Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Związek Romów Polskich
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
94 372 50 98
Telefon
94 372 50 96
Adres rejestrowy
Ulica
Wyszyńskiego 32
Kod pocztowy
78-400
Miejscowość
Szczecinek
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
szczecinecki
Gmina
Szczecinek
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000025929
REGON
33104017300000
NIP
673-16-67-874
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
1200
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Mobilizowanie członków mniejszości romskiej do aktywnego udziału w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów i więzi narodowościowych, kulturowych i językowych pomiędzy ludnością pochodzenia romskiego mieszkającą na terenie działania oraz przedstawicielami innych narodowości w tym polskiej,
 2. Prowadzenie działań w aspektach: kulturalnym, edukacyjnym, artystycznym oraz społecznym związanych z wielokulturowością oraz różnorodnością etniczną występującą na terenie działania oraz poza jego granicami,
 3. Nawiązywanie łączności społeczno - kulturowo - oświatowej z podobnymi organizacjami romskimi i innymi mniejszościami narodowymi,
 4. Pielęgnowanie tradycji, popularyzowanie, rozwijanie i nauczenie języka romskiego, szerzenie wiedzy o historii i kulturze narodu romskiego,
 5. Popularyzowanie osiągnięć kulturalno-oświatowych, naukowych, społecznych i politycznych narodu romskiego,
 6. Popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa romskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju,
 7. Działanie na rzecz równego dostępu romskich obywateli do informacji, edukacji i kultury oraz na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy i wykształcenia osób narodowości romskiej,
 8. Mobilizowanie dzieci i młodzieży do bardziej intensywnej nauki w szkołach polskich, do korzystania z kursów i kół zainteresowań działających na terenie kraju,
 9. Promowanie zdobywania wiedzy i najwyższej jakości nauczania w kraju i zagranicą
 10. Organizowanie życia koleżeńskiego,
 11. Występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych ludności pochodzenia romskiego,
 12. Pomoc finansowo-materialna dla najbardziej potrzebujących,
 13. Rozwijanie świadomości prawnej i obywatelskiej poprzez pomoc społeczną polegającą na pisaniu pism procesowych, podań, wniosków, próśb do instytucji państwowych w zakresie działania Stowarzyszenia, udzielanie porad prawnych,
 14. Opieka psychosocjalna i medyczna dla Romów, profilaktyka i promocja zdrowia,
 15. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom narodowości romskiej uzależnionymi i zagrożonym uzależnieniom i rodzinom patologicznym,
 16. Udzielanie pomocy i resocjalizacja byłych więźniów narodowości romskiej,
 17. Pomoc charytatywna byłym więźniom i ich rodzinom,
 18. Działalność na rzecz Romów - osób podlegających represjom wojennym i powojennym oraz ofiar holocaustu i ofiar przemocy o podłożu rasistowskim,
 19. Działalność w zakresie obrony praw człowieka,
 20. Upowszechnianie i ochrona swobód obywatelskich oraz działania wspomagające rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
 21. Działanie na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, wyznanie i przekonania polityczne oraz w życiu publicznym,
 22. Promocja kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
 23. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej,
 24. Aktywizacja zawodowa Romów, działalność na rzecz powstawania nowych miejsc pracy,
 25. Walka z dyskryminacją na rynku pracy,
 26. Wpływanie na życie polityczne kraju,
 27. Wspieranie i rozwijanie romskiej twórczości dziennikarskiej, ochrona prawna działalności twórczej dziennikarzy, w tym zbiorowe zarządzanie ich prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,
 28. Dbałość o rzetelność i etykę dziennikarzy romskich,
 29. Dbałość o rzetelne i wszechstronne informowanie społeczeństwa o mniejszości romskiej za pośrednictwem środków komunikowania społecznego.

Prowadzone działania:
Działania naszej organizacji skierowane są przede wszystkim do Romów ale również do społeczeństwa polskiego. Zakres naszych działań jest bardzo szeroki, ponieważ potrzeby romskie są duże. Nie skupiamy się na jednym polu działania.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej