Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 822 32 29
Telefon
22 822 32 29
Adres rejestrowy
Ulica
Bitwy Warszawskiej 1920 r. 14 lok. 1/0/4028
Kod pocztowy
02-366
Miejscowość
Warszawa-Ochota
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ochota
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000089011
REGON
00416311800000
NIP
712-01-57-469
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
3017
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie prowadzi działalność oświatowo-wychowawczą na rzecz ogółu społeczności, której celem jest dostarczenie dzieciom i młodzieży środków osobistego rozwoju, poprzez praktykowanie tradycyjnej metody skautowej opracowanej przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella, rozwiniętej przez Jakuba Sevina i założycieli harcerstwa polskiego, w oparciu o zasady religii rzymskokatolickiej i poprzez możliwie najszerszą współpracę z młodymi ludźmi z innych krajów europejskich.

Do zadań Stowarzyszenia należy promowanie wśród swoich uczestników i członków oraz innych osób:

 • dbałości o zdrowie, higienę osobistą, kulturę fizyczną i sport oraz szacunek dla przyrody;
  troski o rozwijanie umiejętności praktycznych, zaradności i gospodarności;
 • dbałości o zdobywanie wiedzy w szkole i poza nią, kształtowanie charakteru i przygotowanie do wykonywania zawodu;
 • troski o okazywanie szacunku oraz niesienie pomocy innym bez względu na rasę, narodowość i wyznanie, a w szczególności o rozwijanie przyjacielskich kontaktów z młodymi ludźmi z innych krajów europejskich i naukę języków obcych oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • dbałości o poznanie i praktykowanie swojej wiary.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • prowadzenie pracy wychowawczej w sposób zróżnicowany, w odrębnych jednostkach dla chłopców i dla dziewcząt, szanując ich zróżnicowane potrzeby i możliwości psychofizyczne;
 • bliską współpracę z rodzicami dzieci i młodzieży, uczestniczących w pracy wychowawczej Stowarzyszenia;
 • organizowanie zajęć harcerskich w ciągu roku (zbiórek, biwaków i imprez na łonie przyrody, zajęć upowszechniających kulturę fizyczną i sport);
 • organizowanie zimowisk, obozów i wędrówek letnich;
 • organizowanie akcji zarobkowych przez jednostki Stowarzyszenia na potrzeby działalności statutowej;
 • organizowanie obozów szkoleniowych i kursów kształcenia dla kadry wychowawczej;
 • prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej na potrzeby Stowarzyszenia;
 • organizowanie zaopatrzenia uczestników i członków Stowarzyszenia w mundury, oznaczenia, wydawnictwa, materiały pedagogiczne i podstawowy ekwipunek harcerski,
 • organizowanie sympozjów naukowych, wystaw, imprez kulturalnych, itp.
  Praca wychowawcza odbywa się w dwóch niezależnych nurtach: harcerek i harcerzy (żeńskim i męskim). Nurty dzielą się na trzy gałęzie wiekowe, które stanowią komplementarny system wychowawczy odpowiadający naturalnym etapom rozwoju młodego człowieka:
 • gałąź żółta: wilczęta i wilczki - wiek 8-12 lat, pracują w oparciu o "Księgę Dżungli" Rudyarda Kiplinga, główny cel wychowawczy to otwarcie na innych (wydobycie z dziecięcego egoizmu) - hasło "Ja i inni", ukierunkowanie na Pana Boga poprzez zabawę;
 • gałąź zielona: harcerki i harcerze - wiek 12-16 lat, pedagogika wspólnotowa: podstawą system małych, kilkuosobowych grup - zastępów, nauka życia we wspólnocie i społeczeństwie - hasło "Ja wraz z innymi", wychowanie poprzez działanie - przygodę (grę), kształtowanie podstawowych cnót ludzkich, pogłębianie i porządkowanie życia religijnego;
 • gałąź czerwona tzw. "Droga": przewodniczki i wędrownicy - wiek 17-24/25 lat, główny cel: pomoc w rozeznaniu i aktualizacji powołania życiowego, przygotowaniu do dorosłego, twórczego, odpowiedzialnego życia i przyjęcia postawy służby - hasło "Ja dla innych", dewiza gałęzi: "Służyć", pedagogika indywidualna.
  Stowarzyszenie co roku organizuje kilkadziesiąt obozów letnich i zimowych dla prawie 2.000 dzieci i młodzieży z całej Polski oraz liczne szkolenia dla kadry wychowawczej, pomaga skautom ze Wschodu, opracowuje i wydaje materiały metodyczne, jak również pisma wewnętrzne, kalendarz, prowadzi swoją stronę www. Co tydzień dzieci i młodzież skupieni w ramach Stowarzyszenia odbywają zbiórki i zajęcia określone w programie wychowawczym.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
obronność państwa

Zarząd

Piotr Sitko, przewodniczący
Mateusz Flis, skarbnik
Dominika Pruszczyńska, sekretarz
Paweł Borowiecki, wiceprzewodniczący
Katarzyna Kieler, wiceprzewodnicząca
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej