Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
42 710 10 84
Telefon
42 717 47 11
Telefon
42 710 10 84
Adres rejestrowy
Ulica
Chełmska 42/42a
Kod pocztowy
95-100
Miejscowość
Zgierz
Województwo
łódzkie
Powiat
zgierski
Gmina
Zgierz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000046184
REGON
47104511800000
NIP
732-10-70-485
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2006
Ludzie
Liczba członków
69
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem naszej działalności jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Zgierzu jako wspólnota rodzin i przyjaciół ludzi z niepełnosprawnością intelektualną działa na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób upośledzonych umysłowo oraz aktywnego i godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym poprzez udzielanie pomocy w dziedzinie:

 • terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej,
 • opieki medycznej,
 • rehabilitacji ruchowej,
 • turnusów rehabilitacyjnych
 • edukacji,
 • transportu osób niepełnosprawnych,
 • oraz rekreacji, kultury i sportu,
 • pomocy w sytuacjach kryzysowych
 • wsparcia rodziny,
 • doradztwa prawnego i socjalnego
 • doradztwa i wsparcia zawodowego

Koło obejmuje opieką dzieci, młodzież, osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny.

Realizacja działań odbywa się poprzez:

 • rozeznanie liczbowe, co do skali występowania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz monitorowanie ich potrzeb życiowych- prowadzenie aktualnej bazy osób niepełnosprawnych
 • upowszechnianie standardowych zasad wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych intelektualnie, tworzenie skutecznego lokalnego lobby w ramach:
  a) organizowanych przez Koło konferencji o charakterze powiatowym i wojewódzkim oraz propagowanie idei wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na sympozjach ogólnopolskich:
  b) uczestniczenie w pracach zespołów powoływanych przez organy samorządowe ( miasta Zgierza oraz Powiatu Zgierskiego ) w zakresie tworzenie lokalnych strategii na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej,
  c) uczestniczenie w zespole ds. osób niepełnosprawnych, powołanym przez Rzecznika Praw Dziecka
 • realizacja zadań zleconych ze środków pozyskanych z budżetu organów samorządowych, reagowanie na programy ogłaszane przez inne organizacje
 • powołanie zespołu metodyczno-wspomagającego w projektowaniu i programowaniu pracy poszczególnych typów placówek, tworzenie nowych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych
 • szkolenia i warsztaty doskonalące dla nauczycieli, terapeutów, opiekunów, profesjonalistów pracujących z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
 • ułatwianie rozwoju samopomocy rodziców-wspieranie rozwoju aktywnej postawy wobec własnego problemu
 • dostarczanie materiałów do masmediów w celu tworzenia praktycznego pomostu między grupami samopomocy z służbami państwowymi. Koło opracowało i wydało „ Informator dla osób niepełnosprawnych” zawierający informacje o instytucjach świadczących usługi i wsparcie dla osób niepełnosprawnych w powiecie zgierskim
 • wdrożenie do realizacji przygotowanych programów placówek świadczących usługi rehabilitacyjne:

Realizacja powyższych zadań odbywa się poprzez prowadzenie placówek:

 1. Ośrodek Wczesnej Interwencji /niepubliczny zespół opieki zdrowotnej/ dla średnio 215 dzieci z zaburzeniami w rozwoju w wieku 0-7 lat z terenu województwa łódzkiego/.
  Ośrodek udziela pomocy w zakresie:
 • ustalenia wielospecjalistycznej diagnozy lekarskiej, psychologiczno-pedagogicznej, sprawności ruchowej, form komunikowania się oraz poziomu funkcjonowania społecznego,
 • kompleksowej terapii małego dziecka,
 • form terapeutyczno - edukacyjnych dla rodziców.
  Pacjentami ośrodka są dzieci z terenu województwa łódzkiego.
  Ośrodek realizuje zadania poprzez wykwalifikowaną kadrę: lekarze med. o specjalnościach: pediatrii, neurologii dziecięcej, psychiatrii dziecięcej, psycholog kliniczny, pedagodzy specjalni, logopeda, rehabilitanci ruchu, pielęgniarka .
  Ośrodek funkcjonuje na terenie obiektu przy ul. Długa 62 w Zgierzu.
 1. Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30 osób (rehabilitacja społeczna i przygotowanie do pracy).
  WTZ działa od 01.11.1995 r., liczy 30 uczestników, osoby dorosłe - niepełnosprawne intelektualnie.
  Celem WTZ jest przygotowanie młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych do aktywności zawodowej i w miarę możliwości do pełnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie.
  Kształtowanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego i zaradności osobistej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym realizowane jest m.in. poprzez rozwijanie :
 • umiejętności planowania, komunikowania się, dokonywania wyborów i decydowania o swoich sprawach,
 • umiejętności przy zastosowaniu technik terapeutycznych,
 • podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie
 • pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej lub innej pracy zawodowej.
  WTZ prowadzi formy rehabilitacji i terapii w zakresie:
 • Terapia zajęciowa w pracowniach: poligrafii i papieroplastyki ,tkactwa, dziewiarstwa, haftu i szycia oraz gospodarstwa domowego
 • Rehabilitacja ruchowa - zajęcia ogólnorozwojowe, nauka pływania i zajęcia sportowe na basenie, gra w tenisa stołowego, zajęcia lekkoatletyczne
 • Zajęcia muzykoterapeutyczne i teatralne,
 • Zajęcia logopedyczno-edukacyjne i psychoterapeutyczne,
 • Działalność integracyjno-kulturalna.
 • Opieka socjalna.
  Wszystkie zajęcia prowadzone są według indywidualnych programów terapeutyczno-rehabilitacyjnych opracowanych przez specjalistów. Uczestnikami WTZ są osoby z powiatu zgierskiego, które ukończyły 16 r.ż., zostały zakwalifikowane do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej w WTZ. Warsztat funkcjonuje w budynku przy ul. Cezaka 12 w Zgierzu.
 1. Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny „Aktywności Społecznej”( 20 uczestników)
  Przeznaczony jest dla osób z głębszym upośledzeniem umysłowym, również ze sprzężonymi niepełnosprawności, które nie są objęte opieką i pomocą terapeutyczno-rehabilitacyjną na terenie ich miejsca zamieszkania lub pomoc ta nie jest wystarczająca.
  Do placówki uczęszcza aktualnie 15 uczestników. Wszyscy uczestnicy charakteryzują się upośledzeniem umysłowym oraz innymi sprzężeniami, zaburzeniami i schorzeniami.
  Zajęcia w ZTR odbywają się w 3 zespołach w następujących formach organizacyjnych:
 • terapia zajęciowa : plastyczno-techniczna, muzyczno-ruchowa
 • rehabilitacja ruchowa indywidualna, zajęcia rehabilitacyjne na basenie
 • rehabilitacja społeczna - socjoterapia - Klub Aktywności Społecznej
 • działalność kulturalno-integracyjna.
  Zespół funkcjonuje przy ul. Długiej 28 w Zgierzu.
 1. Zespół Terapii Teatralno-Muzycznej „AKCENT”
  Zespół AKCENT działa od 1997 roku, w skład wchodzą osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie. (30 osób )
  Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczestników poprzez ogólne umuzykalnianie, nauka gry na instrumentach Orffa, nauka śpiewu i tańca.
  Zajęcia doskonalą umiejętność współdziałania w grupie, pozwalają samorealizować się uczestnikom, odnosić sukces i samozadowolenie.
  Zespół bierze udział w wielu festiwalach, przeglądach artystycznych i koncertach m.in. w Gdańsku, Jarocinie, Danii i Łodzi. Współpracuje m.in. z Bałuckim Ośrodkiem Kultury "Lutnia" w Łodzi, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zgierzu.

 2. Sekcja „OLIMPIAD SPECJALNYCH-POLSKA”
  Koło Stowarzyszenia jest członkiem Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska i posiada Sekcję Sportową "Zgierzanie", w skład której wchodzą niepełnosprawni sportowcy. ( 15 osób)
  Nasi sportowcy trenują i startują w następujących dyscyplinach: lekkoatletyka ,tenis stołowy, pływanie.

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla organizacji pozarządowych powiatu zgierskiego w ramach realizacji projektu Partnerów Lokalnych, przy współpracy Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”
Turnusy rehabilitacyjne, działalność rekreacyjno-rehabilitacyjna- zajęcia na basenie, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki.
Koło jest organizatorem turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu województwa łódzkiego - łącznie zorganizowało 45 turnusów.
W 2005 roku zorganizowano turnus rehabilitacyjny w m. Romanów Zdrój dla 26 osób.
TRANSPORT osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie wykorzystując posiadane dwa samochody marki Volkswagen-BUS przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach, dowozi na zajęcia rehabilitacyjno-rewalidacyjne do ośrodków, szkoły, przedszkola specjalnego osoby niepełnosprawne, zamieszkujące województwo łódzkie.
Zasięg działania: województwo łódzkie.

Budowa Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne z Domem Mieszkalnym i Hostelem - w związku z prowadzoną szeroką działalnością na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym, znajomością potrzeb tej grupy Zarząd Koła podjął się zadania zcentralizowania usług w zakresie leczenia i rehabilitacji, oraz zapewnienia godnych warunków życia osób dorosłych, nie mających oparcia w rodzinie ( śmierć opiekunów, rodziców). Ze względu na brak odpowiednich, istniejących budynków na adaptację Centrum, podjęto decyzję o budowie od podstaw.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zostało wyróżnione przez kapitułę Konkursu Pro Publiko Bono honorowym tytułem "INSTYTUCJI ROKU 2002" a 2004 roku Rada Miasta Zgierza wyróżniła nasze Koło tytułem honorowym "ZASŁUŻONY DLA MIASTA ZGIERZA" za konsekwentną i wytrwałą pracę na rzecz zapewnienia ludziom upośledzonym umysłowo warunków do najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i rozwoju osobowości.

Uznając rodzinę, jako podstawowe środowisko, w którym żyje osoba niepełnosprawna intelektualnie od urodzenia do starości działalność stowarzyszenia charakteryzuje się wzmożoną pracą nad budowaniem więzi między rodzinnych w celu systematycznej samopomocy i rozbudowy aktywności społecznej w kierunku tworzenia lokalnych lobby.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Arkadiusz Augustyniak, Członek Zarządu Koła
Halina Bednarek, Członek Zarządu Koła
Krystyna Ostrowska, Skarbnik Zarządu Koła
Beata Gawron, Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła
Bożenna Piotrowicz, Przewodnicząca Zarządu Koła
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej