Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Caritas Diecezji Kieleckiej
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
41 344 52 82
Telefon
41 344 39 86
Telefon
41 344 67 28
Adres rejestrowy
Ulica
Jana Pawła II 3
Kod pocztowy
25-025
Miejscowość
Kielce
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
KRS
0000198087
REGON
29050549400000
NIP
657-03-89-452
Rok powstania
1989
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Nadrzędnym celem Caritas jest realizacja przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego człowieka bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.

Pośród celów szczegółowych Caritas należy wymienić:
a) krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego;
b) prowadzenie stałej formacji pracowników Caritas i wolontariuszy;
c) szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu i pogłębianie jej zrozumienia;
d) jednoczenie, doskonalenie, wspomaganie i koordynacja działalności wszelkich placówek kościelnej akcji charytatywnej na terenie diecezji;
e) organizowanie i prowadzenie placówek niosących pomoc osobom niepełnosprawnym, starcom, dzieciom, bezdomnym, bezrobotnym i innym kategoriom osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
f) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz udzielanie im różnorodnej pomocy;
g) organizowanie pomocy dla poszkodowanych w kataklizmach w kraju i za granicą;
h) organizowanie i udzielanie pomocy ofiarom przestępstw i wypadków komunikacyjnych;
i) pomoc dla rodzin osób skazanych oraz reintegracja społeczna byłych więźniów;
j) utrzymanie łączności i współpracy z Caritas innych Diecezji w Polsce oraz Caritas Polska i Caritas innych krajów;
k) promowanie rozwoju lokalnego i rozwoju zasobów ludzkich szczególnie poprzez programy szkoleń i wspomaganie dostępu do wiedzy;
l) wychowanie dzieci i młodzieży a zwłaszcza prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym;
m) zwiększanie dostępu do zatrudnienia zwłaszcza dla osób zagrożonych marginalizacją w tym poprzez realizację zatrudnienia socjalnego;
n) propagowanie idei Wspólnoty Europejskiej i wspomaganie innych instytucji w dostępie do funduszy strukturalnych UE;
o) współdziałanie z działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną przez organy i organizacje państwowe, społeczne, organizacje wyznaniowe i inne;
p) występowanie w imieniu kościelnej akcji charytatywnej wobec lokalnych władz państwowych, organizacji samorządowych, społecznych i innych instytucji;
q) zarząd operatywny placówkami opiekuńczymi Caritas.

Caritas realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizowanie kursów, szkoleń i innych form systematycznego kształcenia pracowników i wolontariuszy, w tym prowadzenie ośrodków naukowych studiów społecznych i socjologicznych o różnorodnym poziomie naukowym;
 • Organizowanie odczytów, zebrań, konferencji, zjazdów, poradnictwa różnego typu;
 • Urządzanie nabożeństw, organizowanie praktyk religijnych jak dni skupienia, rekolekcje, dni społeczne oraz animowanie wszystkich wiernych do czynnej służby bliźniemu;
 • Wydawanie biuletynu, wytycznych i innych materiałów instruktażowo-szkoleniowych, wydawanie czasopism i książek;
 • Prowadzenie stałych akcji finansowych dla powiększenia środków materialnych na cele charytatywne, między innymi przez zakładanie i prowadzenie instytucji działalności gospodarczej, jednostki te powinny stanowić komórki wyodrębnione organizacyjnie;
 • Tworzenie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, punktów konsultacyjnych i ośrodków terapeutycznych;
 • Prowadzenie różnego rodzaju placówek opieki tak zamkniętej jak i otwartej w zależności od potrzeb terenowych (np. domów pomocy społecznej, schronisk, środowiskowych domów samopomocy, ognisk wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych, stołówek, klubów młodzieżowych itp.);
 • Prowadzenie placówek wykonujących rehabilitację społeczną, medyczną i zawodową osób niepełnosprawnych (w tym zakładów pracy chronionej, ośrodków rehabilitacyjnych, zakładów aktywności zawodowej, placówek integracji społecznej itp.);
 • Organizowanie wypoczynku letniego i śródrocznego dla dzieci i młodzieży (np. kolonie, wycieczki, obozy itp.);
 • Organizowanie pomocy stałej lub doraźnej, udzielanie zapomóg zwrotnych lub bezzwrotnych tak gotówkowych jak i rzeczowych;
 • Organizowanie własnych placówek działalności gospodarczej dających pracę i zarobek potrzebującym, szczególnie osobom niepełnosprawnym, a przeznaczającym dochody na cele charytatywne (np. apteki ogólnodostępne, stołówki, sklepy);
 • Organizowanie imprez dochodowych, zbiórek na rzecz potrzebujących itp. celem przysporzenia środków na działalność charytatywną;
 • Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się pomocą i opieką;
 • Opracowywanie programów działalności charytatywnej w Diecezji Kieleckiej w oparciu o wskazania Biskupa Diecezjalnego jak i własne rozeznanie potrzeb terenu;
 • Przyjmowanie pomocy rzeczowej (humanitarnej) z zagranicy oraz na miarę możliwości wysyłanie własnych transportów z pomocą do krajów biedniejszych lub dotkniętych klęską żywiołową.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej