads/2019/07/DSC_0304-1024x681.jpg

Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne z Domem Mieszkalnym im. Bożenny Piotrowicz (w budowie- makieta)

Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne z Domem Mieszkalnym im. Bożenny Piotrowicz (w budowie- makieta)

Psoni Koło w Zgierzu

Psoni Koło w Zgierzu

Autor/źródło: http://psoni.miasto.zgierz.pl/wp-content/uploads/2018/12/30623665_1688002451288659_7059092051660374016_o-1024x678.jpg

Wczesna interwencja

Wczesna interwencja

Autor/źródło: http://psoni.miasto.zgierz.pl/wp-content/uploads/2018/12/zdj2-1.jpg

Miniatura Siedziba PSONI Kolo w Zgierzu
Miniatura Terapia zajęciowa
Miniatura Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne z Domem Mieszkalnym im. Bożenny Piotrowicz (w budowie- makieta)
Miniatura Psoni Koło w Zgierzu
Miniatura Wczesna interwencja
Biuro

42 710 10 84

42 716 10 94

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu jest organizacją pozarządową i niedochodową, kołem terenowym organizacji o zasięgu ogólnopolskim z Zarządem Głównym w Warszawie. Koło jest zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Łodzi pod nr 265 w rejestrze stowarzyszeń dział „A”, KRS 0000046184 i posiada osobowość prawną. Obejmuje opieką dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny ze Zgierza i okolicznych gmin województwa łódzkiego.

Zrzesza rodziców, osoby z niepełnosprawnością,profesjonalistów, wszystkich, którzy pragną wspierać nas w działaniach na rzecz zapewnienie godnych warunków do życia i samorealizacji osób z niepełnosprawnością na drodze od dzieciństwa przez dorosłość i starość oraz ich rodzin

W centrum uwagi jest OSOBA z Niepełnosprawnością Intelektualną i RODZINA

Celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin. (Art.4.Statutu)

Misją jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród ludzi oraz szczęście osób z NI, wspieranie rodzin, aby były one sprostać sytuacjom, które pociągają za sobą fakt urodzenia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz wspólne z nim życie i przekształcanie własnego bólu w gotowość niesienia pomocy innym

Tworzymy SYSTEM NIEZALEŻNE ŻYCIE na drodze dzieciństwo -dorosłość- starość

NIEZALEŻNE ŻYCIE Nie oznacza, że OSOBY z niepełnosprawnością nie potrzebują wsparcia z naszej strony. Chcą po prostu sprawować taką samą kontrolę nad swoim życiem i dokonywać takich samych wyborów każdego dnia jak każdy z nas. Powinno to być traktowane jako rzecz naturalna i oczywista (Wapiennik E., Piotrowicz R. Niepełnosprawny- pełnoprawny obywatel Europy, 2002, s.68)

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Zgierzu prowadzimy i udzielamy wsparcia w w:

oraz projektach wspierających, w tym m.in:

PSONI Koło w Zgierzu jako wspólnota rodzin i przyjaciół ludzi z niepełnosprawnością intelektualną zapewnia wsparcie w zakresie:

 • wczesnej interwencji medycznej i terapeutycznej dla dzieci w wieku 0-7 lat oraz ich rodzin
 • rehabilitacji medycznej ruchowej dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością
 • rehabilitacji społecznej i zawodowej osób dorosłych z niepełnosprawnością
 • wsparcia rodziny w zakresie opieki wytchnieniowej, doradztwa, wsparcia psychologicznego
 • transportu osób z niepełnosprawnością
 • dostępu do rekreacji, kultury i sportu,
 • doradztwa prawnego i socjalnego
 • doradztwa i wsparcia zawodowego
 • treningów samodzielności,

Działamy aktywnie w środowisku społecznym, lokalnym i samorządowym:

 • uaktualniamy wiedzę co do występowania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz monitorowanie ich potrzeb życiowych- prowadzenie aktualnej bazy osób niepełnosprawnych
 • upowszechniamy standardowe zasady wyrównywania szans życiowych osób z niepełnoprawnością intelektualną, współtworzenie skutecznego systemu wsparcia w ramach:
  a) organizowanych konferencji o charakterze powiatowym i wojewódzkim oraz ogólnopolskich:
  b) uczestniczenie w pracach zespołów powoływanych przez organy samorządowe ( miasta Zgierza oraz Powiatu zgierskiego, Województwa łódzkiego ) w zakresie tworzenie lokalnych strategii na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej,
 • realizujemy zadania zlecone ze środków pozyskanych z budżetu organów samorządowych, reagowanie na programy ogłaszane przez inne organizacje
 • organizujemy i uczestniczymy w zespołach metodyczno-wspomagających w projektowaniu i programowaniu pracy poszczególnych typów placówek, tworzenie nowych rozwiązań organizacyjnych, prawnych i metodycznych
 • prowadzimy szkolenia i warsztaty doskonalące dla nauczycieli, terapeutów, opiekunów, profesjonalistów pracujących z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
 • tworzymy warunki rozwoju ruchu samopomocy rodziców-wspieranie rozwoju aktywnej postawy wobec własnego problemu
 • dostarczamy materiałów do mediów w celu tworzenia praktycznego pomostu między grupami samopomocy z jednostkami samorządowymi, rządowymi

PSONI Koło w Zgierzu - jesteśmy organizacją:

 • INSTYTUCJI ROKU 2002- wyróżnione przez kapitułę Konkursu Pro Publiko Bono honorowym tytułem "
 • Zasłużony dla Miasta Zgierza (2004)
 • Organizacja przyjazna rodzinie w województwie łódzkim w konkursie Marszałka Województwa Łódzkiego

Otwierajmy przed nimi życie. Razem możemy wiele.

About

Polish Association For Persons with Intellectual Disability, Zgierz Division

Our aim is to equalise chances of people with intellectual disabilities, providing conditions for respecting their human rights, leading them towards active participation in social life and supporting their families.

Acknowledging a family as a basic unit of society in which people with intellectual disability exist form birth till old age, the Association emphasizes the need for building the family bonds in order to provide a systematic self-help and develop social activity. These actions aim at safe future and independent life of persons we are providing support to.

We create „Independent Life” system on the way through childhood-adulthood-seniority.

Independent life does not mean that individuals with intellectual disability do not need our support. They wish to be in control of their lives and make choices on everyday basis, like everyone of us. It should be considered normal and obvious (Wapiennik E., Piotrowicz R. Niepełnosprawny - pełnoprawny obywatel Europy, 2002, p.68).

Polish Association For Persons with Intellectual Disability, Zgierz Division, as a community of the families and friends of people with intellectual disability works for creation of the most advantageous conditions for their complete physical and personal development, as well as their active, worthy participation in social life. The support is delivered by the following units:

·         Early Intervention Centre for children

·         Physiotherapy Unit – rehabilitation programme of National Health Fund (NFZ)

·         Occupational Therapy Workshop

·         Home of Environmental Help

·         Rehabilitation Unit „Social activity”

·         Environmental Services Centre – supported and training housing

·         Vocational Guidance for People with Intellectual Disability (DZWONI)

·         Cafe Bistro „The Weavers’” – employment for individuals with intellectual disability

·         Bożenna Piotrowicz’s Training and Rehabilitation Centre with Housing (in construction)

and supportive projects:

·         Self-Advocacy

·         Support Groups

·         Reposal Care

·         Personal Assistant for an individual with intellectual disability

Polish Association For Persons with Intellectual Disability, Zgierz Division, as a community of the families and friends of people with intellectual disability provides support in terms of:

·         early medical and therapeutical intervention for children aged 0-7 and their families

·         medical motor rehabilitation for individuals with disabilities

·         social and vocational rehabilitation for adults with disabilities

·         family support in terms of reposal care, consulting, psychological support

·         transport for individuals with disabilities

·         recreational, sport and culture access

·         legal and social consulting

·         vocational guidance and support

·         self-reliance training

PSONI participates in the social, local and self-government field:

·         updates knowledge about the community of persons with intellectual disability and monitors their needs – conducting a database of people with disabilities

·         disseminates the standards for life-chances equalization of people with intellectual disability, creates an effective support system in terms of:

a)      conferences organized on the district, provincial and nationwide level

b)      participation in the working groups and panels appointed by local government bodies (Zgierz City, Zgierz County and Łódź Province) and elaborating on the local strategies for life-chances equalization for people with disabilities in their communities

c)      realization of the tasks commissioned and financed by the local government bodies, monitoring the programmes fulfilled by other organizations.

·         appoints methodical and support team for designing and programming the work of particular institutions, develops new organizational, legal and methodical solutions

·         conducts trainings and workshops for teachers, therapists, attendants, professionals working with persons with intellectual disability

·         facilitates self-help among parents through supporting an active attitude towards one’s difficulties

·         provides media with materials in order to create a bridge between self-help groups and local and government organs.

PSONI Zgierz Circle – we are the laureates of numerous prizes:

·         Institution of the Year 2002

·         Meritorious for Zgierz City (2004)

·         Family friendly organization in Łódź Province

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
rekreacja, wypoczynek
hobby
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
rehabilitacja, terapia
usługi medyczne
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
usługi opiekuńcze
schronienie, nocleg
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
wspieranie ekonomii społecznej
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Radosław Piotrowicz, Przewodniczący Zarządu Koła
Beata Gawron, Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła
Ewa Molenda, Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła
Zofia Stanisławska, Skarbnik Zarządu Koła
Agata Piłacik, Sekretarz Zarządu Koła
Arkadiusz Augustyniak, Członek Zarządu Koła
Barbara Piestrzeniewicz, Członek Zarządu Koła
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej