Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego "Pro Civis"

Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego "Pro Civis"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 416 91 86
Telefon
22 826 70 28
Adres rejestrowy
Ulica
Madalińskiego 23A lok. 57
Kod pocztowy
02-513
Miejscowość
Warszawa-Mokotów
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Mokotów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000298129
REGON
14129859100000
NIP
525-24-20-164
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS jest organizacją pozarządową, non-profit, w pełni niezależną, która od 2008 r. aktywnie działa na polu szeroko pojętej edukacji oraz podejmuje inicjatywy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Cele statutowe Fundacji PRO CIVIS realizowane są poprzez m.in. nast. działania:

  1. inicjatywy związane z rynkiem pracy: np. projekty przeciwdziałające oraz łagodzące skutki bezrobocia, działania na rzecz aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych oraz dedykowane osobom młodym wchodzącym na rynek pracy, organizacja szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającego się rynku pracy;
  2. projekty adresowane do dzieci i młodzieży: np. prowadzenie poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla osób młodych rozpoczynających karierę zawodową, rozwijanie wspólnie z placówkami oświatowymi innowacyjnych programów kształcenia uwzględniających edukację poprzez praktykę oraz wykorzystanie nowych technologii, wspieranie inicjatyw służących pomocy rodzinom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym;
  3. projekty dedykowane osobom starszym: np. promowanie i wspieranie rozwoju aktywności zawodowej osób starszych, prowadzenie projektów na rzecz upowszechnienia wyników badań naukowych i nowych rozwiązań technologicznych ułatwiających codzienne życie osób w podeszłym wieku;
  4. projekty służące wzmocnieniu partycypacji społecznej: inicjowanie i rozwijanie nowych narzędzi służących skuteczniejszemu prowadzeniu dialogu między różnymi grupami interesariuszy, podejmowanie działań na rzecz włączenia lokalnych społeczności w proces kształtowania lepszej rzeczywistości;
  5. przedsięwzięcia na rzecz pogłębienia dialogu międzysektorowego: np. inicjowanie partnerstw pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektory nauki i gospodarki, zwłaszcza pogłębianie współpracy badawczej między ww. podmiotami i zapewnienie należytej ochrony praw własności intelektualnej wyników tej współpracy oraz wspieranie ich skutecznej komercjalizacji;
  6. inicjatywy związane z rozwojem społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy: np. upowszechnianie idei i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wysokiej techniki, zwłaszcza w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisations) oraz kluczowych technologii (key enabling technologies),
  7. projekty w dziedzinie innowacji społecznych: np. wspieranie i prowadzenie projektów służących rozwijaniu, testowaniu i wdrażaniu nowoczesnych narzędzi i metod zarządzania techniką i technologią, zwłaszcza projektów badawczych i wdrożeniowych nakierowanych na rozwiązywanie wyzwań społecznych XXI w.

Z uwagi na rozwój działalności Fundacji PRO CIVIS w obszarze wsparcia komercjalizacji nowatorskich wyników badań naukowych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz mając na względzie doświadczenie zespołu pracowników w inicjowaniu powiązań kooperacyjnych na styku nauki i biznesu, Rada Fundacji podjęła decyzję o wsparciu tych działań powołując w strukturze organizacji Instytut Zarządzania Techniką i Technologią ITTM.

Instytut Zarządzania Techniką i Technologią ITTM (ang.: Institute for Technics and Technology Management) podejmuje inicjatywy na rzecz trwałego (sustainable) i inteligentnego (smart) wzrostu gospodarczego, sprzyjającego włączeniu społecznemu (inclusive growth). Współpracujemy z ośrodkami naukowymi, instytucjami administracji publicznej, partnerami społecznymi i firmami wyróżniającymi się na rynku krajowym. Do współpracy zapraszamy również wybitnych ekspertów i partnerów instytucjonalnych z zagranicy. Prowadzimy stałą diagnozę uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości wysokiej techniki oraz współpracy sfery nauki i biznesu na rzecz efektywnej komercjalizacji naukowego know-how i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań technologicznych. Nasze analizy i badania służą wypracowaniu warunków koniecznych dla rozwoju grupowej działalności podmiotów z różnych sektorów i branż gospodarczych (inicjatywy klastrowe, konsorcja naukowo-przemysłowe, międzysektorowe platformy współpracy etc.). Uznajemy kapitał społeczny za postawę rozwoju nowoczesnej i wysoce konkurencyjnej gospodarki. Wspieramy rozwój mechanizmów społecznych mających niebagatelny wpływ na postęp techniczny i technologiczny - podejmujemy inicjatywy pogłębiające dialog i zaufanie społeczne, wspierające postawy otwarte na innowacyjne rozwiązania oraz przyczyniające się do rozwoju kreatywności. Wspieramy naszych partnerów i kontrahentów w podejmowaniu i prowadzeniu działalności innowacyjnej, w określaniu długoterminowych, proinnowacyjnych strategii rozwoju oraz w pozyskiwaniu dofinansowania publicznego na realizację założonych celów.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Piotr Skurzyński, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej