Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II "Wzrastanie"

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II "Wzrastanie"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
16 642 44 48
Telefon
782 863 009
Telefon
16 642 44 48
Adres rejestrowy
Ulica
Łopuszka Mała 13
Kod pocztowy
37-220
Miejscowość
Łopuszka Mała
Województwo
podkarpackie
Powiat
przeworski
Gmina
Kańczuga
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000065901
REGON
65003895300000
NIP
795-15-61-960
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" jest wszechstronna pomoc młodzieży we wzrastaniu wewnętrznym i w coraz pełniejszym przyjmowaniu chrześcijańskiego systemu wartości, którą realizuje poprzez:

 • świadomą troskę o kształtowanie w młodzieży dojrzałej osobowości,
 • przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie,
 • wychowanie społeczne i praktyczną realizację w życiu publicznym katolickiej nauki społecznej,
 • wychowanie narodowo - patriotyczne pogłębiające i uzupełniające formację, którą młodzież otrzymuje w szkole i w innych
  placówkach wychowawczych,
 • tworzenie więzi międzyludzkich i budowanie wspólnot,
 • pomoc socjalną i ekonomiczną.

Dla osiągnięcia celów Fundacja prowadzi działalność:

 1. społeczną, charytatywną i samopomocową,
 2. kulturalną,
 3. organizacyjną grup studyjnych, rekolekcyjnych i spotkań ekumenicznych,
 4. turystyczną i sportową,
 5. opiekuńczą i wychowawczo - oświatową w domach dla dzieci, świetlicach profilaktyczno - wychowawczych, domach dla dzieci, klubach dla młodzieży i ośrodkach przedszkolnych,
 6. z zakresu rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej,
 7. z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie,
 8. z zakresu pomoc społecznej w schroniskach dla bezdomnych,
 9. paliatywną w hospicjach,
 10. z zakresu pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Fundacja organizuje:

 1. dla dzieci i młodzieży kolonie, zimowiska i obozy oraz warsztaty o charakterze artystycznym,
 2. mieszkania chronione dla usamodzielnionych podopiecznych z domów dla dzieci,
 3. pobyty edukacyjne dla dzieci Polaków zamieszkałych za granicą; wymianę kulturalną, sportową i turystyczną w ramach międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży,
 4. krajowe i międzynarodowe plenery malarskie.

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w zorganizowanych i prowadzonych placówkach opiekuńczo - wychowawczych zapewnia dzieciom i młodzieży wszechstronną pomoc i opiekę, a poprzez swą wielopłaszczyznową działalność w znacznej mierze rozwiązuje problemy Podkarpacia. Obejmuje opieką ponad 400 dzieci i młodzieży. Zatrudnia 40 pracowników etatowych, pomaga jej 100 wolontariuszy.

Fundacja zorganizowała i prowadzi:

 1. Domy dla Dzieci w Łopuszce Małej, Dynowie i Lipniku,
 2. Świetlice profilaktyczno - wychowawcze w Łańcucie, Przeworsku i dwie świetlice w Rzeszowie,
 3. Ognisko "Nazaret" w Giedlarowej,
 4. Kluby dla młodzieży w Łańcucie i Rzeszowie.
 5. mieszkania chronione w Przeworsku i Rakszawie dla usamodzielnionych swoich podopiecznych.
 6. rodzinny dom dziecka w Rakszawie.
 7. dla dzieci 3-5 letnich Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; ośrodki prowadzone są w powiecie przeworskim i jarosławskim,
 8. w okresie ferii letnich i zimowych organizuje dla dzieci i młodzieży różne formy wypoczynku, również dla dzieci Polaków zamieszkałych w Rumunii oraz na Litwie i Ukrainie.

Z zakresu opieki społecznej prowadzi:

 1. w Przeworsku - warsztaty terapii zajęciowej dla 45 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności,
 2. w Jarosławiu schronisko dla bezdomnych mężczyzn i zakład opiekuńczo - pielęgnacyjny,
 3. w Przeworsku schronisko dla bezdomnych kobiet.

Aktualnie w Łańcucie powstaje międzynarodowy ośrodek wymiany kulturalnej.

Fundacja współpracuje z:

 • Centrum Kultury Polskiej im. Tymosza Padury w Koziatynie,
 • Towarzystwem Przyjaciół Dzieci z Kijowa,
 • Fundacją Betania ze Lwowa,
  a nawiązała współpracę:
 • z "Caritas - Spes" we Lwowie,
 • Kulturalno - Oświatowym Centrum im. Kornela Makuszyńskiego wspólnoty polskiej miasta Stryja.

W marcu 2011 roku nawiązała współpracę z organizacją pozarządową z Kalinówki ob. Winnicki - Ukraina, z którą zamierza zrealizować partnerski wniosek na realizację projektu "Upowszechnianie doświadczeń z działalności społecznej polskiej organizacji pozarządowej".
W 2013 r. Fundacja "Wzrastanie" w partnerstwie z Fundacją Betania wystąpi z wnioskiem o realizację zadnia w ramach programu "Młodzież w działaniu".

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
13.10.2013
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Przeworsku, dzięki dotacji Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizują zadanie "Uspołecznienie i aktywizacja osób niepełnosprawnych", na które składają się różnorodne działania, wprowadzające osoby niepełnosprawne w nowy, niedostępny im dotąd świat.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
schronienie, nocleg
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej