Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym

Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
601 454 023
Adres rejestrowy
Ulica
3 Maja 12
Kod pocztowy
41-300
Miejscowość
Dąbrowa Górnicza
Województwo
śląskie
Powiat
Dąbrowa Górnicza
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000038502
REGON
00345961500000
NIP
6290013680
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wspieraj Nas przy okazji zakupów

Kupuj online korzystając z wtyczki do przeglądarek lub aplikacji na urządzenia mobline FaniMani a część wartości zakupów trafi na rzecz naszej organizacji. Za samą rejestrację otrzymamy 5 zł.

Nasze stowarzyszenie, pomimo wzlotów i upadków, istnieje nieprzerwanie od 1990 roku. Jako organizacja pozarządowa powstała w odpowiedzi na niezaspokojone potrzeby osób niepełnosprawnych. Stworzyli ją rodzice dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wśród których należą osoby posiadające szereg sprzężonych dysfunkcji, tj.: upośledzenie umysłowe aż do stopnia głębokiego, epilepsja, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa oraz inne przewlekłe choroby powstałe wskutek nieszczęśliwych wypadków lub wady wrodzonej.

Aktualnie jesteśmy organizacją non-profit.

Celem naszego stowarzyszenia są:

 • wsparcie i pomoc medyczna, edukacyjna oraz rehabilitacyjna,
 • organizowanie turnusów sportowo-rehabilitacyjnych, letnich obozów sportowych,
 • organizowanie imprez kulturalno-oświatowych,
 • organizowanie integracyjnych imprez sportowych, spotkań integracyjnych,
 • organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych,|
 • organizowanie różnych form rehabilitacji, edukacji, itp.

Przede wszystkim, głównym celem działalności jest pomoc osobom niepełnosprawnym, zmierzająca do tego by przygotować je do życia, w takim stopniu by były:

 • jak najmniejszym ciężarem dla społeczeństwa, rodziny lub państwa,
 • w miarę samodzielne, mające poczucie własnej wartości,
 • akceptowane przez społeczeństwo i przygotowane, wyuczone na miarę możliwości, by móc podjąć pracę zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami.

Do największego sukcesu Naszej organizacji należy „Paraspartakiada Śląska i Zagłębia”, coroczna impreza sportowa o zasięgu regionalnym, która stała się już niemal tradycją. Przychyla się ona nad problematyką osób niepełnosprawnych i w znacznej mierze ma na celu przyczynić się do uwrażliwienia społeczeństwa na codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz na bariery, które są często przez nich niemożliwe do pokonania.

About

Our association, despite its ups and downs, has existed continuously since 1990. As a non-governmental organization, it was established in response to the unmet needs of disabled people. It was created by parents of disabled children and adolescents, among whom there are people with a number of conjugated dysfunctions, i.e. mental retardation up to a severe degree, epilepsy, cerebral palsy, Down syndrome and other chronic diseases resulting from accidents or congenital defects.

Currently, we are a non-profit organization.

The goals of our association are:

 • medical, educational and rehabilitation support and assistance,
 • organizing sports and rehabilitation stays and summer sports camps,
 • organizing cultural and educational events,
 • organizing integration sports events and integration meetings,
 • organizing tourist and sightseeing tours,
 • organizing various forms of rehabilitation, education, etc.

First of all, the main purpose of our activities is to help people with disabilities, aimed at preparing them for life to the extent that they would be:

 • the lowest possible burden for society, family or the state.
 • fairly independent, with self-esteem.
 • accepted by society and prepared, trained as far as possible, to be able to start work in accordance with qualifications and skills.

The greatest success of our organization is "Paraspartakiada Śląska i Zagłębia", an annual sports event with a regional range, which has almost become a tradition. It focuses on the issues of disabled people and largely aims to contribute to sensitizing the society to the daily functioning of disabled people and barriers that are often impossible to overcome by them.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

Twoja pomoc
ma olbrzymią moc
2,00 zł
Umocni wiarę w to, że są jeszcze osoby, które chcą pomagać bezwarunkowo.
10,00 zł
Zapewni część środków na utrzymanie organizacji.
20,00 zł
Skłoni Nas do nowych pomysłów.
Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
14.11.2011
Zakończyły się sportowe zmagania XII Paraspartakiady. W znakomitej zabawie uczestniczyło blisko 360 zawodników z 34 ośrodków (Warsztatów Terapii Zajęciowej, Świetlic Terapeutycznych, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, DPS-ów z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Bytomia, Cieszyna Częstochowy, Chrzanowa, Mysłowic)
Publicystyka
14.10.2011
W środę, 12 października, do grona radiowców dołączyło czterech nowych. Młodym uczestnikom projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Neuron, po zdanych trudnych egzaminach wręczono pozwolenia radiowe. W planach mają stworzenie integracyjnego klubu krótkofalarstwa.
Reklama

Darowizny zbierane z pomocą innych portali

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
39175000120000000038965368
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej