Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
34 365 38 30
Telefon
34 365 39 46
Telefon
608 787 892
Adres rejestrowy
Ulica
Krakowska 34
Kod pocztowy
42-202
Miejscowość
Częstochowa
Województwo
śląskie
Powiat
Częstochowa
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000067093
REGON
15091149000000
NIP
573-02-37-651
Rok powstania
1993
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom, rodzinom, środowiskom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie, a zwłaszcza zagrożonym ubóstwem.

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego i realizuje swoje zadania statutowe poprzez prowadzenie:

 • Stołówki bezpłatnego żywienia - przez 6 dni w tygodniu wydawane są obiady dla ok. 500 osób oraz pieczywo i inne artykuły spożywcze,
 • Resocjalizacji w ramach hostelu mężczyzn wychodzących z alkoholizmu, po odbytych wyrokach karnych, długoletnio bezrobotnych,
 • Świetlicy "Życie poza szkołą" dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
 • Noclegowni "Dom",
 • Ogrzewalni dla mężczyzn i kobiet,
 • Klubu abstynenta "Droga do wolności",
 • Klubu seniora "Złote lata",
 • Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin,
 • Magazynu pomocy rzeczowej.

Wykaz projektów dotowanych przez ministerstwa, urzędy i instytucje, realizowanych przez Fundację Chrześcijańską "Adullam" w latach 2002 - 2008.

Urząd Miasta Częstochowy:
2002 rok - w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym przyznana została dotacja w kwocie 10.600,00 zł na prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
2003 rok - w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym na resocjalizację osób uzależnionych i współ uzależnionych od alkoholu w systemie dziennym w kwocie 6.500,00 zł.

 • w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym na prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w kwocie 18.000,00 zł.
 • w zakresie pomocy społecznej przyznana została dotacja w kwocie 3.000,00 zł na dożywianie podopiecznych Fundacji (przeciwdziałanie zjawisku pauperyzacji w mieście).
  2006 rok - w zakresie pomocy społecznej na realizację programu "Dom miłości bliźniego" na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia stołówki dla najuboższych mieszkańców miasta Częstochowy w kwocie 11.000,00 zł.
 • z zakresu patologii społecznych na realizacje programu "Dom miłości bliźniego" na realizację zadania polegającego na resocjalizacji mężczyzn uzależnionych od alkoholu metodą stacjonarną w kwocie 20.000,00 zł.
 • w zakresie wspierania inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych "Dom miłości bliźniego" w kwocie 13.750,00 zł.
  2007 rok - w zakresie patologii społecznych na wsparcie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zadanie "Nasz wspólny dom" w kwocie 38.000,00 zł.
 • w zakresie patologii społecznych na wsparcie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zadanie "Razem jest lepiej", którego celem jest zmniejszenie zjawiska "dzieci ulicy" poprzez prowadzenie zajęć świetlicowych - dotacja w kwocie 5.000,00 zł.
 • w zakresie pomocy społecznej na zwiększenie oddziaływań skierowanych do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem poprzez prowadzenie dożywiania w formie stołówki "Więcej witamin" - dotacja w kwocie 9.000,00 zł.
  2008 rok - w zakresie patologii społecznych na wsparcie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zadanie "Droga do wolności"w kwocie 30.000,00 zł.
 • z zakresu pomocy społecznej - Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej "Razem możemy więcej" w kwocie 6.000,00 zł - z zakresu pomocy społecznej - Zwiększanie oddziaływań skierowanych do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem - "Nie jesteś sam" w kwocie 9.000,00 zł.
 • z zakresu patologii społecznych pt "Dzieci bez barier" w kwocie 2.350,00 zł.

Śląski Urząd Wojewódzki:
2005 rok - w zakresie pomocy społecznej na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością "Dom miłości bliźniego" przeznaczono dotacje w kwocie 16.000,00 zł.
2006 rok - w zakresie pomocy społecznej realizacja Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Powrót osób bezdomnych do społeczności" zadanie o nazwie "Życie ma sens" w kwocie 7.884,00 zł.
2007 rok - w zakresie pomocy społecznej realizacja Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej " Powrót osób bezdomnych do społeczności" zadanie o nazwie "Szansa dla wszystkich" w kwocie 36.050,00 zł
w zakresie pomocy społecznej realizacja Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej " Powrót osób bezdomnych do społeczności" zadanie o nazwie "Godność dla każdego" w kwocie 9.100,00 zł.
2008 rok - z zakresu pomocy społecznej, polegającej na tworzeniu i realizacji programów służących aktywizacji i przeciwdziałania zjawiskom wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością tj. zmierzających do wyprowadzenia z bezdomności "Nowy start" w kocie 15.700,00 zł.

Województwo Śląskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:
2007 rok - w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania "Obudź się już wiosna" które dotyczy reintegracji społecznej w obszarach dotkniętych ubóstwem w kwocie 29.950,00 zł.
2008 rok - z zakresu pomocy społecznej "Szansa dla wszystkich" w kocie 49.000,00 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:
2008 rok - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym "Życie poza szkołą" - świetlica środowiskowa z elementem socjoterapii - projekt partnerski (Lider: Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości) w kwocie ogółem 663.398,00 zł, w tym udział F.Ch. ADULLAM w kwocie 447.756,00 zł.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
2006 rok - realizacja na podstawie dokumentu "Podstawowe kierunki działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006" zadania "Dom miłości bliźniego" w zakresie organizacji i prowadzenia Punktu Konsultacyjnego (udzielanie bezpłatnych porad prawno - socjalno - bytowych) w kwocie 23.580,00 zł.
2007 rok - realizacja na podstawie dokumentu "Podstawowe kierunki działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2007" zadania "Życie poza szkołą" w formie utworzenia i prowadzenia Integracyjnego Centrum dla młodzieży i dzieci jako formy przeciwdziałania zagrożeniu wykluczeniem społecznym wśród dzieci i młodzieży w kwocie 44.328,00 zł.
2008 rok - realizacja zadania w ramach "Toru centralnego" programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt. "Powrót osób bezdomnych do społeczności", polegający na świadczeniu na rzecz osób bezdomnych usług socjalnych w kwocie 101.700,00 zł.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Elżbieta Ferenc, Prezes zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej